LUCAS 22

1Hirani na an Pyesta han Tinapay nga Waray Patubo nga ginngangaranan nga Paglabay. 2An mga puno han kapadian ngan an mga magturutdo han Balaod nahadlok han mga tawo, sanglit nagtinguha hira hin pagbiling hin paagi hin pagpatay kan Jesus. 3Ngan sinmulod hi Satanas kan Judas nga gintatawag nga Iscariote, usa han dose nga mga tinun-an. 4Sanglit kinmadto hiya ngan nakighimangraw han mga puno han kapadian ngan han mga opisyal han gwardya han Templo kon uunanhon niya hin pagtubyan kan Jesus ha ira. 5Nalipay hira ngan nagsaad hin paghatag ha iya hin kwarta. 6Inmuyon hi Judas ha ira, ngan nagtikang hiya pamiling hin maupay nga higayon hin paglingo kan Jesus, nga diri hibabaroan han mga tawo. 7Inmabot an adlaw nga ig-iihaw han nati nga mga karnero para han Paglabay nga panihapon ha panahon han Pyesta han Tinapay nga Waray Patubo. 8Ginsugo ni Jesus hira Pedro ug Juan upod ini nga mga tugon: “Kadto ngan andama niyo an aton Paglabay nga panihapon basi mangaon kita.” 9Nagpakiana hira ha iya, “Diin an karuyag mo nga pag-aandaman namon?” 10Nagsiring hiya, “Pamati! Pagsulod niyo han syudad, matapo ha iyo in lalake nga nagpapas-an hin tibod nga may tubig. Sunda hiya ngadto han balay nga iya susudlan, 11ngan sidnga an tagbalay: ‘Napakiana ha imo an Magturutdo kon hain an kwarto nga kakaonan niya han Paglabay nga panihapon kaupod han iya mga tinun-an?’ 12Ipapakita niya ha iyo in dako nga kwarto ha igbaw nga sangkap na. Andama niyo didto an ngatanan.” 13Nagkalakat hira ngan ira hin-agian an ngatanan sugad han iginsumat ha ira ni Jesus, ngan gin-andam nira an Paglabay nga panihapon. 14Han pag-abot na han takna, linmingkod hi Jesus ha iya dapit ha lamesa upod han mga apostoles. 15Nagsiring hiya ha ira, “Karuyag ko gud hin pakigsaro ha iyo hini nga Paglabay nga panihapon ugsa ako mag-antos! 16Kay susumatan ko kamo: diri na ako makaon hini tubtob nga matuman an kahulogan hini didto han Ginhadian han Dyos.” 17Ngan ginkuha ni Jesus an kupa, nagpasalamat sa Dyos, ngan nagsiring,“Kuhaa niyo ini ngan pagbahinbahina ha iyo ngahaw, 18kay susumatan ko kamo nga diri na ako mainom hini nga bino tikang yana tubtob han pag-abot han Ginhadian han Dyos.” 19Ngan ginkuha niya an tinapay, nagpasalamat sa Dyos, ginpinitpinit ini, ngan iginhatag ha ira nga nagsiring, “Amo ini an akon lawas [nga ihinahatag ha iyo. Buhata ini niyo nga hinumdoman ha akon.” 20Ha sugad man nga paagi, iginhatag niya ha ira an kupa katapos han panihapon nga nagsiring, “Amo ini nga kupa an bag-o nga ginsaaran han Dyos, nga gintigamnan han akon dugo nga gin-ula para ha iyo.] 21“Kundi kitaa! Aanhi kaupod ko ha lamesa an naglilingo ha akon! 22Kay mapatay an Anak han Tawo sumala han pagbuot han Dyos; kundi kairo hito nga tawo nga maglilingo ha akon!” 23Ngan nagtikang hira hin paggiparupakiana kon hin-o ha ira an magbubuhat hini. 24Nagtikang dida han mga tinun-an in lantugi kon hin-o ha ira an angay kilalahon nga gilalabawi. 25Nagsiring hi Jesus ha ira, “May gahom an mga hadi hini nga kalibutan hin pagbuot han ira mga sakop, ngan ginngangaranan an mga pangulo nga ‘Mga Sangkay han mga tawo.’ 26Kundi diri amo ini nga paagi ha iyo; lugod an gilalabawi ha iyo kinahanglan masugad han gimamanghuri, ngan an pangulo kinahanglan masugad han surugoon. 27Hin-o an larulabaw, an nalingkod ba hin pagkaon o an nagsisirbe ha iya? Ada, an nalingkod. Kundi kaupod ako niyo sugad hin usa nga nagsisirbe. 28“Nagpabilin kamo upod ha akon ha ngatanan ko nga mga pag-antos; 29ngan sugad nga gintagan ako han akon Amay han katungod hin paghadi, tatagan ko man kamo han amo ngahaw nga katungod. 30Makaon ngan mainom kamo ha akon lamesa didto han akon Ginhadian, ngan malingkod kamo ha mga trono hin paghukom han dose nga mga tribo han Israel. 31“Simon, Simon! Pamati! Gintugotan hi Satanas hin pagsulay ha iyo ngatanan, sugad han paglaina hin mag-uroma han trigo ngan han uhot. 32Kundi nag-ampo ako para ha imo, Simon, nga diri mapakyas an imo pagtoo. Ngan kon mahibalik ka na ha akon, kinahanglan padig-onon mo an imo kabugtoan.” 33Nagbaton hi Pedro, “Ginoo, andam ako hin pag-upod ha imo ha bilanggoan, ngan hin pagpakamatay pa upod ha imo!” 34Nagbaton hi Jesus, “Susumatan ko ikaw, Pedro, diri matugaok an manok yana nga gab-i tubtob nga magsiring ka hin makatulo nga diri ka nakilala ha akon.” 35Ngan nagsiring hi Jesus ha ira, “Han pagsugoa ko ha iyo hadto nga waray pitaka, supot nga surudlan hin limos, o sandalyas, nagkulang ba kamo hin bisan ano?” “Waray,” nagbaton hira. 36Nagsiring hi Jesus, “Kundi kon hin-o ha iyo nga may-ada supot o surudlan hin limos kinahanglan nga dad-on niyo yana; ngan an waray espada, kinahanglan magbaligya han iya bado ngan pumalit hin usa. 37Kay susumatan ko kamo hini: kinahanglan matuman an Kasuratan nga nasiring mahitungod ha akon, ‘Igintampo hiya han mga kriminal.’ Kay natutuman na an nahisurat mahitungod ha akon.” 38Nagsiring an mga tinun-an, “Kitaa, Ginoo! Iini in duha nga espada.” “Igo na ito!” nagbaton hiya. 39Ginmawas hi Jesus han syudad, ngan sugad han iya nahiaraan, kinmadto hiya ha Bukid han mga Olibo; ngan inmupod ha iya an iya mga tinun-an. 40Han pag-abot niya didto, nagsiring hiya ha ira, “Pag-ampo nga diri kamo masulay.” 41Ngan inmuruonhan hiya ha ira hin kahirayo nga kanan usa ka labay hin bato, ngan linmuhod ngan nag-ampo, 42“Amay ko, kon imo pagbuot, kuhaa gad ini nga kupa ha akon. Diri an akon, kundi an imo pagbuot an matuman.” [ 43Pinmakita ha iya in usa nga anghel tikang ha langit, nga nagpakusog ha iya. 44Ha dako gud nga kasakit nag-ampo hiya hin huruhugot pa nga pangamuyo, an iya balhas sugad na hin mga turo hin dugo nga natabigis ha tuna.] 45Han pagbangon niya tikang ha pag-ampo, binmalik hiya ngadto han iya mga tinun-an, ngan iya hira hin-agian nga nangangaturog na, nga rutay na tungod han ira kabidoon. 46Ngan nagsiring hiya ha ira, “Kay ano nga nangangaturog kamo? Pagmata kamo ngan pag-ampo nga diri kamo masulay.” 47Nagyayakan pa hi Jesus han pag-abot hin mga tawo. Nag-uuna ha ira hi Judas nga usa han dose nga mga tinun-an, ngan dinmaop hiya kan Jesus hin pagharok ha iya. 48Kundi nagsiring hi Jesus, “Judas, lilingoon mo ba an Anak han Tawo pinaagi hin harok?” 49Pakasabot han mga tinun-an nga kaupod ni Jesus han mahinanabo, nagsiring hira, “Ginoo, gagamiton na ba namon an amon mga espada?” 50Ngan gintigbas han usa ha ira an oripon han Labaw nga Padi, ngan napalong an iya tuo nga talinga. 51Kundi nagsiring hi Jesus, “Igo na ini!” Ginkamkam niya an talinga han tawo, ngan gin-upay niya. 52Niyan ginsiring ni Jesus an mga puno han kapadian, an mga opisyal han gwardya han Templo, ngan an katigurangan nga kinmadto pagdakop ha iya, “Kinmanhi ba kamo hin pagdakop ha akon nga daw sugad hin tikasan, nga may mga espada ngan mga balbag man kamo? 53Kaupod man ako niyo adlaw-adlaw ha Templo, ngan waray kamo magtalinguha hin pagdakop ha akon. Kundi amo na ini an iyo takna, nga diin naghahadi na an gahom han kasisidman.” 54Gindakop nira hi Jesus, ngan gindara hiya ngadto han balay han Labaw nga Padi; ngan inmantaw la hi Pedro hin pagsunod ha iya. 55May ginharing nga tap-ong ha butnga han bungsaran, ngan tinmampo hi Pedro han mga nagkakalingkod palibot han kalayo. 56Han paghikit-i ha iya han usa han mga surugoon nga kababayen-an nga tinmampo hiya hin paglingkod, tinutokan hiya niya ngan sidngon, “Kaupod liwat niya ini nga tawo!” 57Kundi naglirong hi Pedro hin pagsiring, “Babaye, diri ngani ako nakilala ha iya!” 58Waray pag-iha hinkit-an hi Pedro hin usa ka tawo ngan ginsiring, “Kausa ka liwat nira!” Kundi nagbaton hi Pedro, “Sangkay, diri ako kausa nira!” 59Ngan naglabay hin mga usa ka oras, ug may lain nga tawo nga nangusog hin pagsiring, “Waray ruhaduha upod gud ini nga tawo ha iya, kay taga-Galilea liwat hiya!” 60Kundi nagbaton hi Pedro, “Sangkay, diri ako maaram han imo ginyayakan!” Samtang nagyayakan pa hiya, tinmugaok dayon in usa nga manok. 61Linmingi an Ginoo ngan tinmutok kan Pedro, ngan nahinumdom hi Pedro han mga pulong han Ginoo, han iya pagsiring, “Diri pa matugaok an manok yana nga gab-i, masiring ka na hin makatulo nga diri ka nakilala ha akon.” 62Ginmawas hi Pedro ngan nagtangis nga duro an kabido. 63Ginyubitan ngan gintubal hi Jesus han mga tawo nga nagbabantay ha iya. 64Gintahoban nira an iya mga mata, ngan ginpakianhan, “Tigoha! Hin-o an nagsuntok ha imo?” 65Ngan damo la nga mga pagyubit an ira ginyakan ha iya. 66Pagkaadlaw na, nagtirok an katigurangan han mga Judiyo, an mga puno han kapadian, ngan an mga magturutdo han Balaod, ngan gindara hi Jesus ngadto han ira Labaw nga Hukmanan. 67Nagsiring hira, “Sumati kami, amo ka ba an Mesiyas?” Nagbaton hiya, “Diri kamo matuod ha akon kon pagsumatan ko kamo, 68ngan diri kamo mabaton kon magpakiana ako ha iyo. 69Kundi yana, malingkod na an Anak han Tawo ha tuo han Dyos nga Labi Kamakagarahum.” 70Nagsiring hira ngatanan, “Kon sugad amo ka ba an Anak han Dyos?” Nagbaton hiya ha ira, “Kamo an nasiring nga Anak ako han Dyos.” 71Ngan nagsiring hira, “Waray na kita kinahanglan hin mga saksi! Nakabati na kita ngahaw han iya gud kalugaringon nga mga pulong!”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\