LUCAS 5

1Usa ka adlaw natukdaw hi Jesus ha baybayon han Lanaw han Genesaret, samtang nagdadaisog an mga tawo ngadto ha iya, pamati han pulong han Dyos. 2Hinkit-an niya in duha nga sakayan nga iginsangya ha baybayon. Nagkahaw-as an mga mangirisda, ngan nagbulyas han ira mga pukot. 3Sinmakay hi Jesus ha usa hini nga sakayan, nga hi Simon an tag-iya, ngan ginhangyo hi Simon nga iduso niya ini hin gutiay tikang ha baybayon ngadto ha tubig. Linmingkod hi Jesus ngan nagtutdo han mga tawo tikang han sakayan. 4Han katapos niya paghimangraw, nagsiring hiya kan Simon, “Palawod ngan itunod niyo an mga pukot, ngan makakadakop kamo.” 5Binmaton hi Simon, “Agaron, nagkabudlay kami ha bug-os nga gab-i, ngan waray gud kami makadakop. Kundi kon amo man an imo siring, tutunoron namon an mga pukot.” 6Gintunod nira an mga pukot, ngan nakadakop hira hin damo nga isda, nga haros magisi an mga pukot. 7Sanglit ginkampay nira an ira mga kaupod didto hin lain nga sakayan basi buligan hira. Hinmarani hira ngan gintugob hin isda an duha nga sakayan, nga haros malunod na hira. 8Pakakita ni Simon Pedro han nahinabo, linmuhod hiya ha atubangan ni Jesus ngan nagsiring, “Pahirayo ha akon, Ginoo! Makasasala ako nga tawo!” 9Nahipausa hi Simon ngan an iba nga mga kaupod niya han duro kadamo nga isda nga ira nadakop. 10Nahipausa man liwat hira Santiago ug Juan nga mga anak ni Sebedeo ngan mga kabulig ni Simon. Nagsiring hi Jesus kan Simon, “Ayaw kahadlok; tikang yana mananakop ka na hin mga tawo.” 11Iginsangya nira an mga sakayan, ginbayaan an ngatanan, ngan sinmunod hira kan Jesus. 12Ha usa ka higayon, nakadto hi Jesus ha usa nga bungto diin may tawo nga lukop hin sanla. Han pakakita niya kan Jesus, hinmapa hiya ngan nakimalooy ha iya, “Kon imo karuyag, makakalinis ka ha akon!” 13Ginpadapat ni Jesus ngada ha iya an iya kamot, ngan sidngon, “Karuyag ko, magmalinis ka!” Ha gilayon nawara an iya sanla. 14Gintugon hiya ni Jesus, “Ayaw ini igsumat bisan kan kanay, kundi kadto dayon ha padi ngan pausisa ha iya; ngan paghalad sugad han iginsugo ni Moises, pagpakita han ngatanan nga malinis ka na.” 15Kundi nagsarang lugod an sumat mahitungod kan Jesus, ngan inmabot in damo nga mga tawo pamati ha iya, ngan pagpabulong han ira mga sakit. 16Kundi napakadto hiya ha mga dapit nga mamingaw, diin nag-ampo hiya. 17Usa ka adlaw han nagtututdo hi Jesus, nagkalingkod didto in mga Parisiyo ngan mga magturutdo han Balaod nga inmabot tikang han tagsa nga bungto ha Galilea, Judea, ug Jerusalem. Nakada kan Jesus an gahom han Ginoo hin pagtambal han magsakit. 18Inmabot in mga tawo nga nagdara hin usa nga lulid ha higdaan, ngan nagtalinguha hira pagdara ha iya ha sakob han balay, pagbutang ha iya ha atubangan ni Jesus. 19Kundi, tungod han kadamo han mga tawo, waray gud hira makahimo hin pagdara ha iya ha sulod. Sanglit, gindara hiya nira ngadto ha atop ngan ira gin-abrehan an atop, ngan gintunton nira an lulid nga nakada ha iya higdaan ngadto ha atubangan ni Jesus, ha butnga han mga tawo. 20Han pakakita ni Jesus han kadako han ira pagtoo, ginsiring niya an lulid, “Sangkay, ginpasaylo na an imo mga sala.” 21Nagtikang pagngurutob an mga magturutdo han Balaod ngan an mga Parisiyo: “Hin-o ini nga tawo nga nagpapasipara han Dyos hin sugad hini nga paagi? Waray tawo nga makakagpasaylo han mga sala, kundi an Dyos gudla!” 22nakasabot hi Jesus han ira panhunahuna ngan ginsiring hira, “Kay ano nga naghunahuna kamo hin sugad nga mga butang? 23Hain ba in masurusayon, an pagsiring, ‘Ginpasaylo an imo mga sala,’ o an pagsiring, ‘Buhat ngan lakat?’ 24Ipakikita ko ha iyo yana nga may gahom dinhe ha tuna an Anak han Tawo hin pagpasaylo han mga sala.” Sanglit ginsiring niya an lulid, “Nasiring ako ha imo, buhat, dad-a an imo higdaan, ngan oli!” 25Tinmukdaw dayon an tawo ha atubangan nira ngatanan, gindara an iya higdaan, ngan inmoli nga nagdadayaw han Dyos. 26Duro gud an paghipausa nira ngatanan! Tugob hin kahadlok, nagdayaw hira han Dyos, nga nasiring, “Kaurosahon han mga butang nga aton hinkit-an yana nga adlaw!” 27Katapos hini, ginmawas hi Jesus ngan hinkit-an niya in usa nga parasukot hin buhis, nga ginngangaranan kan Levi, nga nalingkod didto ha iya buhatan. Nagsiring hi Jesus ha iya, “Sunod ha akon.” 28Binmuhat hi Levi, ginbayaan an ngatanan, ngan sinmunod ha iya. 29Niyan nag-andam hi Levi hin dako nga panagtawo didto ha iya balay para kan Jesus. May damo nga parasukot hin buhis ngan iba pa nga mga tawo nga upod nira. 30Nagngurutob kontra han mga tinun-an ni Jesus in pira nga mga Parisiyo ngan ira sakop nga mga magturutdo han Balaod, nga nasiring, “Kay ano nga nakikigsaro man kamo han parasukot hin buhis ngan mga makasasala?” 31Ginbaton hira ni Jesus, “Diri nagkikinahanglan hin magtarambal an mga tawo nga mag-upay an lawas, kundi adton mga magsakit la. 32Waray ako kumanhi hin pagtawag nga basi magbasol an mga magtadong, kundi hin pagtawag han mga makasasala.” 33May mga tawo nga nagsiring kan Jesus, “Agsob magpuasa ngan mag-ampo an mga tinun-an ni Juan, ngan sugad man an mga tinun-an han mga Parisiyo; kundi sigi la hin kaon ngan inom an imo mga tinun-an.” 34Binmaton hi Jesus, “Makakapugong ba kamo hin pagpakaon han mga dinapit ngada hin pagkasal, samtang kaupod pa nira an karaslon nga lalake? Diri gud kamo makakahimo! 35Kundi maabot an panahon nga mabaya ha ira an karaslon nga lalake, ngan diri na ngahaw hira makaon ug mainom.” 36Ginsumatan liwat hira ni Jesus hini nga pananglitan: “Waray natabas hin dugnit tikang hin bag-o nga bado para hin pagtangkop hin daan nga bado. Kon buhaton niya, magigisi an bag-o nga bado, ngan diri maangay an bag-o nga dugnit dida han daan. 37Waray man magsusulod hin bag-o nga bino ngada hin daan nga mga surudlan nga anit. Kon buhaton niya, buburiton han bag-o nga bino an anit nga surudlan, makakarag an bino, ngan magigisi an anit nga surudlan. 38Diri! Kinahanglan igsulod an bag-o nga bino ngada hin bag-o nga anit nga surudlan! 39Ngan waray naruruyag hin bag-o nga bino, katapos makainom hiya hin daan nga bino, kay nasiring hiya, ‘Mauruopay an daan!’ ”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\