MARCOS 1

1Amo ini an Maupay nga Sumat mahitungod kan Jesu-Cristo nga Anak han Dyos. 2Nagtikang ini sumala han iginsurat ni Isaias nga manaragna: “Nagsiring an Dyos, ‘Iini an akon magsarangyaw, nga akon ipadadara hin pag-una ha imo, basi andamon niya an imo aagian.’ 3May-ada usa nga naggiginoliat ha kamingawan, ‘Andama an dalan para han Ginoo; ngan tadonga an iya aagian!’ ” 4Pinmakita hi Juan didto ha kamingawan, diin namunyag hiya hin mga tawo ngan nagwali. Ginsiring niya an mga tawo, “Bayai an iyo mga sala ngan pabunyag kamo, ngan mapasaylo an Dyos ha iyo.” 5Kinmadto an ngatanan nga mga tawo tikang ha katunaan han Judea ngan ha syudad han Jerusalem pamati kan Juan. Nagkompisal hira han ira mga sala ngan nabunyagan hira didto han Salog Jordan. 6Hinimo hin buhok hin kamelyo an bado ni Juan, ngan anit an iya bakos ha hawak. Mga duron ug dugos ha kagurangan an pagkaon niya. 7Ginsiring niya an mga tawo, “Labaw pa hin gahom ha akon an tawo nga masunod ha akon. Diri ngani ako takos maghubad han higot han iya mga sandalyas. 8Nagbubunyag ako ha iyo hin tubig, kundi magbubunyag hiya ha iyo han Espiritu Santo.” 9Waray pag-iha, inmabot hi Jesus tikang ha Nazaret nga bungto ha Galilea, ngan ginbunyagan hiya ni Juan didto ha Salog han Jordan. 10Paghaw-as ni Jesus tikang ha tubig, kinmita hiya nga nabuksan an langit ngan kinmunsad an Espiritu Santo sugad hin sarapati. 11Hinbatian in tingog tikang ha langit nga nasiring, “Ikaw an akon hinigugma nga Anak. Nalilipay gud ako ha imo.” 12Ha gilayon hi Jesus ginpakadto han Espiritu ha kamingawan. 13Nag-ukoy hiya didto hin 40 ka adlaw ngan didto ginsulay hiya ni Satanas. Didto hito nga dapit damo in ihalas nga kamanampan, kundi inmabot in mga anghel ngan nagtimangno ha iya. 14Han kabilanggo ni Juan, kinmadto hi Jesus ha Galilea ngan nagwali hiya didto han Maupay nga Sumat tikang sa Dyos. 15“Inmabot na an igo nga panahon,” nasiring hiya, “ngan haraniay na an Ginhadian han Dyos. Bayai an iyo mga sala ngan tuohi niyo an Maupay nga Sumat.” 16Samtang nalabay hi Jesus ha tabi han Lanaw Galilea, hinkit-an niya in duha nga mangirisda, hi Simon ngan an iya bugto, hi Andres nga nagtutunod han ira pukot hin pagdakop hin isda. 17Nagsiring hi Jesus ha ira, “Bunyog kamo ha akon ngan tututdoan ta kamo hin pangisda hin mga tawo.” 18Binayaan nira dayon an ira mga pukot ngan binmunyog hira kan Jesus. 19Nagtipaunhan hiya ngan hinkit-an niya in duha pa nga magbugto,hira Santiago ug Juan, an mga anak ni Sebedeo. Nakadto hira han sakayan, nag-aandam han ira mga pukot. 20Pakakita ni Jesus ha ira, gintawag hira. Ginbayaan nira an ira amay, hi Sebedeo, nga nakadto ha sakayan upod in mga sinuholan nga mga tawo, ngan binmunyog hira kan Jesus. 21Inmabot hira ha bungto han Capernaum ngan han pagkasunod nga Adlaw nga Iparahuway, sinmakob hi Jesus han ira sinagoga ngan nagtikang hin pagtutdo. 22Nahipausa an mga tawo han iya pagtutdo, kay diri man hiya sugad han mga magturutdo han Balaod ni Moises; lugod, an iya pagtutdo may-ada gahom. 23Hito nga takna, sinmakob han sinagoga in tawo nga may maraot nga espiritu ngan ginmoliat, 24“Ano an imo karuyag buhaton ha amon, Jesus nga taga-Nazaret? Pupuohon mo ba kami? Nakilala ako kon hin-o ka: Ikaw an baraan nga sinugo han Dyos!” 25Ginsaway ni Jesus an maraot nga espiritu, “Ayaw hin aringasa. Gawas dida hito nga tawo!” 26Binuntog an tawo, ginmoliat hin dako nga tingog, ngan ginmawas an maraot nga espiritu dida ha iya. 27Nahipausa an ngatanan, ngan may hinsiring, “Ano ini nga nahinabo? Usa ba ini nga bag-o nga pagturon-an? May gahom ini nga tawo hin pagsugo han mga magraot nga espiritu ngan nasugot hira ha iya!” 28Nahisangyaw dayon ha bisan diin nga dapit han katunaan ha Galilea ini nga hinabo nga ginbuhat ni Jesus. 29Ginmawas han sinagoga hira Jesus ug an iya mga tinun-an, upod hira Santiago ug Juan ngan nagpadayon hira ngadto han balay nira Simon ug Andres. 30Nahigda an ugangan nga babaye ni Simon kay hinihirantan. Pag-abot ni Jesus, ginsumatan hiya mahitungod hini nga masakit. 31Gindaop ni Jesus an masakit, kinaptan an kamot, ngan binuligan niya hin pagbuhat. Nalungasan an masakit han iya hiranat ngan nagdurot ha ira hin pagkaon. 32Pagkagab-i, katunod na han adlaw, gindara han mga tawo ngadto kan Jesus an mga magsakit ngan an mga sinasangkayan hin yawa. 33Nagtirok an mga tawo ha atubangan han balay. 34Gintambal ni Jesus in damo kalain nga mga sakit ngan ginpagawas niya in damo nga mga yawa. Waray niya tugoti nga makagyakan an mga yawa, kay nakilala ini nga mga yawa kon hin-o hiya. 35Han temprano pa han aga, han waray pa sisidlit an adlaw,, binmuhat hi Jesus ngan linmakat. Ginmawas hiya han bungto ngan kinmadto hin mamingaw nga dapit ngan didto nag-ampo hiya. 36Kundi ginmawas liwat han bungto hi Simon ngan an iya mga kaurupod hin pamiling kan Jesus. 37Paghiagii nira ha iya, ginsiring nira hiya, “An mga tawo nagpipinamiling ha imo.” 38Kundi binmaton hi Jesus, “Pakadto kita ha iba nga mga baryo nga hiraniay dinhe hini nga dapit. Kinahanglan magwali liwat ako didto, kay amo ini an tuyo han akon pagkanhi.” 39Sanglit nagsudoy hiya han bug-os nga Galilea, nagwali hiya ha mga sinagoga ngan nagpagawas hiya hin mga yawa. 40Dinmaop kan Jesus in usa nga sanlahon, linmuhod ha iya atubangan, ngan nakimalooy nga buligan hiya. “Kon imo karuyag,” nagsiring an sanlahon, “makakalinis ka ha akon.” 41Nalooy hi Jesus ha iya. Gindun-an hiya ni Jesus ngan sidngon, “Karuyag ko. Magmalinis ka!” 42Nakuha dayon an sanla ngan naupay an tawo. 43Ginpaoli hiya upod an hugot nga pagtugon ha iya, 44“Pamati, ayaw pagsumat bisan kan kanay. Pakadto dayon ha padi ngan pakita ha iya; kahuman, paghalad sugad han sugo ni Moises basi hisabtan nga upay ka na.” 45Linmakat an tawo ngan iginpasarang ini nga hinabo ha ngatanan nga dapit. Ha pagkamatuod damo an nahibaro; sanglit makuri na hi Jesus makasakob hin dayag han bungto; lugod, didto hiya hin mamingaw nga mga dapit ngan an mga tawo na la tikang ha magkalainlain nga dapit an napakadto ha iya.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\