LUCAS 18

1Niyan, nagsumat hin pananglitan hi Jesus ha iya mga tinun-an hin pagtutdo ha ira nga kinahanglanon an dayuday nga pag-ampo, ngan diri gud magturaw. 2“May-ada hadto usa nga maghurukom hin usa nga bungto, nga waray pagkahadlok han Dyos ngan waray pagtahod han mga tawo. 3Ngan may-ada balo nga babaye hito ngahaw nga bungto, nga nagkikinadto hin pakimalooy ha iya: ‘Buligi gad ako kontra han akon kaaway!’ 4Hin maiha nga panahon ginpasibay-an la ini han maghurukom, kundi ha kataposan nagsiring an maghurukom ha iya ngahaw, ‘Bisan kon waray ako pagkahadlok han Dyos o pagtahod han mga tawo, 5kundi tungod kay nakakasamok man ha akon ini nga balo nga babaye, tatalingohaon ko nala nga katagan hiya han iya katungod; kay kon diri ko ini sugaron, magbibinalikbalik hiya nganhi ngan bangin ako kaubosan hin pag-ilob, tungod han iya padayon nga pagbinalikbalik!’ ” 6Ngan nagpadayon an Ginoo, “Paghunahunaa daw an iginsiring hadto nga maraot nga maghurukom. 7Niyan, kon maghukom an Dyos diri ba hiya maugop han iya kalugaringon nga mga tawo nga nasangpit ha iya adlaw gab-i hin pakibulig? Maglalangan ba hiya hin pagbulig ha ira? 8Susumatan ko kamo, maugop hiya ha ira, ngan bubuhaton ito dayon niya. Kundi kon bumalik na an Anak han Tawo, makakaagi ba hiya hin pagtoo dinhe ha tuna?” 9Iginsumat liwat ni Jesus ini nga pananglitan ha mga tawo nga natapod ha ira kalugaringon nga kamaupay, ngan nagtatamay han iba: 10“Kinmadto ha Templo hin pag-ampo in duha ka tawo; Parisiyo an usa, ngan parasukot hin buhis an ikaduha. 11Tinmukdaw nga tay-aw an Parisiyo, ngan nag-ampo: ‘Nagpapasalamat ako ha imo, Dyos, nga diri ako halot, malimbong, o malibog sugad han iba. Nagpasalamat ako ha imo nga diri ako sugad hito nga parasukot hin buhis. 12Nagpupuasa ako duha ka adlaw kada semana, ngan nahatag ako ha imo han ikanapulo nga bahin han ngatanan ko nga hiagi.’ 13Kundi tinmukdaw an parasukot hin buhis, hirayo han iba, ngan waray ngani humangad ha langit, kundi nagpukpok han iya dughan ngan nagsiring, ‘O Dyos, kalooyi gad ako nga makasasala!’ ” 14Ngan nagsiring hi Jesus, “Susumatan ko kamo, an parasukot hin buhis, diri an Parisiyo an gin-isip nga matadong ha atubangan han Dyos, han pag-oli niya. Kay an magpahitaas han iya kalugaringon pauubson, ngan an magpaubos pahihitas-on.” 15May mga tawo nga nagdara ngadto kan Jesus han ira mga gudtiay nga kabataan, basi pandongan hira han iya mga kamot. Kundi hinkit-an hira han mga tinun-an, ngan nasinahan hira tungod han ira ginbubuhat. 16Kundi gintawag ni Jesus an kabataan ngada ha iya, ngan nagsiring, “Padaopa ha akon an kabataan, ngan ayaw hira pagdid-i, kay an Ginhadian han Dyos para la hadton sugad ha ira. 17Tigamni ini: an diri kumarawat han Ginhadian han Dyos sugad hin bata, diri gud makakasulod han Ginhadian.” 18Nagpakiana kan Jesus in usa nga pangulo nga Judiyo, “Maupay nga Magturutdo, ano an sadang ko buhaton basi makakarawat ako han dayon nga kinabuhi?” 19Nagpakiana man hi Jesus, “Kay ano hin pagtawga mo ha akon nga maupay? Waray iba nga maupay labot han Dyos. 20Maaram ka man han mga sugo: ‘Diri ka manlibog; diri ka magpatay; diri ka mangawat; diri ka magbuwa; tahoron mo an imo mga kag-anak.’ ” 21Nagbaton an tawo, “Gintuman ko na ini ngatanan nga mga sugo tikang pa han akon kabata.” 22Han pakabati ni Jesus hini, nagsiring hi Jesus ha iya, “Kinahanglan buhaton mo in usa pa nga butang. Ibaligya an ngatanan mo nga hiagi, ngan ihatag an kwarta ha mga kablas, ngan makakaangkon ka hin mga manggad ha langit; katapos, balik ngan sunod ha akon.” 23Kundi han pakabati niya hini, duro an iya kasubo, kay riko hiya hin duro. 24Hinkit-an ni Jesus nga nagmabidoon hiya, ngan nagsiring, “Kamakuri para hin riko nga mga tawo hin pagsulod han Ginhadian han Dyos! 25Labaw pa kamakuri para hin riko pagsulod han Ginhadian han Dyos, kay hin kamelyo pagsuhot ha tanogan hin dagom.” 26Nagpakiana an mga tawo nga nagpakabati ha iya, “Kon amo ini, hin-o man ngay-an in matatalwas?” 27Nagbaton hi Jesus, “Nahihimo han Dyos an diri nahihimo han mga tawo.” 28Ngan nagsiring hi Pedro, “Kitaa! Ginbayaan na namon an amon mga panimalay ha pagsunod ha imo.” 29- 30Nagsiring hi Jesus ha ira, “Maupay,ngan susumatan ko kamo hini: makarawat hin labaw pa kadamo hini nga panahon, ngan dayon nga kinabuhi ha panahon nga tiarabot, an bisan hin-o nga mabaya hin puroy-anan, o asawa, o kabugtoan, o mga kag-anak, o mga anak, tungod han Ginhadian han Dyos.” 31Iginlain ni Jesus an dose nga mga tinun-an ngan sidngon hira, “Pamati! Tikadto kita ha Jerusalem diin matutuman an ngatanan nga iginsurat han mga manaragna mahitungod han Anak han Tawo. 32Itutubyan hiya ha mga Hentil nga magbibiaybiay ha iya, magyuyubit, ngan maglulura ha iya. 33Paglalatobon ngan pagpapatayon hiya nira, kundi mababanhaw hiya ha ikatulo ka adlaw.” 34Kundi waray makasabot an mga tinun-an hin bisan usa hini nga mga butang. An kahulogan han mga pulong gintago ha ira, ngan waray hira makasabot kon ano an ginyinakan ni Jesus. 35Tikahirani na hi Jesus ha Jerico, ngan nakada ha ligid han dalan in usa nga buta nga nalingkod hin pakilimos. 36Han pakabati niya han kadam-an nga nalabay, nagpakiana hiya, “Ano ba ini?” 37Ginsumatan hiya nga nalabay hi Jesus nga taga-Nazaret. 38Naggoliat hiya, “Jesus! Anak ni David! Kalooyi gad ako!” 39Nasinahan hiya han mga tawo nga nag-uuna, ngan ginpahilom hiya. Kundi dinmugang lugod hiya hin paggoliat, “Anak ni David! Kalooyi gad ako!” 40Sanglit inmukoy hi Jesus ngan nagsugo nga dad-on an buta ngada ha iya. Han pagdaop na han buta, nagpakiana hi Jesus ha iya, 41“Ano an imo karuyag nga buhaton ko ha imo?” Nagbaton hiya, “Karuyag ko nga makakita na liwat ako.” 42Ngan nagsiring hi Jesus ha iya, “Makakakita ka na! An imo pagtoo amo an nakaupay ha imo.” 43Nakakita hiya dayon, nagsunod hiya kan Jesus, ngan nagpasalamat han Dyos. Han pakakita hini han kadam-an, nagdayaw hira ngatanan han Dyos.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\