LUCAS 13

1Hito nga panahon may mga tawo didto nga nagsumat kan Jesus hiunong han mga taga-Galilea nga ginpamatay ni Pilato samtang naghahalad hira ngadto han Dyos. 2Nagbaton hi Jesus ha ira, “Tungod nga pinanmatay ini nga mga taga-Galilea hin sugad nga paagi, naghuhunahuna ba kamo nga nagpapamatuod ini nga mas makasasala hira kay han iba nga mga taga-Galilea? 3Diri! Susumatan ko kamo nga kon diri kamo bumaya han iyo mga sala, mapatay kamo ngatanan sugad ha ira. 4Ano man an hiunong han 18 nga nagkamatay ha Siloe, han kadat-ogi ha ira han lantawan? Naghuhunahuna ba kamo nga nagpapamatuod ini nga mas makasasala hira kay han iba nga mga tawo nga nag-uokoy ha Jerusalem? 5Diri! Susumatan ko kamo nga kon diri kamo bumaya han iyo mga sala, mapatay kamo ngatanan sugad ha ira.” 6Ngan nagsumat ha ira hi Jesus hini nga pananglitan: “May hadto usa ka tawo nga may kahoy nga igos nga naturok ha iya uma. Nakadto hiya hin pamiling han bunga, kundi waray makaagi. 7Sanglit ginsiring niya an iya magbarantay han tanaman, ‘Kitaa daw, tulo na ka tuig an akon pagbinalikbalik nganhi pangita hin bunga hini nga igos, kundi waray ko hin-aagian. Gabay pudlon ini nga kahoy, kay kanugon la han katambok han tuna?’ 8Kundi binmaton an magbarantay, ‘Ayaw la pagpudla; pahagosa ta anay hin usa ka tuig. Liliboton ko hin pag-ukab ngan bubutangan ko hin abuno. 9Manggad nala bumunga han sunod nga tuig; kay kon diri pa, amo na in pagpudla naton.’ ” 10Usa ka Adlaw nga Iparahuway, nagtutdo hi Jesus didto hin usa nga sinagoga. 11Nakadto in usa nga babaye nga may maraot nga espiritu ngan 18 na ka tuig an iya kasakit. Nakaob na gud hiya, ngan makuri na gud hiya makatadong. 12Han paghikit-i ha iya ni Jesus, ginsiring hiya, “Babaye, talwas ka na han imo sakit!” 13Idinuon ni Jesus an iya mga kamot ha iya, ngan nakatadong hiya dayon, ngan nagdayaw hiya han Dyos. 14Nasina an opisyal han sinagoga nga nagtambal hi Jesus ha Adlaw nga Iparahuway, sanglit nagsiring hiya ha mga tawo, “May unom ka adlaw diin kinahanglan magtrabaho kita; sanglit pakanhi kamo hin pagpatambal dida hito nga mga adlaw, kundi diri ha Adlaw nga Iparahuway!” 15Ginbaton hiya han Ginoo hin pagsiring, “Mga salingkapaw kamo! Bisan hin-o ha iyo maghuhubad han iya baka o asno tikang ha turubongan han hayop, ngan dadad-on ini ngadto ha gawas hin pagpainom ha Adlaw nga Iparahuway. 16Yana, iini in tulin ni Abraham nga gingapos ni Satanas sulod hin 18 na ka tuig; diri ba hiya huhubaran han iya mga gapos ha Adlaw nga Iparahuway?” 17Tungod hini nga iya baton naawod an mga kaaway ni Jesus, samtang an ngatanan nga mga tawo nalipay tungod han ngatanan nga urosahon nga mga butang nga iya ginbuhat. 18Nagpakiana hi Jesus, “Ano an akon itatanding han Ginhadian han Dyos? 19Sugad ini hin usa nga liso hin mustasa, nga ginkuha hin usa ka tawo ngan igintanom ha iya uma. Tinmubo an tanom, ngan nahimo nga kahoy, ngan ginsalagan han mga tamsi an mga sanga hini nga kahoy.” 20Nagpakiana liwat hi Jesus, “Ano an akon itatanding han Ginhadian han Dyos? 21Sugad ini hin patubo nga kinukuha hin usa nga babaye ngan isinasakot hin usa ka takos nga harina, tubtob han pagtubo han bug-os nga minasa.” 22Naglatas hi Jesus ha mga bungto ngan mga baryo, ngan nagtutdo samtang tipakadto hiya ha Jerusalem. 23May nagpakiana ha iya, “Tinuod ba nga gutiay la an matatalwas?” Ginbaton hira ni Jesus, 24“Talingohaa niyo hin pagsulod han haligot nga porta, kay susumatan ko kamo nga damo in karuyag sumulod, kundi diri makakahimo. 25Matukdaw an agaron han balay ngan sasadhan an porta. Ngan kon tumukdaw kamo ha gawas ngan magtikang hin pagtuktok ha porta nga masiring, ‘Abrehi kami!’ Mabaton hiya, ‘Diri ako maaram kon diin kamo tikang!’ 26Onina mabaton kamo, ‘Nagsasaro ngani kita, ngan nagtutdo ka ngani didto han amon bungto!’ 27Masiring liwat hiya, ‘Diri gud ako maaram kon diin kamo tikang. Iwas kamo ha akon, kamo ngatanan nga maghuka nga mga tawo!’ 28Mananangis ngan manliligot kamo han iyo mga ngipon, kon kumita na kamo didto han Ginhadian han Dyos kanda Abraham, Isaac, ug Jacob, ngan han ngatanan nga mga manaragna, samtang ilinabog kamo ha gawas! 29Maabot in mga tawo tikang ha sinirangan ug katundan, ha amihanan ug timogan, ngan matangka ha lamesa didto han Ginhadian han Dyos. 30Onina may mauuna nga nauorhe yana, ngan may mauorhe nga nauuna yana.” 31Hito ngahaw nga takna, kinmadto kan Jesus in mga Parisiyo ngan nagsiring ha iya, “Kinahanglan gumawas ka dinhe ngan kumadto ha iba nga dapit, kay karuyag ni Herodes hin pagpatay ha imo.” 32Ginbaton hira ni Jesus, “Kadto na, sumati ito nga miro: ‘Nagpapaguwa ako hin mga yawa, ngan nananambal ako yana ug buwas, ngan huhumanon ko an akon buruhaton han pag-ikatulo ka adlaw.’ 33Kundi kinahanglan magpadayon ako han akon paglakat yana, buwas, ngan sangbuwas; kay diri gud mahihimo nga mamatay in usa nga manaragna labot dinhe ha Jerusalem. 34“Jerusalem, Jerusalem! Ginpamatay mo an mga manaragna, ginbato mo an mga magsarangyaw nga ginpadara han Dyos nganhi ha imo! Makadamo na ako karuyag mag-agak han ngatanan mo nga mga tawo, sugad gud hin ugang nga nagtitirok han iya mga piso ha ilarom han iya mga pako, kundi diri ka man natugot ha akon! 35Yana babayaan na an imo Templo. Susumatan ko ikaw, diri ka na makita ha akon tubtob nga magsiring ka, ‘Dayawon han Dyos hiya nga nakanhi ha ngaran han Ginoo.’ ”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\