LUCAS 2

1Hadto nga panahon nagsugo hi Emperador Augusto nga magpalista para han sensos an ngatanan nga mga sakop han Imperyo. 2Hi Cirenio amo an gobernador han Siria han paghimoa hini nga syahan nga sensos. 3Sanglit kinmadto hin pagpalista an ngatanan, an kada usa ngadto han iya kalugaringon nga bungto. 4Tikang ha bungto han Nazaret ha Galilea, kinmadto hi Jose ha Judea, ngadto han bungto han Betlehem nga natawhan ni Hadi David, kay tulin man hiya ni David. 5Kinmadto hiya hin pagpalista upod hi Maria nga sinayoran na ha iya, ngan hingarak-an na. 6Samtang nakadto hira ha Betlehem, inmabot an panahon nga mag-aanak na hi Maria. 7Nag-anak hiya han iya suhag nga lalake, ginputos niya hin mga lampin, ngan iginhulid ha pasungan, kay waray na man lugar para ha ira didto han balay nga pahuwayan. 8May mga magmarangno hin karnero didto hadto nga dapit nga nag-aagma ha bug-os nga gab-i didto han kaumhan hin pagmangno han ira mga panon. 9Pinmakita ha ira in usa nga anghel han Ginoo, ngan nalamragan hira han himaya han Ginoo, ngan nagkahadlok hira. 10Kundi nagsiring ha ira an anghel, “Ayaw kamo kahadlok! Hahani ako ngan may-ada ako dara nga maupay nga sumat para ha iyo, nga maghahatag hin dako nga kalipayan han ngatanan nga katawhan. 11Natawo yana nga adlaw didto han bungto ni David an iyo Magtaralwas nga amo an Cristo nga Ginoo. 12Amo ini an tigaman para ha iyo: hiaagian niyo in bata nga pinutos hin mga lampin ngan hinulid ha pasungan.” 13Ha gilayon pinmakita upod han anghel in dako nga hugpo hin mga anghel ha langit, nga nagkakanta hin mga pagdayaw ha Dyos: 14“Himaya sa Dyos ha kahitas-an, ngan kalinaw dinhe ha tuna hadton mga tawo nga maupay an kaburot-on!” 15Han pagbalik na han mga anghel ngadto ha langit, nagsarabot an mga magmarangno hin karnero, “Kadto kita ha Betlehem ngan kitaa ta ini nga butang nga nahinabo nga iginsumat ha aton han Ginoo.” 16Sanglit nagdagmit hira hin pagkalakat, ngan hin-agian nira hira Maria ug Jose, ngan hinkit-an nira an bata nga hinulid ha pasungan. 17Han pakakita nira han bata, iginsumat han mga magmarangno an iginsiring han anghel mahitungod ha iya. 18Nanhipausa an ngatanan nga nagpakabati hini nga iginsumat ha ira han mga magmarangno. 19Gintipigan ni Maria ini ngatanan nga mga butang, ngan ginpamalandong niya ha iya kasingkasing. 20Namalik an mga magmarangno nga nagkakanta hin mga pagdayaw sa Dyos, tungod han ngatanan nga ira hinbatian ngan hinkit-an; nahinabo an ngatanan sumala gud han iginsumat ha ira han anghel. 21Pag-agi han ikawalo ka adlaw, nga amo na an pagtuman han seremonyas hin pagtori han bata, ginngaranan hiya nga Jesus, an ngaran nga iginhatag han anghel han waray pa hiya igpapanamkon. 22Inmabot an panahon hin pagtuman nira Jose ug Maria han seremonyas han paglinis sumala han iginsugo han Balaod ni Moises. Sanglit, gindara nira an bata ngadto ha Jerusalem basi ihalad liwat hiya ngadto han Ginoo, 23sumala han iginsurat dida han balaod han Ginoo: “Kinahanglan ighalad ngadto han Ginoo an tagsa nga suhag nga lalake.” 24Naghalad liwat hira, sumala han kinahanglan han balaod han Ginoo, “Usa ka padis nga sarapati o duha nga piso nga tukmo.” 25Niyan, may-ada tawo nga nag-uokoy ha Jerusalem, nga Simeon an ngaran. Maupay ngan mainampoon hiya nga tawo, ngan naghihinulat hiya han katalwasan han Israel. Nakada ha iya an Espiritu Santo, 26ngan ginpatapod hiya han Espiritu Santo nga diri gud hiya mapatay, kon diri anay kumita hiya han Mesiyas nga iginsaad han Ginoo. 27Inaghat han Espiritu Santo kinmadto hi Simeon ha Templo. Gindara han mga kag-anak ngadto ha Templo an bata nga Jesus basi magtuman hira han sugo han Balaod. 28Ginkugos ni Simeon an bata ngan nagpasalamat han Dyos: 29“Yana, Ginoo, gintuman mo na an imo saad, ngan tugoti na pagbaya ha kamurayaw an imo surugoon. 30Ha akon kalugaringon nga mga mata, hinkit-an ko na an imo katalwasan, 31nga imo gin-andam ha atubangan han ngatanan nga mga katawhan: 32Kapawa nga magpapadayag ha mga Hentil han imo paagi ngan magdadara hin kadungganan han imo katawhan nga Israel.” 33Nanhipausa an amay ug iroy han bata han mga butang nga iginsiring ni Simeon mahitungod ha iya. 34Ginbendisyonan hira ni Simeon, ngan nagsiring hi Simeon kan Maria nga iroy han bata, “Ginpili han Dyos ini nga bata para han pagkapukan ngan han katalwasan hin damo ha Israel. Magigin tigaman hiya tikang sa Dyos nga pagsusupakon hin damo nga mga tawo, 35ngan tungod hini, ipadadayag niya an ira tinago nga mga panhunahuna. Ngan sasamaron sugad hin matarom nga espada an imo kasingkasing tungod hin kabido.” 36May-ada manaragna nga babaye nga ginngangaranan kan Ana, nga anak ni Panuel, han tribo ni Aser. Lagas na hiya, nga nainasaw-an hin pito ka tuig, 37ngan nabalo hiya ug 84 ka tuig na an iya panuigon. Waray gud hiya bumaya han Templo; adlaw gab-i nagsingba hiya han Dyos, nga nagpuasa ngan nag-ampo hiya. 38Inmabot hiya hito manta nga takna ngan nagpasalamat sa Dyos, ngan namulong hiya mahitungod han bata ha ngatanan mga naghihinulat han kanan Dyos pagtubos han Jerusalem. 39Katapos nira pagbuhat han ngatanan nga ginkikinahanglan han balaod han Ginoo, binmalik hira ngadto ha Galilea, ha ira kalugaringon nga bungto ha Nazaret. 40Tinmubo ngan nagmakusog an bata; puno hiya hin kinaadman, ngan nakada ha iya an mga bendisyon han Dyos. 41Kada tuig, napakadto ha Jerusalem an mga kag-anak ni Jesus para han Pyesta han Paglabay. 42Han dose na an edad ni Jesus, kinmadto hira han pyesta sumala han ira nababatasan. 43Katapos han pyesta, nagtipaoli hira, kundi nagpabilin an bata nga Jesus didto ha Jerusalem. Waray mahibaro hini an iya mga kag-anak; 44naghunahuna hira nga upod hiya han kadam-an, sanglit naglinakat hira anay hin bug-os nga adlaw; ngan amo na an pamiling nira ha iya didto han ira kauropdan ngan kasangkayan. 45Waray hira makaagi ha iya, sanglit binmalik hira ngadto ha Jerusalem hin pagbiling ha iya. 46Han pag-ikatulo ka adlaw, hin-agian nira hiya didto ha Templo, nga nalingkod upod han mga magturutdo nga Judiyo, namamati ngan nagpapakiana ha ira. 47Nahipausa gud an ngatanan nga nagpakabati han iya mag-upay nga mga baton. 48Nahipausa liwat an iya mga kag-anak han pakakita ha iya, ngan ginsiring hiya han iroy niya, “Anak, kay ano nga ginbuhat mo ini ha amon? Duro na iton kabaraka ni imo tatay ngan ako hin pagpinamiling ha imo.” 49Ginbaton niya hira, “Kay ano hin pagbiniling niyo ha akon? Diri ba kamo maaram nga kinahanglan hahani ako ha balay han akon Amay?” 50Kundi waray hira makasabot han iginsiring niya ha ira. 51Sanglit inmupod hi Jesus ha ira pagbalik ha Nazaret, diin nagmasinugtanon hiya ha ira. Gintipigan ha kasingkasing han iroy niya ini nga mga butang. 52Ngan nagtubo hi Jesus ha lawas ngan ha kinaadman; ngan nakalipay hiya han Dyos ngan han mga tawo.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\