LUCAS 7

1Katapos ni Jesus maghimangraw hini ngatanan nga mga butang ha mga tawo, kinmadto hiya ha Capernaum. 2May didto kapitan nga Romano, nga may-ada surugoon nga iya minahal, nga masakit ngan tikamaratay na. 3Han pakabati han kapitan hiunong kan Jesus, ginpakadto niya in katigurangan nga mga Judiyo hin paghangyo kan Jesus nga kadtoon ngan tambalon an iya surugoon. 4Dinmaop hira kan Jesus ngan nakimalooy ha iya, “Takos gud ini nga tawo han imo bulig. 5Nahigugma hiya han aton mga tawo, nga nagtindog hiya hin sinagoga para ha aton.” 6Sanglit inmupod hi Jesus ha ira. Han hirani na hiya han balay, nagsugo an kapitan hin iya kasangkayan pagsumat kan Jesus: “Ayaw na gad la pagginuol. Diri ako takos nga sumulod ka han akon balay, 7ngan diri man ako takos makigkita ha imo. Sanglit pagyakan na la ngan mag-uopay an akon surugoon. 8Ilarom liwat ako han gahom hin labaw nga mga opisyal, ngan may mga sondalo man nga akon sakop. Nasugo ako han usa, ‘Kadto na!’ ngan nalakat hiya; nasugo ako hin iba, ‘Kadi ha akon!’ ngan nadaop hiya; ngan nasugo ako han akon oripon, ‘Buhata ini!’ ngan gintutuman niya.” 9Nahipausa hi Jesus han iya pakabati hini; tinmalikod hiya ngan nagsiring ha mga tawo nga nagsusunod ha iya, “Nasiring ako ha iyo, waray pa gud ako hinkit-an nga sugad hini nga pagtoo, bisan dinhe ha Israel!” 10Binmalik ha balay han kapitan an mga sinugo ngan hinkit-an nira nga maupay na an iya surugoon. 11Waray pag-iha kinmadto hi Jesus hin bungto nga Nain an ngaran. Inmupod ha iya an iya mga tinun-an ngan hin dako nga hugpo hin mga tawo. 12Han pag-abot niya ha ulpotan han bungto, amo man liwat an paggawas han mga tawo nga naglulubong hin minatay. An minatay amo gud la nga anak hin balo nga babaye, ngan gin-updan an babaye hin damo nga mga tawo tikang ha bungto. 13Han pakakita ha iya han Ginoo, inalpan an Ginoo hin kalooy ha iya, ngan nagsiring an Ginoo ha iya, “Ayaw pagtangis.” 14Hinmarani hiya ngan gindun-an an lungon, ngan inmukoy an magparasag nga mga tawo. Sinmiring hi Jesus, “Ikaw nga olitawo, nasiring ako ha imo, buhat!” 15Linmingkod an minatay ngan nagtikang hin pagyakan, ngan iginhatag hiya ni Jesus ngadto han iroy niya. 16Pinangulba an ngatanan, ngan nagdayaw hira han Dyos, “Nagpakita ha butnga naton in dako nga manaragna!” ngan, “Kinmanhi an Dyos hin pagtalwas han iya katawhan!” 17Nahibantog ini nga sumat mahitungod kan Jesus ha bug-os nga Judea ngan ha mga higrani nga katunaan. 18Ginsumatan hi Juan han iya mga tinun-an hiunong hini ngatanan nga mga butang. Gintawag ni Juan in duha ha ira, 19ngan ginsugo hira ngadto han Ginoo hin pagpakiana ha iya kon hiya ba an tiarabot nga ginsiring ni Juan, o kon magpapaabot pa ba hira hin lain. 20Han pag-abot nira, nagsiring hira kan Jesus, “Ginsugo kami ni Juan nga Parabunyag hin pagpakiana, ‘Amo ka ba an iya ginsiring nga tiarabot, o magpapaabot pa ba kami hin lain?’ ” 21Hito manta nga panahon gintambal ni Jesus in damo nga mga tawo han ira mga sakit, mga balatian, mga magraot nga mga espiritu, ngan nagpakakita in damo nga mga buta. 22Ginbaton ni Jesus an mga sinugo ni Juan, “Balik ngan pagsumati niyo hi Juan han hinkit-an ngan hinbatian niyo: nakakakita na an mga buta, nakakalakat na an mga piay, ginlinisan na an mga sanlahon, nakakabati na an mga bungol, ginbanhaw na an mga minatay, ngan iginwali na an Maupay nga Sumat ha mga kablas. 23Pagkapalaran hadton waray na mga pagruhaduha hiunong ha akon!” 24Pagbaya na han mga sinugo ni Juan, naghimangraw hi Jesus ha mga tawo hiunong kan Juan, “Han pagkadto niyo kan Juan didto ha kamingawan, ano man an karuyag niyo hikit-an? Usa ba nga tangbo nga ginbabarubay-og hin hangin? 25Ano gud an iyo ginkadto hin pagkita? Usa ba ka tawo nga mahal an iya bado? Ha tinuod, adton mga nagpapanapton hin sugad aadto pag-uokoy ha mga palasyo! 26Sumati daw ako, ano gud an iyo ginkadto hin pagkita? Usa ba nga manaragna? Oo, nasiring ako ha iyo nga hinkit-an niyo in labaw pa hin manaragna. 27Kay amo hi Juan an iginsiring han kasuratan, ‘Iini an akon magsarangyaw, nasiring an Dyos; ipadadara ko hiya una ha imo hin pag-andam han dalan para ha imo!’ ” 28Nagpadayon hi Jesus, “Nasiring ako ha iyo, labaw pa hi Juan kay hin bisan hin-o nga natawo; kundi labaw pa ha iya an gigugutiayi dida han Ginhadian han Dyos.” 29Nakabati ha iya an ngatanan nga mga tawo; hira ngan an mga parasukot hin buhis amo an nagtuman han matadong nga mga paglarang han Dyos, ngan ginbunyagan hira ni Juan. 30Kundi iginsalikway han mga Parisiyo ngan han mga magturutdo han Balaod an katoyoanan han Dyos para ha ira, ngan dinmiri hira hin pagpabunyag kan Juan. 31“Niyan, ano man an akon ikatatanding han mga tawo hini nga panahon? Sugad hin ano hira? 32Sugad hira hin kabataan nga nagkakalingkod ha taboan. An usa nga hugpo nagoliat ngadto han lain nga hugpo, ‘Ginpatunog na namon para ha iyo an turunggon para hin pagkasal, kundi waray kamo sumayaw! Nagkanta kami hin mga masulob-on nga kanta hin paglubong, kundi waray kamo magtangis!’ 33Kinmanhi hi Juan nga Parabunyag, ngan nagpuasa hiya ngan waray uminom hin bino, ngan nagsiring kamo, ‘Ginsasangkayan hiya hin yawa!’ 34Kinmanhi an Anak han Tawo, ngan kinmaon ngan inminom hiya, ngan nagsiring kamo, ‘Kitaa daw niyo ini nga tawo! Malamon ngan parahubog hiya, sangkay han mga parasukot hin buhis ngan mga makasasala!’ 35Kundi an kinaadman han Dyos ipapakita nga matuod hadton ngatanan nga makarawat hini nga kinaadman.” 36Gindapit hi Jesus hin usa nga Parisiyo ngadto hin pangaon. Kinmadto hi Jesus ha iya balay ngan linmingkod hin pagkaon. 37May usa nga babaye nga makasasala didto hadto nga bungto. Nakabati hiya nga nakaon hi Jesus ha balay han Parisiyo. Sanglit, nagdara hiya hin tibod nga alabastro nga puno hin talamhot. 38Tinmindog hiya ha luyo ni Jesus, ha may tiilan niya, nagtinangis ngan ginhulos an mga tiil ni Jesus han iya mga luha. Ngan ginpahiran niya an mga tiil ni Jesus han iya buhok, ginharokan niya an iya mga tiil, ngan ginbuboan ini han talamhot. 39Han pakakita hini han Parisiyo nga nagdapit kan Jesus, nagsiring hiya ha iya ngahaw, “Kon tinuod nga manaragna ini nga tawo, makilala unta hiya kon hin-o ini nga babaye nga nakapot ha iya; mahibabaro hiya kon ano hin kamakasasala an iya kinabuhi!” 40Nagyakan hi Jesus ngan nagsiring ha iya, “Simon, may-ada ko unta igsusumat ha imo.” Nagsiring hi Simon, “Oo, Magturutdo, sumati ako.” 41Sinmiring hi Jesus, “May duha ka tawo nga nakautang didto hin usa ka tawo nga nagpapautang hin kwarta. Nakautang hin mil pesos an usa, ngan syin pesos an ikaduha. 42Waray man ha ira nakakabayad, sanglit ginpara na la niya an ira mga utang. Niyan, hin-o man han duha an mahigugma ha iya hin darudako?” 43Binmaton hi Simon, “Bangin la hiya nga dako an utang.” “Igo an imo baton,” nagsiring hi Jesus. 44Niyan limingi hiya ngadto han babaye ngan sidngon hi Simon, “Nakita ka hini nga babaye? Sinmulod ako ha imo balay, ngan waray ka maghatag hin tubig para han akon mga tiil, kundi ginpamusaan ako niya han iya mga luha ngan ginpahiran pa ini han iya buhok. 45Waray mo ako tapoa hin harok, kundi tikang han akon pag-abot, waray hiya undang hin paghinarok han akon tiil. 46Waray ka mag-andam hin lana para han akon ulo, kundi ginbub-an niya an akon mga tiil hin talamhot. 47Sanglit, nasiring ako ha imo, an dako nga gugma nga iya iginpakita nagpapamatuod nga ginpasaylo na an iya damo nga mga sala. Kundi an ginpasaylo hin gutiay la nga sala, nagpakita hin gutiay la nga paghigugma.” 48Niyan nagsiring hi Jesus ngadto han babaye, “Ginpasaylo na an imo mga sala.” 49Nagtikang hin pagngurutob an iba nga nalingkod ha lamisa, “Hin-o ngani ini nga nagpapasaylo han mga sala?” 50Kundi nagsiring hi Jesus ngadto han babaye, “An imo pagtoo an nagtalwas ha imo; maupay na la nga imo paglakat!”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\