LUCAS 3

1Ha ika-15 ka tuig han pagkahadi ni Emperador Tiberio, hi Poncio Pilato an gobernador ha Judea, hi Herodes an pangulo ha Galilea, ngan hi Felipe nga iya bugto an pangulo han katunaan ha Iturea ug Trakonite; hi Lisanias an pangulo ha Abilinia, 2ngan hira Anas ug Caifas an mga Labaw nga kapadian. Hini nga panahon inmabot an pulong han Dyos kan Juan nga anak ni Zacarias, didto ha kamingawan. 3Sanglit, ginsudoy ni Juan an bug-os nga katunaan nga hirani han Salog han Jordan, ngan nagwali, “Bayai an iyo mga sala ngan magpabunyag kamo, ngan pasasayloon kamo han Dyos han iyo mga sala.” 4Sumala han iginsurat ni manaragna Isaias ha iya basahan: “May naggogoliat ha kamingawan: ‘Andama an dalan han Ginoo para ha iya; tadonga an dalan nga iya aagian! 5Kinahanglan tak-upan an ngatanan nga kahamub-an, panason an ngatanan nga kabungtoran ug kabukiran. Kinahanglan tadongon an baliko nga mga dalan, ngan hamison an luongluong nga mga agian. 6Ngan makakakita an ngatanan nga katawhan han katalwasan nga tikang han Dyos!’ ” 7Kinmadto kan Juan in kadam-an nga mga tawo hin pagpabunyag ha iya. Nagsiring hiya ha ira, “Kamo nga mga halas, hin-o in nagsumat ha iyo nga makakalikay kamo han tiarabot nga kapungot han Dyos? 8Buhata niyo an mga butang nga magpapakita nga binmaya na kamo han iyo mga sala. Ngan ayaw na kamo pagsiring ha iyo ngahaw, ‘Hi Abraham an amon ginikanan.’ Susumatan ko kamo nga makakahimo an Dyos hin mga tulin ni Abraham tikang hini nga mga bato! 9Andam na an parakol hin pagpulod han mga kahoy upod an mga gamot; pupudlon an tagsa nga kahoy nga diri nahatag hin maupay nga bunga ngan ilalabog ha kalayo.” 10Nagpakiana ha iya an mga tawo, “Sanglit, ano man an amon bubuhaton?” 11Binmaton hiya, “kon hin-o in may duha nga bado, kinahanglan tagan niya an tawo nga waray bado, ngan kon hin-o in may pagkaon kinahanglan makigsaro hiya.” 12Inmabot pagpabunyag in mga parasukot hin buhis ngan nagpakiana hira ha iya, “Magturutdo, ano man an amon bubuhaton?” 13Ginsiring niya hira, “Ayaw kamo pagsukot hin diri na igo ug kaangayan.” 14Nagpakiana liwat ha iya in mga sondalo, “Hi kami, ano man in amon bubuhaton?” Ginsiring hira niya, “Ayaw kamo panikas pinaagi hin panarhog o pagbutangbutang. Ayaw kamo pag-uba han hatag ha iyo nga suhol.” 15Dinmugang an paglaom han mga tawo, ngan nakahunahuna hira hiunong kan Juan, nga bangin hiya na an Mesiyas. 16Sanglit, nagsiring hi Juan ha ira ngatanan, “Nagbubunyag ako ha iyo hin tubig, kundi maabot in labaw pa ha akon. Diri ngani ako takos hin paghubad han higot han iya sandalyas. Pagbubunyagan kamo niya han Espiritu Santo ngan hin kalayo. 17Dara niya an igparalid nga nigo hin pagpalid han giniok nga mga inani, ngan pagtirok han trigo ngadto han iya kamalig; kundi iya susunogon an ohot didto ha kalayo nga diri gud mapaparong.” 18Gindasig ni Juan an mga tawo hin damo kalain nga mga paagi, samtang nga nagwawali hiya han Maupay nga Sumat ha ira. 19Kundi ginsusnan ni Juan hi Gobernador Herodes, kay pinangasawa niya hi Herodias nga asawa han iya bugto, ngan tungod hin damo pa nga iba nga magraot nga mga butang nga iya ginbuhat. 20Ginbuhat pa ni Herodes in dako nga karat-an. Iginpapriso pa niya hi Juan. 21Katapos na kabunyagi han ngatanan nga mga tawo, ginbunyagan liwat hi Jesus. Samtang nag-aampo hiya, nabuksan an langit, 22ngan kinmunsad ngada ha iya an Espiritu Santo ha lawasnon nga dagway, sugad hin sarapati. Ngan hinbatian in tingog tikang ha langit: “Ikaw an akon hinigugma nga Anak. Nalilipay gud ako ha imo.” 23Mga 30 na an edad ni Jesus han pagtikang niya han iya buruhaton. Nagtoo an mga tawo nga anak hiya ni Jose nga anak ni Eli. 24Ini hi Eli anak ni Matat nga anak ni Levi nga anak ni Melqui nga anak ni Jana nga anak ni Jose. 25Hi Jose anak ni Matatias nga anak ni Amos nga anak ni Nahum nga anak ni Esli nga anak ni Nagai. 26Hi Nagai anak ni Maat nga anak ni Matatias nga anak ni Semei nga anak ni Jose nga anak ni Juda. 27Hi Juda anak ni Joan nga anak ni Resa nga anak ni Sorobabel nga anak ni Salatiel nga anak ni Neri. 28Ini hi Neri anak ni Melqui nga anak ni Adi nga anak ni Cosam nga anak ni Elmodam nga anak ni Er. 29Hi Er anak ni Josue nga anak ni Eliezer nga anak ni Jorim nga anak ni Matat nga anak ni Levi. 30Hi Levi anak ni Simeon nga anak ni Juda nga anak ni Jose nga anak ni Jonan nga anak ni Eliakim. 31Hi Eliakim anak ni Melea nga anak ni Mainan nga anak ni Matata nga anak ni Natan nga anak ni David. 32Anak ini hi David ni Isai nga anak ni Obed nga anak ni Boos nga anak ni Salmon nga anak ni Naason. 33Hi Naason anak ni Abinadab nga anak ni Admin nga anak ni Arni nga anak ni Esrom nga anak ni Fares nga anak ni Juda. 34Hi Juda anak ni Jacob nga anak ni Isaac nga anak ni Abraham nga anak ni Tare nga anak ni Nahor. 35Hi Nahor anak ni Serug nga anak ni Ragau nga anak ni Peleg nga anak ni Eber nga anak ni Sela. 36Hi Sela anak ni Cainan nga anak ni Arfaxad nga anak ni Sem nga anak ni Noe nga anak ni Lamec. 37Hi Lamec anak ni Metusela nga anak ni Enoc nga anak ni Jared nga anak ni Mahalaleel nga anak ni Cainan. 38Anak ini hi Cainan ni Enos nga anak ni Set nga anak ni Adan nga anak han Dyos.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\