LUCAS 8

1Waray pag-iha, nagsudoy hi Jesus han kabungtohan ug kabaryohan, hin pagwali han Maupay nga Sumat mahitungod han Ginhadian han Dyos. Inmupod ha iya an dose nga mga tinun-an, 2ngan pira nga kababayen-an nga gin-upay tikang hin magraot nga mga espiritu ngan mga sakit: hira Maria (nga ginngangaranan nga Magdalena), nga tikang ha iya ginmawas in pito nga mga yawa; 3Juana, nga asawa ni Chuza nga usa nga opisyal han korte ni Herodes; Susana, ngan damo pa nga iba nga kababayen-an nga naggamit han ira kalugaringon nga pinakabuhian hin pagbulig kan Jesus ngan han iya mga tinun-an. 4Abotkiabot an mga tawo ngadto kan Jesus tikang ha usa ngadto han sunod nga bungto, ngan han pagtirok na hin dako nga hugpo hin mga tawo, iginsumat ni Jesus ini nga pananglitan: 5“Ginmawas in usa ka tawo pagsabod han iya binhe. Samtang iginsasabod niya ha tuna an binhe, nagkataktak in pira han mga binhe ha ligid han dalan, diin natamakan ini, ngan pinanuktok han katamsihan. 6Nagkataktak in pira han mga binhe ha batoon nga tuna, ngan han pagtubo na han mga tanom, nagkalalaya hira, kay mamara man an tuna. 7Nagkataktak an iba han mga binhe ha katunokan, nga tinmubo tampo han mga tanom, ngan naambongan an mga tanom. 8Ngan nagkataktak man an iba nga mga binhe ha maupay nga tuna; tinmubo an mga tanom, ngan nanmunga hin tag 100 ka lugas an kada usa.” Ngan gintapos ni Jesus pagsiring, “Sanglit, pamati kamo, kon may-ada niyo mga durunggan!” 9Nagpakiana kan Jesus an iya mga tinun-an kon ano an kahulogan hini nga pananglitan. 10Binmaton hi Jesus, “Iginhatag ha iyo an paghibaro han mga tinago han Ginhadian han Dyos; kundi han iba, pinaagi la hin mga pananglitan, basi kon magtan-aw man hira, diri makakita; ngan kon mamati man hira, diri makasabot. 11“Amo ini an kahulogan han pananglitan: an pulong han Dyos amo an binhe. 12An mga namamati amo an binhe nga nataktak ha ligid han dalan, kundi naabot an Yawa ngan inaagaw an mensahe tikang ha ira mga kasingkasing, basi diri hira tumuo ngan matalwas. 13An binhe nga nataktak ha batoon nga tuna amo an namamati, kundi diri gud ini nakakapanggamot; natoo hira hin madaliay la, ngan nabaya kon naabot na an panahon hin pagsulay ha ira. 14An binhe nga nataktak ha katunokan amo an mga namamati, kundi nalambongan ngan nalumos hira han mga karinggalan, mga manggad, ngan mga kaliawan hini nga kinabuhi, ngan natataktak dayon an ira bunga. 15An binhe nga nahulog ha maupay nga tuna, amo adton namamati han mensahe ngan gintitipigan nira ha maupay ngan masinugtanon nga kasingkasing, ngan nagpapadayon hira tubtob nga makapamunga. 16“Waray nadagkot hin suga ngan tinatahoban o ibinubutang ha ilarom hin higdaan. Lugod, ibinubutang ito niya ha burutangan han suga, basi makakita han kapawa an nasulod nga mga tawo. 17An bisan ano nga tinago, ipadadayag; ngan an bisan ano nga tinahoban, ipahahayag. 18“Sanglit, paghirot han iyo pamati; kay adton may-ada, tatagan pa hin dugang; kundi adton waray, kukuhaan pa hiya bisan han gutiay nga iya ginhuhunahuna nga iya.” 19Kinmadto kan Jesus an iroy ngan kabugtoan niya, kundi waray makahirani ha iya tungod han damo nga mga tawo. 20May nagsiring kan Jesus, “Aadto ha gawas an iroy ngan kabugtoan mo, ngan karuyag makigkita ha imo.” 21Nagsiring hi Jesus ha ira ngatanan, “Adton namamati ngan nagtutuman han pulong han Dyos amo an iroy ngan kabugtoan ko.” 22Usa ka adlaw sinmakay hi Jesus hin sakayan, upod han iya mga tinun-an ngan nagsiring ha ira, “Tabok kita ngadto ha luyo han lanaw.” Sanglit pinmalawod hira. 23Samtang nagsasakay hira, nahingaturog hi Jesus. Nagmadlos in hangin didto han lanaw, ginsakayan hin tubig an sakayan, ngan nahingada hira ngatanan hin dako nga kataragman. 24Hinmarani kan Jesus an mga tinun-an ngan ginpukaw hiya, “Agaron, Agaron! Magkakamatay na kita!” Binmuhat hi Jesus ngan ginsaway an hangin ngan an mga balod; hinmugpoy an hangin ngan nagmalinaw hin duro. 25Katapos, nagsiring hiya ha mga tinun-an, “Hain naman an iyo pagtoo?” Kundi nahipausa ngan nahadlok hira ngan may hinsiring ha ira, “Hin-o ba ini nga tawo? Nasugo hiya han mga hangin ngan mga balod, ngan nasugot hira ha iya!” 26Nagpadayon hira hin pagsakay ngadto ha tuna han mga taga-Gadara, nga tabok han lanaw tikang ha Galilea. 27Paghaw-as ni Jesus ha baybayon, gintapo hiya hin tawo nga sinasangkayan hin yawa nga tikang ha bungto. Maiha na nga lubas hiya ngan diri naukoy hin balay, kundi ha mga lungib nga lubnganan. 28Han pakakita niya kan Jesus, ginmoliat hiya, hinmapa ha iya atubangan, ngan ginmoliat hin pagsiring, “Jesus, Anak han Gihahataasi nga Dyos! Ano an imo karuyag ha akon? Nakikimalooy ako ha imo, ayaw gad ako pagkastigoha!” 29Nagsiring hiya hini, kay ginsugo ni Jesus an maraot nga espiritu hin paggawas ha iya. Nakadamo na sulonga hiya han yawa, ngan bisan kon ginpriso hiya, kinadenahan an iya mga kamot ngan mga tiil, gin-uutod niya an mga kadena ngan gindadara hiya han yawa ngadto ha kamingawan. 30Ginpakianhan hiya ni Jesus, “Ano an imo ngaran?” Binmaton hiya, “Panon an akon ngaran,” kay damo nga mga yawa an sinmulod ha iya. 31Nakimalooy kan Jesus an mga yawa nga diri hira tabogon ngadto ha kahiladman. 32May dako nga panon hin kababoyan nga hirani didto, ngan nanginginaon ha ligid han tayod. Nakimalooy kan Jesus an mga yawa nga tugotan hira hin pagsulod ngadto han kababoyan, ngan tinmugot hiya. 33Sanglit ginmawas han tawo an mga yawa ngan sinmulod ngadto han kababoyan; binmungkalas hin pagdadlagan an bug-os nga panon ha ligid han umpas, nagpadayon ngadto han lanaw, ngan nagkalulumos hira. 34Hinkit-an an nahinabo han mga tawo nga nagmamangno han kababoyan, sanglit nagdadlagan hira ngadto ha bungto ug kaumhan hin pagsumat han nahinabo. 35Ginmawas an mga tawo hin pagkita han nahinabo. Kinmadto hira kan Jesus, ngan hinkit-an nira an tawo nga iniwasan na han mga yawa nga nalingkod ha tiilan ni Jesus, may bado na, ngan maupay na an panhunahuna; ngan nahadlok hira ngatanan. 36An mga nagpakakita nagsumat han mga tawo kon gin-unan-o hin pag-upay han sinangkayan hin yawa. 37Niyan ginhangyo hi Jesus han mga taga-Gadara nga bumaya hiya ha ira, kay nahadlok hira. Sanglit sinmakay hi Jesus han sakayan ngan ginmikan. 38Nakimalooy kan Jesus an tawo nga iniwasan han mga yawa, “Paupda gad ako ha imo.” Kundi ginpalakat hiya ni Jesus upod ini nga tugon, 39“Oli ngadto ha iyo ngan igsumat an ginbuhat han Dyos ha imo.” Linmakat an tawo nga iginsumat niya ha bug-os nga bungto an ngatanan nga ginbuhat ni Jesus ha iya. 40Pagbalik ni Jesus ngadto ha tabok han lanaw, gintapo hiya han mga tawo, kay naghihinulat na hira ngatanan ha iya. 41Inmabot in usa ka tawo nga ginngangaranan kan Jairo nga usa nga opisyal han sinagoga. Hinmapa hiya ha tiilan ni Jesus ngan nakimalooy ha iya nga kumadto ha iya balay, 42kay tikamaratay na an amo la nga iya anak nga babaye nga 12 an edad. Han nagtitipakadto na hi Jesus, gindadaisog hiya paluyoluyo han mga tawo. 43Didto in babaye nga makalilisang na an pag-antos hin pagdinugoi hin 12 na ka tuig; naubos na an iya pinakabuhian hin pagpatambal, kundi waray gud hiya mauupay. 44Nagpirit hiya hin pagkadto ha luyo ni Jesus, kinamkam niya an sidsid han panapton ni Jesus ngan inmukoy dayon an pagdinugoi ha iya. 45Nagpakiana hi Jesus, “Hin-o in nagkamkam ha akon?” Waray la makigbali an mga tawo, sanglit sinmiring hi Pedro, “Agaron, diri ka ba maaram nga ginlilibotan ngan gindadaisog ka han mga tawo?” 46Kundi nagsiring hi Jesus, “May-ada gud nagkamkam ha akon, kay inmabat ako nga may ginmawas nga gahom tikang ha akon.” 47Nahibaro an babaye nga hinsabotan hiya, sanglit dinmaop hiya nga nangungurog, ngan hinmapa hiya ha tiilan ni Jesus. Ha atubangan han ngatanan, ginsumatan niya hi Jesus kay ano nga ginkamkam hiya niya, ngan kon naunan-o nga naupay hiya dayon. 48Ginsiring hiya ni Jesus, “Anak ko, an imo pagtoo amo an nakaupay ha imo. Maupay na la nga imo paglakat.” 49Samtang nagyayakan pa hi Jesus, inmabot in usa nga sinugo tikang ha balay han opisyal. Ginsiring niya hi Jairo, “Patay na an imo anak nga babaye. Ayaw na pagsamoka an Magturutdo.” 50Kundi hinbatian ini ni Jesus ngan nagsiring hiya kan Jairo, “Ayaw kahadlok; too la, ngan mag-uupay hiya.” 51Han pag-abot ni Jesus ha balay, waray hiya tumugot nga may umupod ha iya, labot kanda Pedro, Juan, ug Santiago, ngan an amay ug iroy han bata. 52Nagtitinangis ngan masulob-on an ngatanan didto tungod han bata. Nagsiring hi Jesus, “Ayaw kamo pagtangis; diri patay an bata, nakaturog la hiya!” 53Gintinawaan la hiya nira ngatanan, kay maaram hira nga patay na an bata. 54Kundi ginkaptan ha kamot ni Jesus an bata ngan ginsiring, “Anak, buhat!” 55Binmalik ha iya an kinabuhi ngan binmuhat hiya dayon; ngan ginsugo hira ni Jesus nga tagan hiya hin pagkaon. 56Nanhipausa an iya mga kag-anak, kundi ginsugo hira ni Jesus nga diri magsumat bisan kan kanay han nahinabo.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\