LUCAS 19

1Nagpadayon hi Jesus pagsulod ha Jerico, ngan naglatas hiya han bungto. 2May didto riko nga labaw nga parasukot hin buhis, nga Saqueo an ngaran. 3Nagtingoha hiya hin pagkita kon hin-o hi Jesus, kundi habuboay hiya nga tawo, sanglit waray hiya makakita kan Jesus tungod han damo nga mga tawo. 4Sanglit nagdalagan hiya hin pag-una han mga tawo ngan nagsaka hiya hin kahoy nga sikomoro, basi makakita hiya kan Jesus nga malabay. 5Han pag-abot ni Jesus ngadto hito nga dapit, hinmangad hiya ngan nagsiring kan Saqueo, “Dagmit hin paglusad, Saqueo, kay kinahanglan humapit ako ha imo balay yana nga adlaw.” 6Nagdagmit hi Saqueo hin paglusad ngan ginkarawat niya nga malipayon hi Jesus. 7Nagtikang hin pagngurotob an ngatanan nga nakakita hini, “Sinmulod ini nga tawo sugad nga bisita ha balay hin makasasala!” 8Tinmindog hi Saqueo ngan nagsiring han Ginoo, “Pamati, akon ihahatag ha mga pubre an katunga han akon manggad, ngan babaydan ko hin upat ka pilo kon may nalimbongan ko nga bisan hin-o.” 9Nagsiring hi Jesus ha iya, “Inmabot an katalwasan ngada hini nga balay yana nga adlaw, kay tulin man liwat ni Abraham ini nga tawo. 10Kay kinmanhi an Anak han Tawo hin pagbiling ngan pagtalwas han mga nagkawawara.” 11Samtang nanmamati hini an mga tawo, nagpadayon hi Jesus pagsumat ha ira hin pananglitan. Hirani na hiya yana ha Jerusalem ngan naghunahuna an mga tawo nga diri na maiha mapakita na an Ginhadian han Dyos. 12Sanglit nagsiring hiya, “May-ada hadto usa nga harangdon nga tawo nga kinmadto ha hirayo nga tuna basi himoon nga hadi, ngan kahuman, nakahunahuna hin pag-oli liwat. 13Ugsa hiya lumakat, gintawag anay niya an iya napulo nga mga surugoon, ngan gintagan an tagsa ha ira hin kwarta nga bulawan, ngan gintugon hira, ‘Igpatigayon niyo ini tubtob han akon pagbalik.’ 14Kundi, dinmiri gud ha iya an iya mga taghimungto, sanglit nagpalanat hira hin mga sinugo nga masiring, ‘Diri namon karuyag nga ini nga tawo an maghadi ha amon.’ 15“Nahimo gihapon nga hadi adto nga harangdon nga tawo, ngan binmalik ngahaw. Ginpasugoan niya dayon an mga surugoon nga gintagan niya han kwarta nga umatubang ha iya, basi hisabtan kon pira an ira naganansya. 16Inmabot an syahan ngan nagsiring, ‘Agaron, nakaganansya ako hin napulo nga kwarta nga bulawan tikang han usa nga iginhatag mo ha akon.’ 17Nagsiring hiya, ‘Maupay nga buhat, maupay ka nga surugoon. Itatapod ko ha imo an pagdumara hin napulo nga mga syudad, kay matinumanon ka han gudti nga mga butang.’ 18Inmabot an ikaduha nga surugoon ngan nagsiring, ‘Agaron, nakaganansya ako hin lima nga kwarta nga bulawan tikang han usa nga iginhatag mo ha akon.’ 19Ngan nagsiring hiya ha iya, ‘Itatapod ko ha imo an pagdumara hin lima nga mga syudad.’ 20Inmabot in lain pa nga surugoon ngan nagsiring, ‘Agaron, iini an imo kwarta nga bulawan. Ginputos ko ini hin panyo. 21Nahadlok ako ha imo kay makuri ka nga tawo. Kinukuha mo an diri imo, ngan nag-aani ka han waray mo igtanom.’ 22Nagsiring hiya hini nga surugoon, ‘Maraot ka nga surugoon! Gagamiton ko an imo kalugaringon nga mga pulong hin pagsirot ha imo! Maaram ka man unta nga makuri ako nga tawo, nga nakuha ako han diri akon, ngan nag-aani han waray ko igtanom. 23Niyan, kay ano nga waray mo lugod ibutang an akon kwarta ha bangko? Pagbalik ko, makakarawat ko unta an kwarta upod na an patubo.’ 24Ngan nagsiring hiya ha mga nagkakatukdaw didto, ‘Kuhaa ha iya an kwarta nga bulawan, ngan ihatag ha surugoon nga may napulo nga kwarta.’ 25Nagsiring hira ha iya, ‘Agaron, may-ada na hiya napulo nga kwarta.’ 26Nagbaton hiya, ‘Susumatan ko kamo nga tatagan hin labaw pa an ngatanan nga may-ada na; kundi kukuhaon tikang ha iya nga waray, bisan pa an gutiay nga aada ha iya. 27Niyan, mahitungod hini nga akon mga kaaway, nga waray maruyag nga maghadi ako ha ira: dad-a hira nganhi, ngan pamataya hira ha akon atubangan!’ ” 28Nagsiring hini hi Jesus, ngan nagpadayon hiya ngadto ha Jerusalem, ngan nag-una hiya ha ira. 29Han pag-abot niya hirani ha Betfage ug Betania, ha bukid han mga Olibo, ginpauna niya in duha nga mga tinun-an, 30upod ini nga mga tugon: “Kadto kamo ha baryo nga natatadong niyo; pagsulod niyo, makikita niyo in ihinigot nga nati nga asno nga waray pa kasakyi. Hubara ito ngan dad-a nganhi. 31Kon may magpakiana ha iyo, ‘Kay ano nga iyo man ito ginhuhubaran?’ sidnga hiya, ‘Ginkikinahanglan ini han Agaron.’ ” 32Nagkalakat hira ngan nakita nira sugad gud han iginsiring ni Jesus ha ira. 33Han ginhuhubad na nira an nati nga asno, nagpakiana ha ira an mga tag-iya, “Kay ano nga iyo man ito ginhuhubaran?” 34Nagbaton hira, “Ginkikinahanglan ini han Agaron,” 35ngan gintugwayan nira an nati ngadto kan Jesus. Niyan, iginhapin nira an ira mga kurugpos ha bungkog han hayop, ngan ginbuligan nira hi Jesus hin pagsakay. 36Han pagtipaunhan niya, pinanmitad nira ha dalan an ira mga kurugpos. 37Han pag-abot nira hirani ha Jerusalem, ha dapit nga tipalugsong an dalan ha bukid han mga Olibo, nagtikang an kadam-an han iya mga tinun-an hin pagpasalamat ngan pagdayaw han Dyos hin dagko nga mga tingog, tungod han ngatanan nga dagko nga mga butang ngan ira hinkit-an: 38“Dayawon han Dyos an hadi nga makanhi ha ngaran han Ginoo! Kalinaw ha langit, himaya sa Dyos ha kahitas-an!” 39Niyan nagsiring kan Jesus in pira nga mga Parisiyo tikang dida han kadam-an nga tawo, “Magturutdo, sawaya an imo nga tinun-an nga diri hira mag-inaringasa.” 40Nagbaton hi Jesus, “Susumatan ko kamo: kon maghilom ngani hira, an mga bato ngahaw an mangongogliat.” 41Han hirani na hi Jesus ngan han pakakita niya han syudad han Jerusalem, nagtangis hiya, 42ngan nagsiring, “Kon maaram ka la yana, kon ano an kinahanglan para han kalinaw! Kundi yana diri ka hini makakakita. 43Maabot in panahon nga paglilibotan ka han imo mga kaaway, pag-uulangon ka, ngan susulongon ka nira ha ngatanan nga dapit. 44Uuboson ka gud hin pagrub-a nira, ngan papatayon an ngatanan nga mga tawo ha sakob han imo mga padir. Papanason gud an ngatanan nga mga bato, tungod kay waray ka makasabot han panahon han pag-abot han Dyos hin pagtalwas ha imo!” 45Sinmulod hi Jesus han Templo ngan nagtikang hiya hin pagtabog han mga nanmamaligya, 46ngan nagsiring hiya ha ira, “Nahisurat ha Kasuratan nga nagsiring an Dyos, ‘Tatawgon nga balay hin pag-ampo an akon balay.’ Kundi ginhimo niyo ito nga tagoan hin mga kawatan!” 47Nagtutdo hi Jesus ha Templo adlaw-adlaw. Karuyag nga patayon hiya han mga puno han kapadian, han mga magturutdo han Balaod, ngan han mga pangulo han mga tawo. 48Kundi waray hira makakaagi hin higayon hin pagbuhat han ira karuyag, kay naawil pagpinamati ha iya an ngatanan nga mga tawo nga diri gud nira karuyag hilikatan in bisan usa ka pulong.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\