LUCAS 9

1Gintirok ni Jesus an 12 nga mga tinun-an ngan gintagan hira hin gahom hin pagpagawas han ngatanan nga mga yawa ngan pagtambal han mga sakit. 2Niyan ginsugo niya hin pagwali han Ginhadian han Dyos ngan pagtambal han mga magsakit. 3Ginsiring niya hira: “Ayaw kamo pagdara hin bisan ano ha iyo paglalaktan: waray tungkod, waray supot para hin limos, waray balon nga pagkaon, waray kwarta, waray bisan usa nga liliwanan. 4Kon karawaton kamo, pabilin dida hito nga balay ngada han pagbaya niyo han bungto; 5kon diri kamo karawaton han mga tawo, bayai ito nga bungto, ngan padpara an tapotapo tikang han iyo mga tiil, sugad nga pahimangno ha ira?” 6Linmakat an mga tinun-an ngan nagsudoy han ngatanan nga kabaryohan. Nagwali hira han Maupay nga Sumat ngan nagtambal han mga tawo ha bisan diin nga dapit. 7Nakabati hi Herodes nga punoan ha Galilea, hiunong han ngatanan nga mga butang nga nahihinabo. Nawurok gud hiya mahitungod hini, kay may mga tawo nga nasiring, nga nabanhaw hi Juan nga Parabunyag; 8an iba nasiring nga nagpakita hi Elias, samtang nagsiring pa nga usa han kamaihaan na nga mga manaragna in nabanhaw. 9Nagsiring hi Herodes, “Ginpapugotan ko na hi Juan; kundi hin-o ini nga tawo nga hinbabatian ko hiunong hini nga mga butang?” Ngan nagtalingoha hiya hin pag-ikinikitaan kan Jesus. 10Binmalik an mga apostoles ngan ira ginsumatan hi Jesus han ngatanan nga ira nabuhat. Igin-upod hira niya ngan kinmadto nga hira la, ha usa nga bungto nga ginngangaranan Betsaida. 11Han paghibaro han mga tawo, linmanat hira ha iya, ngan ginkarawat hira ni Jesus. Naghimangraw hiya ha ira mahitungod han Ginhadian han Dyos, ngan gin-upay an mga nagkikinahanglan hin pagtambal. 12Han tikaturunod na an adlaw, dinmaop ha iya an dose nga mga tinun-an ngan nagsiring, “Palakta na la an mga tawo, basi makakadto hira ha kabaryohan ngan kaumhan nga higrani dinhe, ngan makaagi hin pagkaon ngan ira huhuronan, kay tay-aw ini nga dapit.” 13Kundi ginsiring hira ni Jesus, “Kamo ngahaw an hatag ha ira hin sadang nga pagkaon.” Binmaton hira, “Lilima la an aton tinapay ngan duduha an isda. Karuyag ba nimo nga makadto ngan mapalit kami hin pagkaon para hini ngatanan nga mga tawo?” 14(May mga lima ka yukot an kalalaken-an didto.) Nagsiring hi Jesus ha iya mga tinun-an, “Papanlingkora niyo an mga tawo hin pundokpundok nga mga tinag-50 an kada usa.” 15Ginbuhat ini han mga tinun-an ngan ginpalingkod hira ngatanan. 16Ginkuha ni Jesus an lima nga tinapay ngan duha nga isda, hinmangad ha langit, nagpasalamat han Dyos tungod hini, ginpinitpinit ini niya, ngan ihinatag ha mga tinun-an, basi idurot ha mga tawo. 17Nangaon hira ngatanan ngan nagkabubusog; ngan nakatirok an mga tinun-an hin 12 pa ka basket han nahisalin han mga tawo. 18Usa ka panahon han nag-uusaan hi Jesus hin pag-ampo, dinmaop an mga tinun-an ha iya. Ginpakianhan hira niya, “Hin-o man ako, sumala han siring han mga tawo?” 19Binmaton hira, “May nasiring nga amo ka hi Juan nga Parabunyag. Nasiring an iba nga hi Elias ka, samtang nasiring naman an iba nga nabanhaw in usa han kamaihaan na nga mga manaragna.” 20Ginpakianhan hira niya, “An ha iyo, hin-o gud ako?” Binmaton hi Pedro, “Amo ka an Mesiyas han Dyos.” 21Niyan gintugon gud hira ni Jesus nga diri magsumat bisan kan kanay, 22ngan nagpadayon, “Kinahanglan mag-antos an Anak han Tawo, ngan igsalikway han katigurangan, han mga puno han kapadian, ngan han mga magturutdo han Balaod. Papatayon hiya, ngan babanhawon ha ikatulo ka adlaw.” 23Ngan ginsiring niya an ngatanan, “Kon may-ada karuyag hin pagbunyog ha akon, kinahanglan magsalikway hiya han iya kalugaringon, magpas-an han iya kros ha ngatanan nga adlaw, ngan magsunod ha akon. 24Kay an bisan hin-o nga karuyag magtalwas han iya kalugaringon nga kinabuhi, kawawad-an ini hiya; kundi an bisan hin-o nga kawad-an han iya kinabuhi tungod ha akon, matatalwas. 25May-ada ba kapulsanan para hin usa ka tawo, kon maangkon niya an bug-os nga kalibutan, kundi kawad-an hiya han iya kinabuhi? Waray gud! 26Kon may-ada maawod ha akon ngan han akon pagturon-an, niyan, ikakaawod man hiya han Anak han Tawo kon kumanhi na hiya dida han iya himaya ngan han himaya han iya Amay ngan han iya baraan nga mga anghel. 27Tigamni ini! Susumatan ko kamo, may-ada pipira dinhe ha iyo nga diri mapatay tubtob nga hikit-an nira an Ginhadian han Dyos.” 28Mga usa na ka simana an linmabay katapos ni Jesus maghimangraw hini nga mga butang. Igin-upod niya hira Pedro, Juan, ug Santiago, ngan sinmagka hira hin bukid para hin pag-ampo. 29Samtang nag-aampo hi Jesus, nag-iba an dagway han iya bayhon, ngan tungod hin kamasilaw, nagmabusag an iya panapton. 30Ha gilayon pinmakita in duha ka tawo nga nakikighimangraw ha iya. Hira Moises ug Elias adto, 31nga pinmakita dida ha langitnon nga himaya, ngan nakighimangraw kan Jesus mahitungod han paagi nga diri maiha magtutuman hiya han tuyo han Dyos, pinaagi han iya pagkamatay didto ha Jerusalem. 32Maupay gud an paghingaturog ni Pedro ngan han iya mga kaupod, kundi nagmata hira ngan nakakita han himaya ni Jesus ngan han duha nga mga tawo nga nagkakatukdaw upod ha iya. 33Han tibaraya na kan Jesus an mga tawo, nagsiring hi Pedro ha iya, “Agaron, maupay nga hahani kita. Maghihimo kami hin tulo nga mga tulda, usa para ha imo, usa para kan Moises, ngan usa para kan Elias.” (Waray gud hiya sabot han iya ginyiyinakan.) 34Samtang nagyiyinakan pa hiya, pinmakita in usa nga dampog nga nakalambong ha ira; ngan nahadlok an mga tinun-an dida han pagtungod han dampog ha ira. 35Nagsiring in tingog tikang han dampog: “Amo ini an akon Anak nga akon pinili; pamatii hiya niyo!” 36Pag-ukoy na han tingog, nag-usaan na la hi Jesus. Ginhilom han mga tinun-an ini ngatanan, ngan hadto nga mga adlaw waray gud hira magsumat bisan kan kanay han ira hinkit-an. 37Pagkabuwas, linmugsong hira han bukid, ngan gintapo hi Jesus hin damo nga mga tawo. 38Ginmoliat in usa ka tawo tikang han kadam-an: “Magturutdo! Nakikimalooy ako ha imo, kitaa gad an akon anak, an amo la nga akon anak! 39Sinmulod ha iya in espiritu, nga tigda la hiya hin paggoliat, ngan binubuntog hiya, sanglit nagbububura an iya baba; waray hunong in pagpakurii ha iya, ngan makuri gud bumaya ha iya! 40Nakimalooy ako han imo mga tinun-an nga pagawson ini nga maraot nga espiritu, kundi diri man hira nakakahimo.” 41Binmaton hi Jesus, “Pagkawaray pagtoo ngan pagkasayop niyo nga mga tawo! Tubtob pa san-o nga kinahanglan mag-upod ako ha iyo? Tubtob pa san-o an pag-antos ko upod ha iyo?” Niyan ginsiring niya an tawo, “Dad-a nganhi an imo anak.” 42Samtang nagtitikaharani an bata, ibinuntad han yawa an bata ha tuna ngan binuntog ini hiya. Ginsaway ni Jesus an maraot nga espiritu, gintambal an bata, ngan iginbalik hiya ngadto han amay niya. 43Nanhipausa gud an ngatanan nga mga tawo han dako nga gahom han Dyos. Dako pa an paghipausa han mga tawo han ngatanan nga ginbuhat ni Jesus, han pagsiring niya ha iya mga tinun-an, 44“Ayaw hingalimti ini nga akon iginsusumat ha iyo: itutubyan an Anak han Tawo ngadto ha gahom han mga tawo.” 45Kundi waray hira makasabot kon ano an kahulugan hini, ngan nahadlok hira hin pagpakiana ha iya mahitungod hini nga butang. 46Nagkaada hin lantogi an mga tinun-an kon hin-o ha ira an gilalabawi. 47Nasabtan ni Jesus an ira ginhuhunahuna, sanglit kinmuha hiya hin bata, ginpatukdaw ha iya ligid, 48ngan nagsiring ha ira, “Makarawat ha akon an bisan hin-o nga makarawat hini nga bata ha akon ngaran; ngan makarawat liwat han nagsugo ha akon an bisan hin-o nga makarawat ha akon. Kay an giuubosi ha iyo ngatanan amo an gilalabawi.” 49Nagyakan hi Juan, “Agaron, hinkit-an namon in tawo nga nagpapagawas hin mga yawa ha imo ngaran, ngan ginsaway hiya namon, kay diri man hiya sakop han aton hugpo.” 50Nagsiring hi Jesus ha iya ngan ha iba nga mga tinun-an, “Ayaw niyo pagdid-i hiya, kay naugop ha iyo an diri nasupak ha iyo.” 51Samtang nagtitikahirani an mga adlaw nga masaka na hi Jesus ha langit, nagbuot na gud la hiya nga mapakadto hiya ha Jerusalem. 52May-ada niya mga ginsugo hin pag-una ha iya. Linmakat hira ngan kinmadto hin usa nga baryo han Samaria hin pag-andam han ngatanan para ha iya. 53Kundi waray karawata hira han mga tawo didto, kay maaram hira nga tipakadto hi Jesus ha Jerusalem. 54Han pakasabot hini nira Santiago ug Juan nga mga tinun-an, nagsiring hira, “Ginoo, karuyag ba nimo nga ipalusad namon tikang ha langit in kalayo nga magsunog ha ira?” 55Linmingi hi Jesus ngan ginbusaan hira; 56ngan nagpadayon hira ngadto hin lain nga baryo. 57Samtang naglalakat hira ha dalan, nagsiring in usa ka tawo kan Jesus, “Masunod ako ha imo bisan ngain.” 58Ginsiring hiya ni Jesus, “May mga buho an mga miro ngan may mga salag an katamsihan, kundi waray ngani dapit nga sadang kapahuwayan an Anak han Tawo.” 59Nagsiring hi Jesus ha lain nga tawo, “Sunod ha akon.” Kundi nagsiring adto nga tawo, “Tugoti ako anay hin pag-uli ngan paglubong han akon amay.” 60Binmaton hi Jesus, “Asay papaglubnga an mga patay han ira kalugaringon nga minatay. Kundi ikaw, lakat ngan igwali an Ginhadian han Dyos.” 61Nagsiring in usa pa nga tawo, “Masunod ako ha imo; kundi tugoti ako anay pagkadto ngan pagpanamilit han akon panimalay.” 62Nagsiring hi Jesus ha iya, “Diri angay han Ginhadian han Dyos an bisan hin-o nga kinmapot na han arado ngan nagliliningi pa.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\