MARCOS 10

1Binmaya hi Jesus hadto nga dapit, kinmadto ha tuna han Judea, ngan tinmabok han Salog han Jordan. Kinmadto ngan nag-alirong ha iya in damo nga mga tawo, ngan gintutdoan niya hira sugad han iya nababatasan. 2Hinmarani ha iya in mga Parisiyo ngan nagtalingoha hin pagbitik ha iya. Nagpakiana hira, “Itinutugot ba han aton Balaod an pakigbulag han lalake han iya asawa?” 3Binmaton hi Jesus, “Ano an sugo ni Moises ha iyo?” 4Binmaton hira, “Tinmugot hi Moises nga mabaya an lalake han iya asawa pinaagi hin pagsurat ha pagpasabot nga mabulag hiya.” 5Nagsiring hi Jesus ha ira, “Iginsurat ini nga sugo tungod ha iyo kay makuri man kamo pagtutdoan. 6Kundi tikang ha tinikangan han paghimoa han kalibutan, daan na iginsiring, ‘Naghimo ha ira an Dyos nga lalake ngan babaye. 7Tungod hini mabaya an lalake han amay ug iroy niya ngan makikigtampo han iya asawa. 8Ngan an duha mauusa na la.’ Sanglit diri na hira duduha, kundi uusa na la. 9Kinahanglan diri pagbulagon hin tawo an gin-usa han Dyos.” 10Han pagbalik nira ngadto han balay, nagpakiana an mga tinun-an kan Jesus mahitungod hini nga mga butang. 11Nagsiring hiya ha ira, “An lalake nga mabulag han iya asawa ngan mangasawa hin iba nga babaye, nakakasala hin panlibog kontra han iya asawa. 12Ha amo man nga paagi, an babaye nga mabulag han iya bana ngan pumaasawa hin iba nga lalake, nakakasala hin panlibog liwat.” 13May nagdara hin kabataan ngadto kan Jesus basi agbayan ini hira niya, kundi ginsaway han mga tinun-an adto nga mga tawo. 14Han pakakita ni Jesus hini, nasina hiya ngan nagsiring ha iya mga tinun-an, “Pabay-i niyo nga dumaop ha akon an kabataan! Ayaw niyo pagdid-i hira, kay sugad ha ira la an makakaangkon han Ginhadian han Dyos. 15Tigamni ini niyo: an bisan hin-o nga diri nakarawat han Ginhadian han Dyos sugad hin gutiay nga bata, diri gud makakasulod ngadto.” 16Ngan ginkugos ni Jesus an kabataan, gin-agbayan niya, ngan ginbendisyonan niya hira. 17Han tilakat na hi Jesus, may tawo nga nagdalagan tipakadto ha iya, linmuhod ha iya atubangan ngan nagpakiana, “Maupay nga Magturutdo, ano an kinahanglan ko buhaton basi makarawat ko an kinabuhi nga dayon?” 18Nagpakiana hi Jesus, “Kay ano nga tinatawag mo ako nga maupay? Waray iba nga maupay kundi an Dyos la. 19Maaram ka man han mga sugo: ‘Diri ka magpatay; diri ka manlibog; tumahod ka han amay ug iroy nimo.’ ” 20Binmaton an tawo, “Magturutdo, gintuman ko ini ngatanan nga mga sugo tikang pa han akon kabata.” 21Tinutokan hiya ni Jesus inopdan hin gugma ngan ginsiring, “Usa na la nga butang an kinahanglan mo. Kadto na, igbaligya an ngatanan nga imo hiagi, ngan ipanhatag an kwarta ha mga pobre, ngan magkakamay-ada ka mga bahandi ha langit. Katapos, balik ngan sunod ha akon.” 22Nagmasulob-on an nawong han tawo han pakabati niya hini, ngan linmakat hiya nga mabidoon, kay riko hiya hin duro. 23Sinmiplat hi Jesus ha iya mga tinun-an ngan nagsiring ha ira, “Makuri gud para han mga riko hin pagsulod han Ginhadian han Dyos!” 24Nanhipausa an mga tinun-an hini nga mga pulong. Kundi nagpadayon hi Jesus hin pagsiring, “Mga anak ko, makuri gud an pagsulod han Ginhadian han Dyos! 25Masarusayon pa para hin kamelyo hin pagsuhot ha taranogan hin dagom kay hin riko hin pagsulod han Ginhadian han Dyos.” 26Dinmugang hin paghipausa an mga tinun-an, sanglit may hin pakiana ha ira, “Hin-o man ngay-an an matatalwas?” 27Tinutokan hira hin maupay ni Jesus ngan binmaton, “Diri ini nahihimo hin tawo, kundi diri ini makuri para han Dyos. Nahihimo han Dyos an ngatanan nga mga butang.” 28Niyan nagyakan hi Pedro, “Kitaa, ginbayaan namon an ngatanan, ngan sinmunod kami ha imo.” 29Nagsiring hi Jesus, “Nasiring ako ha iyo, bisan hin-o nga nabaya hin balay o kabugtoan, iroy, amay, mga anak, o mga uma, tungod ha akon ngan han Maupay nga Sumat, 30makarawat hiya hin labaw pa kadamo nga balos dinhe hini nga kinabuhi. Makarawat hiya hin kapin usa ka gatos ka pilo nga mga balay, kabugtoan, mga iroy, mga anak, ngan mga uma—ngan upod manliwat in mga pagtimaraot. Ngan makarawat hiya han kinabuhi nga dayon ha umarabot nga panahon. 31Kundi damo an mga nahiuna yana nga mauorhe, ngan damo an mga naorhe yana nga mauuna.” 32Nakada na hira ha dalan nga tipasagka ngadto ha Jerusalem. Nag-una hi Jesus han mga tinun-an nga pinagungulba ngan ginsusunod liwat han mga tawo nga puno hin kahadlok. Iginlain na liwat ni Jesus an dose nga mga tinun-an, ngan naghimangraw han mga butang nga mahinanabo ha iya. 33Nagsiring hi Jesus, “Pamati, makadto kita yana ha Jerusalem. Igtutubyan an Anak han Tawo ngadto han mga puno han kapadian ngan mga magturutdo han Balaod. Paghuhukman hiya nira nga patayon ngan igtutubyan ha mga Hentil. 34Pagbibiaybiayon hiya nira, paglulud-an, paglalatobon ngan pagpapatayon, ngan mababanhaw hiya katapos hin tulo ka adlaw.” 35Hinmarani kan Jesus hira Santiago ug Juan nga mga anak ni Sebedeo, ngan naghangyo, “Magturutdo, may-ada namon hinahangyo ha imo.” 36“Ano an karuyag niyo nga buhaton ko ha iyo?” nagpakiana hi Jesus. 37Binmaton hira, “Kon lumingkod ka na ha imo trono didto han imo harangdon nga Ginhadian, tugoti kami hin paglingkod upod ha imo, usa ha tuo ngan usa ha wala.” 38“Diri kamo maaram han pinangangaro niyo,” nagbaton hi Jesus. “Makakainom ba kamo han kupa nga kinahanglan imnon ko? Makakagpabunyag ba kamo sugad han paagi nga kinahanglan ibunyag ha akon?” 39“Oo, makakahimo kami,” binmaton hira. Nagsiring hi Jesus, “Mainom gudman kamo han kinahanglan imnon ko,ngan pagbubunyagan kamo sugad han paagi nga kinahanglan ibunyag ha akon. 40Kundi waray ako katungod hin pagpili han malingkod ha akon tuo ngan ha akon wala. An Dyos la an mahatag hini nga mga lingkoran ngadto han iya gin-aandaman hito nga mga lingkoran.” 41Han pakabati la hini han napulo nga mga tinun-an, nagkasisina hira kanda Santiago ug Juan. 42Sanglit gintawag hira ngatanan ni Jesus ngan nagsiring ha ira, “Maaram kamo nga may gahom ha mga tawo an kinikilala nga mga punoan han mga Hentil, ngan naghahadi ha ira an ira mga pangulo. 43Kundi diri ini amo an angay ha iyo. Kon may-ada ha iyo karuyag magin gamhanan, kinahanglan magin surugoon hiya han iba. 44Ngan kon may-ada ha iyo karuyag magin syahan, kinahanglan magin oripon hiya han ngatanan. 45Kay bisan ngani an Anak han Tawo waray kumanhi hin pagpasirbe, kundi kinmanhi hiya hin pagsirbe ngan hin paghatag han iya kinabuhi hin pagtubos hin damo nga mga tawo.” 46Inmabot hi Jesus ha Jerico upod an iya mga tinun-an ngan hin damo nga mga tawo. Han nagtitigawas na hira han bungto, may buta nga ginngangaranan kan Bartimeo, anak ni Timeo, nga nalingkod hin pakilimos didto ha ligid han dalan. 47Han paghibaro niya nga hi Jesus nga taga-Nazaret an nalabay, ginmoliat hiya, “Jesus, Anak ni David, kalooyi gad ako!” 48Ginsaway hiya hin damo nga mga tawo ngan ginpahilom hiya. Kundi dinmugang lugod hiya hin paggoliat, “Anak ni David, kalooyi gad ako!” 49Inmukoy hi Jesus ngan iginpatawag hiya. Sanglit gintawag nira an buta. “Paglipay!” nagsiring hira. “Buhat, ginpapakadto ka niya.” 50Ilinabog niya an iya kurugpos, binmuhat hin tigda, ngan kinmadto kan Jesus. 51“Ano an karuyag mo nga buhaton ko ha imo?” nagpakiana hi Jesus ha iya. Binmaton an buta, “Magturutdo, karuyag ko nga makakita na liwat ako.” 52Ginsiring hiya ni Jesus, “Lakat na, an imo pagtoo amo an nakaupay ha imo.” Dida ngahaw nakakita hiya dayon ngan nagsunod hiya kan Jesus.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\