LUCAS 15

1Usa ka panahon hinmarani hin pamati kan Jesus in damo nga mga parasukot hin buhis ngan mga makasasala. 2Nagtikang pagngurutob an mga Parisiyo ngan an mga magturutdo han Balaod, “Nakarawat man ini nga tawo hin mga makasasala, ngan nakikigsaro pa ngani ha ira!” 3Sanglit ginsumatan hira ni Jesus hini nga pananglitan: 4“Pananglit usa ha iyo may usa ka gatos nga karnero, ngan mawara in usa ha ira—ano man an iya bubuhaton? Binabayaan niya an nobentay nuybe didto han panibsiban, ngan nalakat hiya hin pamiling han nawara, tubtob nga iya ini hiagian. 5Kon hiagian na ini niya, malipayon na hiya, ngan papas-anon ini niya, 6ngan dadad-on hin pag-oli ngadto ha ira. Niyan, iya dadapiton an iya kasangkayan ngan mga kahigrani, ngan sisidngon niya, ‘Pagsaurog kita! Malipayon ako hin duro nga hinagian ko an akon nawara nga karnero!’ 7Ha amo nga paagi, susumatan ko kamo, mas dako an kalipay ha langit tungod hin usa nga nagbabasol nga makasasala kay hin nobentay nuybe nga magtadong nga diri nagkikinahanglan hin pagbasol. 8“Pananglit nawad-an in babaye hin usa han iya napulo nga mga kwarta nga sensilyo, ano man an iya sadang buhaton? Nadagkot hiya hin suga, sisilhigan niya an iya balay, ngan pinanginginano gud an ngatanan nga dapit, tubtob nga hiagian niya an usa nga kwarta nga sensilyo. 9Kon iya hiagian, tatawagon niya an iya kasangkayan ngan mga kahigrani ngan sisidngon niya, ‘Malipayon ako hin duro nga hin-agian ko an akon nawara nga kwarta! Pagsaurog kita!’ 10Ha amo nga paagi, susumatan ko kamo, nalilipay an mga anghel han Dyos, tungod hin usa nga makasasala nga nabaya na han sala.” 11Nagpadayon hi Jesus hin pagsiring, “May hadto usa ka tawo nga may-ada duha nga anak nga lalake. 12Nagsiring ha iya an manghod, ‘Tatay, tagi na ako yana han akon malon han mga hiagi.’ Sanglit ginbahin han tawo an iya mga hiagi ngan ihatag ngadto han duha niya nga anak. 13Paghagos hin pira ka adlaw iginbaligya han manghod an iya bahin ngan binmaya han ira panimalay dara an kwarta. Kinmadto hiya hin hirayo nga tuna, diin iya ginkaragan an iya kwarta hin waray pulos nga kinabuhi. 14Gingasto niya an ngatanan nga iya dara. Dinmuroy nga inmabot in dako nga gutom didto hadto nga dapit, ngan nawarayan hiya bisan ano. 15Sanglit kinmadto hiya hin pagtrabaho didto hin usa han mga tuminungnong hadto nga tuna ngan ginsugo hiya ngadto ha uma para hin pagmangno hin kababoyan. 16Karuyag unta niya hin pagkaon han itinutubong han kababoyan, kundi waray man nahatag ha iya hin ano man nga pagkaon. 17Ha kataposan, nakapanmurubuot hiya ngan nagsiring, ‘Patakas hin pagkaon an ngatanan nga surugoon ni Tatay, ngan hahani ako dinhe nga haros mamatay na hin gutom! 18Mabangon ako ngan makadto han akon tatay ngan masiring, “Tatay, nakasala ako han Dyos ngan ha imo. 19Diri na ako takos nga isipon pa nga imo anak. Isipa na la ako nga usa han imo mga surugoon.” ’ 20Sanglit binmuhat hiya ngan linmakat pag-uli ngadto han amay niya. “Hirayo pa hiya han balay nga hikit-an hiya han iya amay. Inalpan hin dako nga kalooy an iya tatay, nga nagdalagan hin pagtapo ha iya, ngan gin-gakos ngan ginhadkan hiya. 21Ngan nagsiring an anak, ‘Tatay, nakasala ako han Dyos ngan ha imo, sanglit diri na ako takos isipon pa nga imo anak.’ 22Kundi gintawag han amay an iya mga surugoon, ngan sidngon, ‘Dali, kuhaa an gimamaupayi nga panapton ngan isul-ot ha iya, singsingi, ngan sapatosi hiya. 23Katapos, kuhaa ngan ihawa niyo an pinatambok nga nati nga baka, ngan pagkombite kita! 24Kay patay na ini nga akon anak, kundi yana buhi na hiya; nawara hiya, kundi yana hin-agian na hiya.’ Ngan nagtikang hira pagkalipay. 25“Hito nga takna, nakadto ha uma an magurang nga anak. Han pag-uli na niya, han hiraniay na hiya han balay, hinbatian niya an tukar ngan sarayaw. 26Gintawag niya in usa han mga surugoon ngan nagpakiana ha iya, ‘Ano ini nga rugyaw?’ 27Nagbaton an surugoon, ‘Inmoli an imo bugto ngan iginpaihaw ni imo tatay an pinatambok nga nati nga baka, kay inmoli hiya nga maupay an lawas.’ 28Duro an kapungot han magurang nga bugto, sanglit waray hiya sumulod han balay; ginmawas an amay niya ngan ginhangyo nga sumulod hiya. 29Ginbaton niya hi iya Tatay, ‘Hunahunaa daw! Sulod hini nga mga katuigan nagbudlay ako sugad hin oripon para ha imo, ngan waray gud ako sumupak han imo mga sugo bisan makausa. Ano in ginhatag nimo ha akon? Waray ngani bisan naman la kanding nga igpapahalipay ko han akon kasangkayan! 30Kundi ginkaragan hini nga imo anak an ngatanan mo nga hiagi ha maraot nga kinabuhi, ngan ha iya pag-oli, asay mo lugod gin-ihawan han pinatambok nga nati nga baka!’ 31Nagbaton ha iya an amay, ‘Anak ko, dayuday ko ikaw nga kaupod dinhe, ngan imo an ngatanan nga akon mga butang. 32Kundi kinahanglan maglipay ngan magrayhak kita, kay namatay ini nga imo bugto, kundi yana buhi na hiya; nawara, kundi yana hin-agian na hiya.’ ”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\