LUCAS 14

1Usa ka Adlaw nga Iparahuway, kinmadto hi Jesus hin pagkaon ha balay hin usa nga tinahod nga Parisiyo, ngan gin-ininaw hiya han mga tawo. 2Dinmaop kan Jesus in tawo nga nanhuhubag an mga bitiis ngan mga butkon. 3Ngan nagyakan hi Jesus ngan nagpakiana han mga magturutdo han Balaod ngan han mga Parisiyo, “Natugot ba an aton Balaod hin pagtambal ha Adlaw nga Iparahuway?” 4Kundi waray hira pag-aringasa. Kinaptan ni Jesus an tawo, gintambal, ngan ginpalakat hiya. 5Ngan nagsiring hiya ha ira, “Kon may-ada niyo anak o baka nga mahinabo hin kahulog ngadto hin atabay ha Adlaw nga Iparahuway, diri ba niyo kukuhaon dayon hito ngahaw nga Adlaw nga Iparahuway?” 6Kundi waray hira makabaton ha iya hiunong hini. 7Hinkit-an ni Jesus nga an mga dinapit nagpipili han gimaupayi nga mga lingkoran, sanglit iginsumat niya ini nga pananglitan ha ira ngatanan: 8“Kon dapiton kamo ngadto hin kombite hin pagkasal, ayaw paglingkod didto han syahan ug gimamaupayi nga lingkoran. Bangin may gindapit nga mas dungganan pa kay ha imo, 9ngan masiring ha imo an nagdapit ha iyo nga duha, ‘Asay hiya palingkora hini nga lingkoran.’ Niyan maawod ka ngan malingkod ka didto han giuubosi nga lingkoran. 10Lugod, kon dapiton ka, kadto ngan lingkod ha giuubosi nga lingkoran, basi kon dumaop an nagdapit ha imo ngan sidngon ka, ‘Sangkay, balhin ngadto han syahan ug gimamaupayi nga lingkoran.’ Mapapasidunggan ka hini ha atubangan han ngatanan nga mga dinapit. 11Kay adton nagpapadako han iya kalugaringon pauubson; ngan adton magpaubos han iya kalugaringon padadakoon.” 12Ngan ginsiring ni Jesus an tagbalay, “Kon mananagtawo ka, ayaw asay pagdapita an imo kasangkayan, o imo kabugtoan, o imo kauropdan, o imo riko nga mga kahigrani, kay bubulson ka nira hin pagdapita, ngan dida hini, mababaydan ka han imo ginbuhat. 13Kundi, kon mananagtawo ka asay lugod dapita an mga kablas, an mga lulid, an mga piay, ngan an mga buta. 14Ngan magmamalipayon ka, kay diri man hira makakabalos ha imo. Babaloson ka han Dyos kon mabanhaw na an mag-upay nga mga tawo.” 15Nakabati hini in usa han mga nalingkod ha lamesa, ngan nagsiring kan Jesus, “Pagkapalaran hadton mga malingkod ha kombite didto han Ginhadian han Dyos!” 16Nagsiring hi Jesus ha iya, “May-ada hadto tawo nga nagdapit hin damo nga mga tawo ngadto han iya dako nga kombite. 17Ha takna nga andam na an kombite, ginsugo niya an iya surugoon hin pagsumat han iya mga gindapit nga mapakadto na, kay andam na an ngatanan. 18Kundi nagsunodsunod hira ngatanan hin pamaribad. Nagsiring ha surugoon an syahan, ‘Nakapalit ako hin tuna, ngan kinahanglan kadtoon nga kitaon ko anay. Pasayloa na la ako.’ 19Nagsiring an ikaduha, ‘Nakapalit ako hin lima ka padis nga baka ngan tikadto na ako kay sasarihan ko hin paggamit. Pasayloa na la ako.’ 20Nagsiring in lain pa, ‘Bag-o pa la ako nga nakaasawa, ngan tungod hini, diri ako makakakadto.’ 21Inmoli an surugoon ngan iginsumat ini ngatanan ha iya agaron. Duro an kapungot han agaron han balay, ngan nagsiring ha iya surugoon, ‘Dali, pakadto ha kadalanan ngan mga aragian han bungto, ngan dad-a nganhi an mga kablas, mga lulid, mga buta, ngan mga piay.’ 22Waray pag-iha nagsiring an surugoon, ‘Natuman na an imo sugo, kundi may mga tarangkaan pa.’ 23Sanglit nagsiring an agaron ha iya surugoon, ‘Kadto na ha kadalanan ngan mga aragian ha gawas han bungto, ngan pakanhia gud an mga tawo, basi mapuno an akon balay. 24Susumatan ko kamo ngatanan, nga waray hadton mga dinapit makakatilaw han akon panagtawo!’ ” 25Binmunyog kan Jesus in damo gud nga mga tawo. Inatubang hira ni Jesus ngan sidngon, 26“Diri mahihimo nga akon tinun-an bisan hin-o nga mapakadi ha akon, labot kon an iya paghigugma ha akon labaw pa han iya paghigugma han iya mga kag-anak, iya asawa, iya mga anak, iya kabugtoan, ngan han iya kalugaringon man. 27Diri mahihimo nga akon tinun-an an bisan hin-o nga diri magpas-an han iya kalugaringon nga kros ngan sumunod ha akon. 28Kon may-ada ha iyo nakahunahuna hin pagtindog hin lantawan, nalingkod hiya anay, paiinoinohon niya kon pira an magagasto, basi makita niya kon may igo ba niya nga kwarta nga ighuhuman han lantawan. 29Kay kon diri sugaron hini, diri niya mahuhuman an lantawan, katapos niya igpahimutang an patukoran, ngan pagtitinawaan hiya han ngatanan nga makita hini nga kasugaran. 30Masiring hira, ‘Maupay la ini nga tawo hin pagtikang, diri ngay-an maaram hin paghuman!’ 31Kon nagawas hin pakig-away in usa nga hadi nga may napulo ka yukot nga mga sondalo, kontra hin iba nga hadi nga may baynte ka yukot nga mga sondalo, malingkod hiya anay, ngan titirutimbangon niya kon may-ada na hiya kapas hin pakig-away hadto nga hadi. 32Kay kon waray, kinahanglan magpadara hiya hin mga tinaporan hin pakigkita han pangontra nga hadi, basi samtang hirayo pa hiya magsarabot na la hin paagi nga mahusay ug malinawon. 33Ha amo nga paagi,” gintapos ni Jesus, “waray ha iyo mahihimo nga akon tinun-an, gawas kon isalikway niya an ngatanan nga iya mga butang. 34“Maupay an asin, kundi kon magmatab-ang na, waray nagud paagi nga mahibalik an iya kapag-ad. 35Diri na ini maupay para ha tuna o magamit para hin pag-abuno; gabay na la ilabog. Sanglit, pamati kamo kon may niyo mga durunggan!”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\