LUCAS 4

1Binmalik tikang ha Jordan hi Jesus nga puno han Espiritu Santo, ngan gindara han Espiritu ngadto ha kamingawan, 2diin ginsulay hiya han Yawa sulod hin kwarenta ka adlaw. Waray hiya kumaon sakob hini nga mga adlaw, sanglit ginutom hiya. 3Nagsiring ha iya an Yawa, “Kon Anak ka manggud han Dyos, igbuot nga ini nga bato mahimo nga tinapay.” 4Binmaton hi Jesus, “Nasiring an kasuratan, ‘Diri mabubuhi an tawo ha tinapay la.’ ” 5Niyan gindara hiya han Yawa ngadto ha igbaw, ngan iginpakita ha iya hin usa la kadali an ngatanan nga mga ginhadian ha kalibutan. 6Ginsiring hiya han Yawa, “Ihahatag ko ha imo ini ngatanan nga gahom ngan ini ngatanan nga bahandi, kay igintubyan ha akon ini ngatanan, ngan makakahatag ako hini ngatanan bisan kan kanay nga karuyagon ko. 7Sanglit, ihahatag ko ini ngatanan ha imo kon magsingba ka ha akon.” 8Binmaton hi Jesus, “Nasiring an kasuratan, ‘Singbahon mo an Ginoo nga imo Dyos ngan hiya gudla an imo pagsirbehan.’ ” 9Niyan gindara hiya han Yawa ngadto ha Jerusalem, iginbutang hiya didto ha gihataasi nga atop han Templo, ngan nagsiring ha iya, “Kon Anak ka manggud han Dyos, lukso tikang dinhe ngadto ha ubos. 10Kay nasiring an kasuratan, ‘Susugoon han Dyos an iya mga anghel hin pagmangno hin maupay ha imo.’ 11Nasiring liwat, ‘Sasapnayon ka nira han ira mga kamot, basi diri mapilasan an imo mga tiil dida ha mga bato.’ ” 12Binmaton hi Jesus ha iya, “Nasiring an kasuratan, ‘Kinahanglan diri mo pagsulayon an Ginoo nga imo Dyos.’ ” 13Katapos na han Yawa pagsulay kan Jesus hin ngatanan nga paagi, ginbayaan anay hiya hin madaliay han yawa. 14Binmalik hi Jesus ha Galilea, ngan nakada ha iya an gahom han Espiritu Santo. Nahibantog an sumat mahitungod ha iya dida hito nga katunaan. 15Nagtutdo hiya ha ira mga sinagoga, ngan gindayaw hiya han ngatanan. 16Niyan kinmadto hi Jesus ha Nazaret, diin hiya nagtubo, ngan sugad han iya nabatasan, kinmadto hiya ha sinagoga ha Adlaw nga Iparahuway. Tinmindog hiya hin pagbasa han Kasuratan, 17ngan iginhatag ha iya an basahan ni manaragna Isaias. Ginbuklad niya an linikid nga basahan ngan amo ini an iya nabasa: 18“Aadi ha akon an Espiritu han Ginoo, kay ginpili ako niya hin pagwali han Maupay nga Sumat ha mga kablas. Ginsugo ako niya pagpasangyaw han katalwasan ngadto ha mga binihag, ngan hin pagpabalik han pakakita han mga buta; hin pagtalwas han mga tinalumpigos, 19ngan hin pagpahibaro nga inmabot na an panahon nga tatalwason han Ginoo an iya katawhan.” 20Ginlukot ngahaw ni Jesus an linikid nga basahan, iginhatag han magtiripig, ngan lumingkod. Tinmutok ha iya an ngatanan nga mga tawo ha sinagoga. 21Nagtikang hiya paghimangraw ha ira: “Natuman yana nga adlaw ini nga bahin han kasuratan samtang hinbatian niyo nga ginbabasa ko ha iyo.” 22Nanhingalipay ha iya hira ngatanan, ngan nanhipausa han magnamit nga mga pulong nga iya iginhimangraw. Nagsiring hira, “Diri ba hiya an anak ni Jose?” 23Nagsiring hiya ha ira, “Maaram ako nga masiring kamo ha akon hini nga darahunon, ‘Doktor, tambala anay an imo kalugaringon.’ Masiring liwat kamo ha akon, ‘Buhata dinhe ha imo kalugaringon nga bungto an amo ngahaw nga mga butang nga iginsumat ha amon nga nahinabo ha Capernaum.’ ” 24Nagpadayon hi Jesus, “Susumatan ko kamo hini: Diri tinutuod in usa nga manaragna ha iya kalugaringon nga bungto. 25Pamati kamo: matuod nga damo hadto in mga balo ha Israel ha panahon ni Elias, han waray umuran hin tulo ka tuig ngan tunga, ngan may dako nga kagutom ha bug-os nga tuna. 26Kundi waray pakadto hi Elias ha bisan kanay ha ira, kundi ngadto hin usa la nga balo ha Sarepta, ha tuna han Sidon. 27Ngan may hadto damo nga mga sanlahon ha Israel ha panahon ni manaragna Eliseo, kundi waray bisan usa ha ira nga ginlinisan, labot kan Naaman nga taga-Siria.” 28Napungot an ngatanan nga mga tawo ha sinagoga han pakabati nira hini. 29Nagkabuhat hira, gindanas nira hi Jesus ha gawas han bungto ngan gindara hiya ha bawbaw han bukid nga gintukoran han ira bungto. An ira tuyo amo an paghulog ha iya ngadto han umpas. 30Kundi nagtarap hiya ha butnga han kadam-an ngan linmakat. 31Niyan kinmadto hi Jesus ha Capernaum, usa nga bungto ha Galilea, diin nagtutdo hiya han mga tawo ha Adlaw nga Iparahuway. 32Nahipausa hira ngatanan han paagi han iya pagtutdo, kay may gahom an iya mga pulong. 33May-ada tawo ha sinagoga nga may espiritu hin mahugaw nga yawa, ngan naggoliat hin dako nga tingog: 34“Jesus nga taga-Nazaret, ano an imo karuyag ha amon? Kinmanhi ka ba hin pagpatay ha amon? Maaram ako kon hin-o ka: amo ka an baraan nga surugoon han Dyos!” 35Ginsugo ni Jesus an espiritu, “Hilom ngan gawas dida ha iya.” ibinuntag han yawa an tawo ha ira atubangan; ginmawas an yawa dida han tawo ngan waray maano an tawo. 36Nanhipausa hira ngatanan ngan may hinsiring, “Ano ba ini nga mga pulong? Ini nga tawo may gahom ug kusog hin pagsugo han mga magraot nga espiritu hin paggawas, ngan nagawas hira!” 37Ngan nahibantog an sumat mahitungod kan Jesus ha ngatanan nga dapit didto hito nga tuna. 38Binmaya hi Jesus han sinagoga, ngan kinmadto ha balay ni Simon. Hinihirantan an babaye nga ugangan ni Simon, ngan ginsumatan nira hi Jesus mahitungod ha iya. 39Dinmuok ngan tinmindog hi Jesus ha ligid han iya higdaan. Ginpagawas niya an hiranat, ngan nalungasan hiya dayon. Binmuhat dayon hiya ngan nagdurot ha ira. 40Han katunod na han adlaw, gindara nira ngadto kan Jesus an ira kasangkayan nga may-ada magkalainlain nga sakit. Kinamkam ni Jesus an tagsa ha ira, ngan gin-upay hira ngatanan. 41Nagkagawas liwat in mga yawa tikang hin damo nga mga tawo, nga naggoliat, “Ikaw amo an Anak han Dyos!” Kundi ginsaway hira ni Jesus, ngan waray hira tugoti hin pagyakan, kay maaram hira nga hiya amo an Mesiyas. 42Han pagpunias han adlaw, ginmawas hi Jesus han bungto ngan kinmadto hin mamingaw nga dapit. Nagbiling ha iya an mga tawo, ngan han paghiagii nira ha iya, nagtalingoha hira hin paghawid ha iya. 43Kundi nagsiring hiya ha ira, “Kinahanglan igwali ko an Maupay nga Sumat han Ginhadian han Dyos ngadto liwat ha iba nga mga bungto, kay ginsugo ako han Dyos tungod hini.” 44Sanglit nagwali hiya didto ha mga sinagoga han bug-os nga Judea.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\