LUCAS 17

1Nagsiring hi Jesus ha iya mga tinun-an, “Mahinanabo manta in mga butang nga makakapasala han tawo; kundi kairo han tawo nga magigin tinikangan han sala! 2Mauruupay pa ha iya kon higtan an iya liog hin dako nga gilingan nga bato, ngan itunod hiya ngadto ha dagat, kay nga matinikangan hiya hin pakasala hini nga gudtiay nga kabataan. 3Pagbantay gud kamo! “Kon makasala an imo bugto, sawaya hiya; ngan kon magbasol hiya, pasayloa. 4Kon makasala hiya ha imo makapito ha usa ka adlaw, ngan ha kada niya pakakasala, makada ha imo ngan masiring nga nagbabasol hiya, kinahanglan pasayloon mo hiya.” 5Nagsiring ha Ginoo an mga apostol, “Dugangi gad an amon pagtoo.” 6Nagbaton an Ginoo, “Kon may niyo pagtoo nga sugad kadako hin liso hin mustasa, makakasiring kamo hini nga kahoy nga sikomoro, ‘Magabot ka ngan mahitanom ka ha dagat!’ ngan masugot ito ha iyo. 7“Pananglit usa ha iyo may surugoon nga nag-aarado o nagmamangno hin mga karnero. Kon naabot hiya tikang ha uma, nasiring ba kamo ha iya, ‘Dagmit ngan kaona an imo pagkaon?’ 8Diri amo ito! Lugod, nasiring kamo ha iya, ‘Andama an akon panihapon, kahuman, isul-ot an imo tapis ngan sirbehi ako samtang nakaon ako ngan nainom; katapos ikaw na man an makaon ngan mainom.’ 9Diri angay an surugoon nga magpasalamat tungod han iya pagsugot, di ba? 10Amo man ito ha iyo; kon ginbuhat na niyo an ngatanan nga iginpabuhat ha iyo, masiring kamo, ‘Mga surugoon la kami; gintuman la namon an amon katungdanan.’ ” 11Han tipakadto hi Jesus ha Jerusalem, nag-agi hiya ha pag-ultan han Samaria ug Galilea. 12Tipakadto hiya hin usa nga baryo nga tapoon hiya hin napulo nga mga sanlahon. Tay-aw la ini hira. Naggoliat hira hin pagsiring, “Jesus! Agaron! Kalooyi gad kami!” 14Hinkit-an hira ni Jesus ngan ginsiring, “Kadto na, ngan pausisa kamo han kapadian.” Nalinisan hira han tipakadto pa la hira. 15Usa ha ira, han pakakita nga upay na hiya, binmalik nga nagdadayaw han Dyos hin dako nga tingog. 16Hinmapa hiya ha tiilan ni Jesus hin pagpasalamat ha iya. Usa hiya nga Samaritano. 17Nagyakan hi Jesus, “Napulo man adto hira nga nagkalilinisan; hain naman an siyam? 18Kay ano nga ini la nga diri dinhianon an binmalik hin pagpasalamat han Dyos?” 19Ngan nagsiring hi Jesus ha iya, “Buhat ngan lakat. An imo pagtoo amo an nakaupay ha imo.” 20Nagpakiana kan Jesus in pira nga mga Parisiyo kon san-o maabot an Ginhadian han Dyos. Nagbaton hiya, “Diri maabot an Ginhadian han Dyos hin paagi nga makikita. 21Waray masiring, ‘Kitaa, hahani na!’ o ‘Aadto na!’ kay aada ha sakob niyo an Ginhadian han Dyos.” 22Ngan nagsiring hiya ha mga tinun-an, “Maabot in panahon nga maungara kamo nga makakita kamo hin usa han mga adlaw han Anak han Tawo, kundi diri kamo makakakita hini. 23May-ada ha ira masiring ha iyo, ‘Kitaa, aadto didto!’ o, ‘Kitaa, aadi didi!’ Kundi ayaw kamo pagkadto hin pamiling hito. 24Sugad han kikidlat nga naidlap pataboktabok han langit tikang ha usa nga bahin hini ngadto han luyo, amo man liwat ini an pag-abot han Anak han Tawo. 25Kundi kinahanglan mag-antos hiya anay ngan igsalikway han mga tawo hini nga panahon. 26Sugad an nahinabo han panahon ni Noe amo man an mahinanabo kon umabot na an Anak han Tawo. 27Nagpadayon an ngatanan hin pagpinangaon ug pag-ininom, nag-aragsawa an kalalaken-an ug kababayen-an, ngada han adlaw han pagsulod ni Noe han arka; ngan inmabot an lunop, nga amo an nakamatay ha ira ngatanan. 28Masusugad liwat ini han panahon ni Lot. Nagpadayon an ngatanan hin pagpinangaon ug pag-ininom; pagpinamalit ngan pagpinamaligya, pagpinananom ngan pagpinanmalay. 29Ha adlaw han paggawas ni Lot ha Sodoma, inmuran hin kalayo ug asupre tikang ha langit, nga amo an nakamatay ha ira ngatanan. 30Amo liwat ini an mahinanabo kon magpadayag na an Anak han Tawo. 31“Hadto nga adlaw an aadto ha atop han iya balay kinahanglan diri na lumusad hin pagkuha han iya mga garamiton nga aadto ha sakob han iya balay. Sugad man, kinahanglan diri na umoli ha balay an aadto ha uma. 32Hinumdomi niyo an asawa ni Lot! 33An nagtitingoha hin pagtalwas han iya kalugaringon nga kinabuhi ini mawawara ha iya; kundi adton kawad-an han iya kinabuhi matatalwas. 34Susumatan ko kamo: hito nga gab-i, makaturog in duha ka tawo ha usa nga higdaan kukuhaon an usa ngan ibibilin an ikaduha. 35Magbubulig hin paggiling in duha nga babaye; kukuhaon an usa ngan ibibilin an ikaduha.” 37Nagpakiana an mga tinun-an ha iya, “Diin man, Ginoo?” Nagbaton hi Jesus, “Magtititirok an mga agila kon hain an patay nga lawas.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\