LUCAS 24

1Maagahon pa gud han Domingo kinmadto na ha lubnganan an kababayen-an dara an mga pahamot nga ira gin-andam. 2Hinkit-an nira nga nakadto na ha ligid an bato nga igintaklob han porta han lubnganan, 3sanglit sinmulod hira; kundi waray nira hiagii an lawas han Ginoo nga Jesus. 4Samtang natindog hira didto nga nagugupong mahitungod hini, tinmindog dayon tupad ha ira in duha nga kalalaken-an nga magsilaw an mga panapton. 5Tugob hin kahadlok yinmukbo ha tuna an kababayen-an, samtang ginsiring hira han kalalaken-an, “Kay ano nga ginbibiling niyo an buhi dinhe han mga minatay? 6Waray na hiya dinhe, nabanhaw na hiya. Panumdoma an iginsiring niya ha iyo han nakadto pa hiya ha Galilea: 7‘Kinahanglan itubyan an Anak han Tawo ngadto han mga makasasala, igraysang ha kros, ngan mabanhaw ha ikatulo ka adlaw.’ ” 8Niyan nahinumdom an kababayen-an han iya mga pulong, 9inmoli hira tikang han lubnganan, ngan iginsumat ini ngatanan nga mga butang ngadto han onse nga mga tinun-an ngan han iba pa. 10An kababayen-an amo hira Maria Magdalena, Juana, ug Maria nga iroy ni Santiago. Hira ngan an iba pa nga kababayen-an nga kaupod nira nagsumat han mga apostoles hini nga mga butang. 11Kundi naghunahuna an mga apostoles nga kalurongan la an iginsiring han kababayen-an ngan waray tumuod ha ira. 12Kundi binmuhat hi Pedro ngan nagdalagan ngadto ha lubnganan. Inmubo hiya hin paghiling, ngan hinkit-an niya an lino nga mga dugnit ngan waray na iba nga iya hinkit-an. Ngan inmoli hiya nga dako an paghipausa hiunong han nahinabo. 13Hadto manta nga adlaw duha han kan Jesus mga tinun-an napakadto ha usa nga baryo nga Emmaus an ngaran, mga onse ka kilometro tikang ha Jerusalem. 14Naghihinimangraw hira mahitungod han ngatanan nga mga butang nga nanhinabo. 15Samtang naghihimangraw hira, dinmaop hi Jesus ngan binmunyog ha ira. 16Hinkit-an hiya nira, kundi ambot kon ano nga waray man hira pakakilala ha iya. 17Nagsiring hi Jesus ha ira, “Mahitungod hin ano an iyo ginkakarukayakan samtang naglalakat kamo?” Inmukoy hira nga mabidoon an ira mga bayhon. 18Nagpakiana ha iya an usa ha ira nga Cleopas an ngaran, “Ikaw gud la an umurukoy ha Jerusalem nga waray mahibaro han mga butang nga nanhinabo didto hini nga pira ka mga adlaw nga naglabay?” 19“Ano nga mga butang?” nagpakiana hiya. Nagbaton hira, “An mga butang nga nahinabo kan Jesus nga taga-Nazaret. Manaragna ini nga tawo, ngan gin-iisip han Dyos ngan han ngatanan nga mga tawo nga may gahom ha ngatanan nga iya ginyakan ug ginbuhat. 20Igintubyan hiya han amon mga puno han kapadian ngan mga punoan nga sirotan han kamatayon ngan iginraysang hiya ha kros. 21Ngan naglaom gud kami nga amo hiya an magtutubos han Israel! Labot pa hini ngatanan, amo na yana an ikatulo ka adlaw tikang mahinabo ini. 22Nanhipausa kami han sumat hin pira nga kababayen-an han amon hugpo. Kinmadto hira ha lubnganan han maagahon pa, 23kundi waray hiagii nira an iya lawas. Binmalik hira hin pagsumat nga nakakita hira hin panan-awon hin mga anghel nga nagsumat ha ira nga buhi hiya. 24Kinmadto ha lubnganan in pira han amon hugpo, ngan hinsabotan nira sumala han iginsiring ha kababayen-an, kundi waray hira makakita ha iya.” 25Ngan nagsiring hi Jesus ha ira, “Hin ka mga lurong niyo, hin kahinay niyo tumoo han ngatanan nga iginsiring han mga manaragna! 26Diri ba kinahanglan mag-antos anay an Mesiyas hini nga mga butang san-o hiya makasulod han iya himaya?” 27Niyan iginsaysay ha ira ni Jesus an iginsiring mahitungod ha iya ha ngatanan nga Kasuratan, tikang han mga basahan ni Moises ngan han mga sinurat han ngatanan nga mga manaragna. 28Inmabot hira hirani han baryo nga ira kinakadtoan, ngan nagpakita hi Jesus nga sugad hin magpapadayon pa hiya ngadto ha unhan; 29kundi ginhawiran hiya nira, “Pabilin na la upod ha amon kay kulopay na man ngan tikasirom na.” Sanglit sinmulod hiya ngan nagpabilin upod ha ira. 30Linmingkod hiya ha lamesa upod ha ira, kinmuha han tinapay, ngan ginbendisyonan ini niya; katapos, ginpinitpinit niya an tinapay ngan iginhatag ha ira. 31Nabuksan an ira mga mata ngan kinmilala hira ha iya; kundi napara hiya dayon ha ira mga mata. 32Naggipasiringsiring hira, “Diri ba sugad hin kalayo nga nagdidilaab dinhe ha aton, han nagyayakan hiya ha aton dida ha dalan, ngan nagsasaysay ha aton han Kasuratan?” 33Nagkabuhat hira dayon ngan binmalik ha Jerusalem, diin ira hin-agian nga nagkakatirok an onse nga mga tinun-an, kaupod han iba 34nga nagsiring, “Tinuod gud nga nabanhaw an Ginoo! Nagpakita hiya kan Simon!” 35Niyan iginsaysay nira nga duha ha ira an nahinabo ha dalan ngan kon naunan-o an ira pakakilala han Ginoo dida han pagpinitpinit niya han tinapay. 36Samtang nagsusumat hira hini ha ira, tigda la nga tinmindog an Ginoo ngahaw ha butnga nira ngan ginsiring hira, “An kalinaw maada ha iyo.” 37Tugob hira hin kahadlok ngan kakulba. An ira hunahuna nga kinmita hira hin kalag. 38Kundi nagsiring hiya ha ira, “Kay ano nga nababaraka man kamo? Kay ano nga nagruruhaduha man kamo ha iyo mga hunahuna? 39Panginanoa an akon mga kamot ngan mga tiil, ngan kitaa, hi ako gud ini. Kapti ako niyo ngan masabot kamo, kay waray unod ngan mga tul-an an usa nga kalag, sugad han iyo nakikita nga aanhi ha akon.” 40Iginsiring niya ini ngan iginpakita niya ha ira an iya mga kamot ngan mga tiil. 41Waray la gihapon hira makakatoo tungod han ira dako nga kalipay ngan paghipausa, sanglit nagpakiana hiya ha ira, “May-ada ba niyo sadang makaon dinhe?” 42Gintagan hiya nira hin sinugba nga isda, 43ngan kinarawat ini ni Jesus ngan ginkaon ha ira atubangan. 44Niyan nagsiring hiya ha ira, “Amo gud ini an mga butang nga iginsumat ko ha iyo han kaupod pa ako niyo: kinahanglan matuman an ngatanan nga nahisurat mahitungod ha akon dida han Balaod ni Moises, han mga sinurat han mga manaragna, ngan han mga Salmo.” 45Ngan ginbuksan niya an ira mga hunahuna basi makasabot hira han Kasuratan, 46ngan nagsiring ha ira, “Amo ini an nahisurat: kinahanglan mag-antos an Mesiyas ngan mabanhaw ha ikatulo ka adlaw, 47ngan ha iya ngaran kinahanglan igwali ha ngatanan nga mga nasod, tikang ha Jerusalem, an mensahe mahitungod han pagbasol ngan pagpasaylo han mga sala. 48Mga saksi kamo hini nga mga butang. 49Ngan ako ngahaw an magpapadara nganhi ha iyo han iginsaad han akon Amay. Kundi kinahanglan maghulat kamo didto ha syudad tubtob nga kumunsad ha iyo an gahom nga tikang ha igbaw.” 50Niyan gindara hira niya ha gawas han syudad tubtob ha Betania diin gin-alsa niya an iya mga kamot ngan ginbendisyonan hira. 51Samtang nagbebendisyon hiya ha ira, binmaya hiya ha ira ngan ginbayaw hiya ha langit. 52Nagsingba hira ha iya ngan binmalik hira ngadto ha Jerusalem, nga malipayon, 53ngan dayuday didto hira ha Templo, hin pagpasalamat han Dyos.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\