LUCAS 21

1An ngatanan siniplatan ni Jesus, ngan kinmita hiya nga an mga riko naghulog han ira mga halad didto han surudlan ha Templo. 2Hinkit-an liwat niya in kablas nga balo nga babaye nga naghulog hin duha la nga sensilyo nga kwarta nga bronse. 3Nagsiring hi Jesus, “Susumatan ko kamo, nga larulabaw an ginhatag hini nga kablas nga balo kay ha ira ngatanan. 4Kay naghalad an iba han sobra la han ira karikohan; kundi hiya, bisan kon kablas hiya, naghatag han ngatanan nga iya kinabubuhian.” 5Naghiruhimangraw in pira han mga tinun-an, hiunong han pagkatahom han Templo nga rinayandayanan hin hamili nga mga bato, ngan han mga halad ngadto han Dyos. Nagsiring hi Jesus, 6“Mahitungod hini ngatanan nga mga butang nga iyo nakikita, maabot in panahon nga waray ngani bisan usa nga bato dinhe nga mahibibilin dida han iya hinmumutangan; titimpagon ini ngatanan.” 7Nagpakiana hira, “Magturutdo, san-o man ini mahinanabo? Ngan ano man an mga tigaman nga magpapasabot ha amon nga maabot na an panahon nga ini ngatanan matutuman?” 8Nagsiring hi Jesus, “Pagbantay, ngan ayaw kamo palimbong. Kay damo in maabot ngan masiring ha akon ngaran, ‘Ako amo hi Cristo!’ ngan ‘Inmabot na an panahon!’ Kundi ayaw kamo pagsunod ha ira. 9Ayaw kahadlok kon bumati kamo hin mga aragway ngan mga kasamokan; kinahanglan mahinabo anay in sugad nga mga butang, kundi diri buot sidngon nga hirani na an kataposan.” 10Nagpadayon hiya hin pagsiring, “Mag-aaruaraway an mga nasod, ngan maggigipasulongsulong an mga ginhadian. 11Magkakaada magpakalilisang nga mga linog, mga kagutom, ngan mga piste ha magkalainlain nga mga dapit; magkakaada magpakaharadlok nga mga butang, ngan dagko nga mga orosahon ha kalangitan. 12Kundi ha diri pa manhihinabo ini ngatanan, pagdadakpon ngan pagpapakurian kamo; igtutubyan kamo ngadto ha mga sinagoga, ngan pagpriprisohon kamo; pagdadad-on kamo ha atubangan hin mga hadi ngan mga punoan tungod ha akon. 13Iyo ini higayon hin pagpasangyaw han Maupay nga Sumat. 14Padig-ona ngadaan an iyo mga hunahuna basi diri kamo mabaraka kon uunanhon niyo hin pagpanalipod han iyo kalugaringon; 15kay tatagan ko kamo hin mga pulong ngan kinaadman nga waray han iyo mga kaaway makakabaton o makakariwa han iyo igyayakan. 16Igtutubyan kamo han iyo mga kag-anak, kabugtoan, kauropdan, ngan kasangkayan; papatayon ngani an iba ha iyo. 17Pagdudumtan kamo han ngatanan tungod ha akon. 18Kundi waray mawawara bisan usa nga buhok han iyo mga ulo. 19Pagpadayon kamo hin kamakusog, kay hini nga paagi matatalwas an iyo mga kinabuhi. 20“Kon kitaon niyo nga ginlilibotan na an Jerusalem hin kasondalohan, hibabaroan niyo nga hirani na an iya pagkapukan. 21Niyan kinahanglan kumalagiw ngadto ha kabukiran an mga aadto ha Judea; kinahanglan gumawas na han syudad an aadto ha sakob, ngan kinahanglan diri na sumulod ha syudad an aadto ha huron. 22Kay amo na ini ‘An mga Adlaw han Pagkastigo’ basi matuman an ngatanan nga iginsiring han Kasuratan. 23Kamakaharadlok hadto nga mga adlaw para han mga burod ngan mga iroy nga may-ada mga minasus-an! Maabot hini nga tuna in makarimadima nga kakurian, ngan maabot hini nga mga tawo an kapungot han Dyos. 24Papatayon in pira pinaagi hin espada, ngan bibihagon an iba ngan ighahalen ngadto ha ngatanan nga mga nasod, ngan pagyayapakyapakan an Jerusalem han mga Hentil tubtob nga matapos an ira panahon han pagmando han mga Hentil han Jerusalem. 25“Magkakamay-ada mga orosahon nga tigaman han adlaw, han bulan, ngan han mga bitoon. Magtuturaw in bug-os nga mga nasod ha tuna, ha kahadlok han dinaguhob han kadagatan ngan han mga humatol han mga balod. 26Manhihiraptay hin kahadlok an mga tawo samtang naghuhulat hira kon ano an mapaabot han bug-os nga tuna; kay masimang ha ira mga agianan an mga kagamhanan ha kahitas-an. 27Katapos, mapakita na an Anak han Tawo nga maabot dida hin dampog, may gahom ug himaya. 28Kon makakita na kamo nga mahinabo ini nga mga butang, tindog ngan hangad, kay hirani na an iyo katalwasan.” 29Ngan ginsumatan hira ni Jesus hini nga pananglitan: “Hinumdomi an kahoy nga igos ngan an ngatanan nga iba nga mga kahoy. 30Kon hikit-an na niyo nga nananaringsing, maaram kamo nga hirani na an panahon han kamapaso. 31Ha sugad nga kaagi, kon kumita kamo nga nahinanabo na ini nga mga butang, hibaroi niyo nga tiarabot na an Ginhadian han Dyos. 32“Tigamni ini! Mahinanabo ini ngatanan nga mga butang nga diri pa mapatay an ngatanan nga mga tawo nga buhi yana. 33Nagpapapas pa an langit ngan an tuna, kundi magpapabilin an akon mga pulong. 34“Pagbantay kamo! Ayaw itugot nga magpatakas kamo hin pagkinaon ngan pag-ininom, ngan magkinabaraka kamo hini nga kinabuhi, kay bangin kamo hikalitan kon umabot ito nga adlaw. 35Kay maabot ini sugad hin bitik ha ngatanan nga mga tawo ha bug-os nga tuna. 36Pagbantay ngan dayuday pag-ampo kamo nga maangkon niyo an kusog hin pagilob hini ngatanan nga mga butang nga mahinanabo, ngan pagtindog ha atubangan han Anak han Tawo.” 37Ginamit ni Jesus adto nga mga adlaw hin pagtutdo didto ha Templo, nga ha pagkagab-i, naguwa hiya hin pagpahuway didto ha Bukid han mga Olibo. 38Timprano pa ha kada aga napakadto na ha Templo an ngatanan nga mga tawo hin pamati ha iya.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\