LUCAS 16

1Nagsiring hi Jesus ha iya mga tinun-an, “May-ada hadto usa nga riko nga may-ada niya tinaporan. Nasumatan ini nga riko nga tawo, nga ginkikinaragan la han tinaporan an kwarta han iya agaron. 2Sanglit iginpatawag ini nga tinaporan ngan ginsiring, ‘Ano ba ini nga akon hinbabatian hiunong ha imo? Hala, tuhayi daw ako han ngatanan nga akon igintapod ha imo, kay diri ka na magigin tinaporan ko.’ 3Nagsiring ha iya ngahaw ini nga tinaporan, ‘Ta, kukuhaan na daw ako han akon agaron han akon pagkatinaporan. Ano daw an sadang ko buhaton? Diri man ako mailob hin paghornal kay maluyahon ako, ngan makaarawod in pakilimos. 4Yana, maaram ako kon ano an akon bubuhaton, basi kon mawaray na ako trabaho, mamamay-ada ako kasangkayan nga makarawat ha akon ha ira panimalay.’ 5Sanglit iginpatawag niya an ngatanan nga nakautang han iya agaron. Ginsiring niya an syahan, ‘Pira an imo nautang han akon agaron?’ 6‘Usa ka gatos ka baril nga lana hin olibo,’ nagbaton hiya. Nagsiring ha iya an tinaporan, ‘Iya, iini an imo resibo. Lingkod ngan liwata. Ibutang nga 50 la ka baril.’ 7Nagpakiana an tinaporan ha lain nga nakautang, ‘Ikaw, pira man an imo nautang?’ ‘Usa ka gatos ka bakid nga trigo,’ nagbaton hiya. Nagsiring ha iya an tinaporan, ‘Iya, iini an imo resibo. Lingkod ngan liwata. Ibutang nga 80 la.’ 8Nagdayaw ha iya an agaron hini nga diri tangkod nga tinaporan tungod han iya kamaaram; kay an mga tawo hini nga kalibutan labi pa kamaaram hin pagdumara han ira mga buruhaton kay han mga tawo nga sakop han kapawa.” 9Ngan nagpadayon hi Jesus hin pagsiring: “Sanglit susumatan ko kamo: gamit hin manggad nga kalibutanon hin pagkabig hin kasangkayan, basi kon maubos na an manggad, kakarawton kamo didto han dayon nga urokyan. 10Adton kasasarigan hin gudti nga butang, kasasarigan man liwat hin dagko nga mga butang; adton diri tangkod hin talagudti nga butang, diri liwat tangkod ha mga dagko nga butang. 11Sanglit kon diri ka kasarigan hin pagdumara hin manggad nga kalibutanon, uunanhon hin pagtapori ha imo hin matuod nga manggad? 12Ngan kon diri ka kasarigan han mga butang hin iba, hin-o man in mahatag ha imo han imo kalugaringon nga mga butang? 13“Waray surugoon nga maooripon hin duha nga agaron, kay mahinanabo nga iya pagdudumtan an usa, ngan paghihigugmaon niya an ikaduha; magmamatinumanon hiya ha usa, ngan pagtatamayon niya an ikaduha. Diri mahihimo nga dunganon in pagsirbe han Dyos ngan han kwarta.” 14Hinbatian han mga Parisiyo ini ngatanan, ngan gintinawaan la nira hi Jesus, kay makisalapi hira. 15Nagsiring hi Jesus ha ira, “Amo kamo an nagpapakamatadong ha atubangan han mga tawo, kundi maaram an Dyos han iyo mga kasingkasing. Kay an gin-iisip nga mahal hin duro han mga tawo waray la pulos ha atubangan han Dyos. 16“Tubtob la han panahon ni Juan nga Parabunyag an Balaod ni Moises ngan an mga sinurat han mga manaragna. Tikang hadto iginwawali na an Maupay nga Sumat hiunong han Ginhadian han Dyos, ngan nagpipirit hin pagsulod an ngatanan. 17Kundi masarusayon pa an pagpapas han langit ngan han tuna kay han pagkawara han gigugutiayi nga bahin han Balaod. 18“Nakakasala hin panlibog an hin-o man nga lalake nga nabulag han iya asawa ngan nangangasawa hin iba nga babaye; ngan nakakasala hin panlibog an lalake nga nangangasawa hin binulagan nga babaye. 19“May-ada hadto usa nga riko nga nagbabado han gimamahali nga mga panapton ngan nagpapatakas han iya mga bahandi ha adlaw-adlaw. 20May-ada man liwat usa nga makililimos nga Lazaro an ngaran, nga lukop an iya lawas hin mga katol. Agsob hiya dad-on ngadto han porta han riko, 21kay hingyap niya nga makakaon hiya han mga natataktak nga pagkaon tikang han lamesa han riko. Nadaop bisan an mga ayam hin pagdilap han iya mga kaduntan. 22Namatay an makililimos ngan gindara han anghel ngadto ha sapit ni Abraham, didto han kombite ha langit. Namatay man liwat an riko ngan iginlubong, 23ngan nahingadto hiya ha dako nga kasakitan ha impyerno. Paghangad niya, hinkit-an niya hi Abraham hirayo ha iya, ngan nasapit hi Lazaro ha iya. 24Sanglit ginmoliat hiya, ‘Amay nga Abraham! Kalooyi gad ako, ngan ipadara ngadi hi Lazaro hin pagtunlob han iya tudlo ha tubig, basi pahagkotan an akon dila, kay ginsasakit ako dida hini nga kalayo!’ 25Kundi nagsiring hi Abraham, ‘Panumdom, anak ko, nga han buhi ka pa, nahiagom ka na han ngatanan nga mag-upay nga mga butang, samtang hi Lazaro, nahiagom la han ngatanan nga magraot; kundi yana nagpapahimulos na hiya han mga kalipayan didi, samtang aada ka ha kasakitan. 26Labot la hito ngatanan, may hiluag nga wada ha butnga naton, sanglit diri makakahimo nga an karuyag tumabok didi hin pagkadto ha iyo, sugad man an karuyag tumabok didto hin pagkadi ha amon.’ 27Nagsiring an riko, ‘Amay, kon amo man ito, nakikimalooy ako ha imo nga sugoon mo hi Lazaro ngadto ha balay han akon amay, 28diin may-ada ko lima pa nga kabugtoan nga kalalaken-an. Pakadtoa gad hiya hin pagpahimangno ha ira, basi diri liwat hira mahinganhi hini nga dapit han kasakitan.’ 29Nagsiring hi Abraham, ‘Aadto na hira Moises ngan an mga manaragna nga magpapahimangno han imo kabugtoan. Kinahanglan mamati hira han ira igsisiring.’ 30Nagbaton an riko, ‘Diri pa ito igo, amay nga Abraham! Kundi kon may mabanhaw ngan kumadto ha ira, mabaya gud hira han ira mga sala.’ 31Kundi nagsiring hi Abraham, ‘Kon diri hira mamati kan Moises ngan han mga manaragna, diri hira malulukmay, bisan pa kon may mabanhaw tikang han mga minatay.’ ”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\