LUCAS 20

1Usa ka adlaw, han nagtututdo hi Jesus han mga tawo ha Templo, ngan nagwawali han Maupay nga Sumat, inmabot an mga puno han kapadian ngan an mga magturutdo han Balaod, kaupod han katigurangan, 2ngan nagsiring ha iya, “Sumati daw kami, ano an imo katungod hin pagbuhat hini nga mga butang? Hin-o an naghatag ha imo hin katungod hin pagbuhat hini?” 3Ginbaton hira ni Jesus, “Mapakiana man ako ha iyo. Sumati daw ako, 4tikang ba sa Dyos an katungod ni Juan hin pagbunyag, o tikang ba han mga tawo?” 5Ira ini anay gintirutimbang hin pagsiring, “Ano man an aton igsisiring? Kon magsiring kita, ‘Tikang sa Dyos,’ masiring hiya, ‘Kay ano man nga waray kamo tumoo kan Juan?’ 6Kundi kon sumiring kita, ‘Tikang han mga tawo,’ pagbabatohon kita hini nga mga tawo dinhe, kay natoo gud hira nga manaragna hi Juan.” 7Sanglit nagbaton hira, “Diri kami maaram kon diin adto tikang.” 8Ngan nagbaton hi Jesus ha ira, “Sanglit, diri man ako magsusumat ha iyo, kon ano nga katungod an pagbuhat ko hini nga mga butang.” 9Ngan iginsumat ni Jesus ini nga pananglitan ngadto han mga tawo: “May usa ka tawo nga nag-uma hin urubasan. Ginpaagsahan niya hin mga saop, ngan kinmadto ha iba nga dapit hin maiha nga panahon. 10Pag-abot na han panahon hin panguha han mga ubas, nagsugo hiya hin oripon pagkadto han mga saop hin pagkarawat han iya bahin han mga ubas. Kundi gintubal han mga saop an oripon, ngan ginpaoli nga waray dara. 11Sanglit nagsugo hiya hin lain nga oripon, kundi gintubal liwat ini, ginpakaalohan pa, ngan ginpaoli nga waray liwat dara. 12Niyan nagsugo hiya hin ikatulo nga oripon; ginkastigo liwat ini han mga saop, ngan iginlabog ha gawas. 13Nagsiring an tag-iya han urubasan, ‘Ano ba an akon bubuhaton? Asay ko pakakadtoon an akon kalugaringon nga hinigugma nga anak; maaram ako nga tatahoron hiya nira!’ 14Kundi han pakakita han mga saop ha iya, nagsarabot hira, ‘Amo ini an anak han tag-iya. Pataya ta hiya, ngan kita na an tag-iya han urubasan!’ 15Sanglit iginlabog hiya nira ha gawas han urubasan, ngan ginpatay hiya. “Niyan, ano man an bubuhaton han magtatag-iya han urubasan hini nga mga saop?” nagpakiana hi Jesus. 16“Maabot hiya ngan pamamatayon adto nga mga tawo, ngan itatapod an urubasan ha iba nga mga saop.” Han pakabati hini han mga tawo, nagsiring hira, “Diri la unta ini mahinabo!” 17Gintutokan hira ni Jesus ngan ginpakianhan, “Ano man ngay-an an kahulogan hini nga bahin han kasuratan? ‘An bato ngahaw nga iginsalikway han mga magtirindog nga waray gamit amo lugod an nagin labi ka importante nga bato.’ 18An ngatanan nga mahulog ngada hini nga bato magkakasasamad, ngan mapipisa an kahulogan hini nga bato.” 19Didto hito manta nga dapit ug hito nga takna nagtalingoha hin pagdakop kan Jesus an mga magturutdo han Balaod ngan an mga puno han kapadian, kay nakasabot hira nga iginsumat niya ini nga pananglitan kontra ha ira; kundi nahadlok hira han mga tawo. 20Sanglit nagbiling hira han igo nga higayon. Ginhukipan nira in pira nga mga tawo nga mapasangil nga mga tangkod hira, ngan ginsugo hira hin pagbitik kan Jesus pinaagi hin mga pakiana, basi itubyan hiya nira ngadto ha gahom ngan pagburut-an han Gobernador. 21Nagsiring kan Jesus ini nga mga espiya, “Magturutdo, maaram kami nga matadong an imo mga pulong ngan pagturon-an. Maaram kami nga diri ka nagtatagad han kahimtang hin tawo, kundi nagtututdo ka han kamatuoran mahitungod han kaburut-on han Dyos para han tawo. 22Sumati daw kami, supak ba ha aton Balaod an pagbayad ta hin buhis han Emperador ha Roma, o diri?” 23Kundi nahisabtan ni Jesus an ira bitik ngan ginsiring hira, 24“Pakitaa daw ako niyo hin kwarta nga salapi. Kanay man ini bayhon ug ngaran nga aanhi hini nga kwarta?” “Kanan Emperador,” nagbaton hira. 25Sanglit nagsiring hi Jesus, “Kon amo ito, ibayad ha Emperador an kanan Emperador, ngan ibayad man sa Dyos an kanan Dyos.” 26Waray gud hira makabitik ha iya hin bisan ano ha atubangan han mga tawo, sanglit hinmilom nala hira, nga nahipausa hira han iya baton. 27Dinmaop kan Jesus in pira nga mga Sadusiyo. (Amo ini hira an nasiring nga waray na pagkabanhaw.) Nagpakiana hira ha iya, 28“Magturutdo, nagsurat hi Moises hini nga balaod para ha amon: ‘Kon mamamatay in usa nga lalake ngan mahibilin an asawa nga waray mga anak, kinahanglan asawahon han iya bugto nga lalake an nabalo, basi mag-anak hira para han namatay.’ 29Niyan, may-ada hadto pito nga magburugto nga kalalaken-an. Nangasawa an gimagugurangi, ngan namatay nga waray anak. 30Ngan pinangasawa han sunod nga manghod an nabalo nga babaye 31ngan niyan han ikatulo nga manghod. Amo gihapon an nahinabo ha ngatanan nga pito—nagkamatay hira nga waray anak. 32Ha kataposan namatay an babaye. 33Niyan ha adlaw kon mabanhaw na an mga minatay, kanay man hiya asawa? Kay an pito nga magburugto nangasawa man ha iya.” 34Nagbaton hi Jesus ha ira, “Nag-aasawa an kalalaken-an ngan kababayen-an hini nga panahon, 35kundi an kalalaken-an ngan kababayen-an nga takos hin pagkabanhaw ha mga minatay ngan pag-ukoy ha panahon nga tiarabot diri na mag-aasawa. 36Sugad hira hin mga anghel, ngan diri na mapatay. Mga anak hira han Dyos, kay nabanhaw na hira. 37Ngan nagpamatuod hi Moises hin dayag nga may pagkabanhaw an mga minatay. Dida han sinurat nga nagsaysay mahitungod han naglalaga nga tanom, naghinabe hiya hiunong han Ginoo, nga amo ’an Dyos ni Abraham, Dyos ni Isaac, ngan Dyos ni Jacob.’ 38Karuyag sidngon hini nga Dyos hiya han mga buhi, diri han mga minatay, kay ha iya buhi an ngatanan.” 39Nagyakan in pira nga mga magturutdo han Balaod, “Maupay nga pagkabaton, Magturutdo!” 40Ngan waray na hira mangahas hin pagpakiana ha iya hin bisan ano. 41Nagsiring hi Jesus ha ira, “Uunanhon hin pakasiring nira nga magigin tulin ni David an Mesiyas? 42Kay nasiring man hi David ngahaw, ha basahan han mga Salmo: ‘Nagsiring an Ginoo ngadto han akon Ginoo: Lingkod didi ha akon tuo, 43tubtob nga ibutang ko an imo mga kaaway nga taramakan ha ilarom han imo mga tiil.’ 44Gintawag hiya nga ‘Ginoo’ ni David. Sanglit, uunanhon nga magin tulin ni David an Mesiyas?” 45Samtang nanmamati kan Jesus an ngatanan nga mga tawo, nagsiring hiya ha iya mga tinun-an, 46“Pagbantay kamo han mga magturutdo han Balaod, nga karuyag nagsudoysudoy nga higlaba an ira mga panapton, ngan karuyag nga paghatagan hira hin katalahoran didto ha mga taboan. Napili hira han linain nga mga lingkoran ha mga sinagoga ngan han giuupayi nga mga dapit ha mga kombite. 47Nasingabot hira han mga balo nga kababayen-an, ngan gintitikasan ini hira han ira mga hiagi, ngan katapos, napasangil hin pamatbat hin higlaba nga mga pangadion! Labi ka dako an sirot nga ihahatag ha ira!”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\