MARCOS 12

1Ngan naghimangraw hi Jesus ha ira pinaagi hin mga pananglitan: “May-ada hadto tawo nga nag-uma hin ubas. Gin-alad niya ini nga uma, gin-ukaban para hin molino hin pagpii hin ubas, ngan gintindogan hin hitaas nga lantawan. Ginpaagsahan ini niya hin mga saop, ngan linmakat hiya ngadto hin hirayo nga dapit. 2Han pag-abot na han panahon hin panguha han ubas, ginpakadto niya han mga saop in usa nga oripon hin pagkuha han iya bahin. 3Kundi gindakop ngan ginbalbag han mga saop an oripon, ngan ginpaoli nga waray dara. 4Ngan nagsugo an tag-iya hin lain nga oripon, kundi ginbalbag hiya ha ulo, ngan gipakaalohan pa han mga saop. 5Nagsugo an tag-iya hin lain pa nga oripon, ngan ginpatay hiya nira. Amo gihapon an ginbuhat nira han iba pa nga mga oripon nga ginpadara han tag-iya; may ha ira ginbalbag, ngan may ginpatay. 6An pinaura nga anak han tag-iya amo na la an nahibilin nga angay masugo. Sanglit ha kataposan, ginpakadto niya han mga saop an iya anak, kay naghunahuna hiya nga tatahoron gud nira. 7Kundi nagsarabot an mga saop ngan nagsiring, ‘Amo ini an anak han tag-iya. Tana, pataya ta hiya, basi maaton an uma!’ 8Sanglit gindakop nira an anak, ginpatay, ngan ginlabog ha gawas han urubasan. 9“Niyan, ano man an bubuhaton han tag-iya han uma?” nagpakiana hi Jesus. “Makadto hiya ngan pamamatayon adto nga mga tawo, ngan itatapod niya an uma ha iba nga mga saop. 10Waray ba niyo mabasa ini nga kasuratan? ‘An bato nga ginsalikway han mga magtirindog nga waray gamit, amo lugod an importante kaupay nga bato. 11Ginbuhat ini han Ginoo; pagkaorosahon gud hini nga buhat!’ ” 12Nagtinguha pagdakop kan Jesus an mga pangulo han mga Judiyo, kay nakasabot hira nga hira an gintatadong hini nga pananglitan. Kundi, tungod han kahadlok nira han kadam-an, ginpabay-an na la hiya ngan nagkalakat hira. 13May ginsugo nga mga Parisiyo ngan mga sakop ni Herodes hin pagkadto kan Jesus hin pagbitik ha iya pinaagi hin mga pakiana. 14Dinmaop hira ha iya ngan nagsiring, “Magturutdo, maaram kami nga tangkod ka hin pagtutdo han kamatuoran. Diri ka nagtatagad han ginhuhunahuna han mga tawo, kay waray mo pinalabi ha ira. Kundi nagtututdo ka la han kamaturoan mahitungod han kaburot-on han Dyos para han tawo. Sumati daw kami: supak ba ha aton Balaod an pagbayad hin buhis ngadto han Emperador han Roma? Mabayad ba kami o diri?” 15Kundi hinsabtan ni Jesus an ira tuyo hin pagbitik ha iya, ngan binmaton hiya, “Kay ano nga ginbibitik ako niyo? Ikadi in usa nga kwarta nga salapi ngan pakitaa ako.” 16Gindad-an hiya nira hin usa ka salapi, ngan nagpakiana hi Jesus, “Kanay ini bayhon ngan ngaran nga napapatik dida hini nga kwarta?” “Kanan Emperador,” binmaton hira. 17Sanglit nagsiring hi Jesus, “Kon amo ito, ihatag ha Emperador an kanan Emperador, ngan ihatag man sa Dyos an kanan Dyos.” Ngan duro gud an paghipausa nira ha iya. 18May mga Sadusiyo nga dinmaop kan Jesus. (Amo ini hira an nasiring nga waray pagkabanhaw.) 19Nagsiring hira, “Magturutdo, nagsurat hi Moises hini nga balaod tungod ha amon: ‘Kon mamatay in bana nga waray anak, kinahanglan asawahon han iya manghod an nabalo nga babaye, basi hira manganak ha ngaran han namatay.’ 20Niyan, may-ada hadto pito nga magburugto nga kalalaken-an. Nangasawa an gimamagurangi, kundi namatay hiya nga waray anak. 21Pinangasawa han sunod niya nga manghod an nabalo, kundi namatay liwat ini nga manghod nga waray anak gihapon. Amo liwat an nahinabo han ikatulo nga bugto, 22ngan han ngatanan nga kabugtoan. Nakaasawa hadto nga usa nga babaye an pito nga magburugto, ngan nagkamatay nga waray anak. Ha kataposan namatay man an babaye. 23Niyan, ha adlaw han pagkabanhaw, kon buhi na liwat hira ngatanan, hin-o man ha ira an magigin asawa hadto nga babaye, kay nakaasawa man hira ngatanan ha iya?” 24Nagbaton hi Jesus ha ira, “Pagkasayop niyo! Maaram ba kamo kay ano? Tungod kay waray kamo makasabot han Kasuratan o han gahom han Dyos. 25Waray na pangasawa ha panahon han pagkabanhaw, kay masusugad na han mga anghel ha langit an mga tawo. 26Niyan, mahitungod han pagkabanhaw: waray ba niyo mabasa ha basahan ni Moises an bahin mahitungod han naglalaga nga tanom? Iginsurat didto nga nagsiring an Dyos kan Moises, ‘Amo ako an Dyos ni Abraham, Dyos ni Isaac, ngan an Dyos ni Jacob.’ 27Karuyag sidngon hini nga amo hiya an Dyos han mga buhi, diri han mga minatay. Pagkasayop gud niyo!” 28Nakadto in magturutdo han Balaod nga nakabati han ira hirohimangraw. Nakita niya nga maupay an kabaton ni Jesus han mga Sadusiyo, sanglit dinmaop hiya hin pagpakiana, “Ano nga sugo an gidadakoi han ngatanan?” 29Ngan nagbaton hi Jesus, “Amo ini an gidadakoi han ngatanan: ‘Pamati, Israel! An Ginoo nga aton Dyos amo gud la hiya an Ginoo. 30Kinahanglan higugmaon mo an Ginoo nga imo Dyos ha bug-os mo nga kasingkasing, ha bug-os mo nga kalag, ha bug-os mo nga kusog.’ 31Ngan amo ini an sunod nga gidadakoi: ‘Kinahanglan higugmaon mo an imo igkasi-tawo sugad ha imo ngahaw.’ Waray na iba nga sugo nga malabaw hini nga duha.” 32Nagsiring kan Jesus an magturutdo han Balaod, “Maupay nga imo kaasoy, Magturutdo. Matuod gud, sumala han imo siring, nga an Ginoo gud la an Dyos, ngan waray na iba labot ha iya. 33Sanglit kinahanglan humigugma han Dyos an tawo ha bug-os niya nga kasingkasing, ha bug-os niya nga hunahuna, ngan ha bug-os niya nga kusog, ngan kinahanglan humigugma hiya han iya igkasi-tawo sugad ha iya kalugaringon. Labaw hin kamapulsanon an pagtuman hini nga duha nga mga sugo kay hin paghalad hin mga hayop ngan hin iba nga mga halad ngadto sa Dyos dida ha altar.” 34Nasabtan ni Jesus an kamaupay han iya baton, sanglit ginsiring ini hiya niya, “Diri ka na hirayo han Ginhadian han Dyos.” Katapos hini waray na may nagpasipara hin pagpakiana kan Jesus. 35Samtang nagtututdo hi Jesus didto ha Templo, nagpakiana hiya, “Ano hin pakasiring han mga magturutdo han Balaod nga tulin ni David an Mesiyas? 36Gin-aghat hi David han Espiritu Santo hin pagsiring: ‘Nagsiring an Ginoo ngadto han akon Ginoo: Lingkod dinhe ha akon tuo, tubtob nga mahibutang ko an imo mga kaaway ha ilarom han imo mga tiil.’ 37Nagtawag ha iya nga ‘Ginoo’ hi David ngahaw; sanglit uunanhon man nga magin tulin ni David an Mesiyas?” Namati kan Jesus nga malipayon an kadam-an nga mga tawo. 38Samtang nagtututdo hiya ha ira, nagsiring hiya, “Pag-ikmat kamo han mga magturutdo han Balaod nga karuyag magsudoysudoy nga higlawig an ira mga bado, ngan karuyag nga yukboan hira hin pagtahod didto ha taboan. 39Napili hira han syahan nga mga lingkoran ha mga sinagoga ngan han gimamaupayi nga mga dapit ha mga kombite; 40nasingabot hira han mga balo nga kababayen-an, ngan gintitikasan ini nira han ira mga katigayonan, ngan katapos, napasangil hira pamatbat hin higlaba nga mga pangadion. Darudako pa nga sirot an ira kakarawaton!” 41Samtang nalingkod hi Jesus hirani han surudlan han halad nga salapi didto ha Templo, nakita niya an paghulog han mga tawo han ira kwarta. Hinmulog hin damo nga kwarta in damo nga mga riko. 42Ngan inmabot in kablas nga balo nga babaye, ngan hinmulog hin duha ka sensilyo, nga bali usa la ka sintabo. 43Gintirok ni Jesus an iya mga tinun-an ngan nagsiring ha ira: “Susumatan ko kamo naghatag hin darudamo ini nga kablas nga balo kay ha ira ngatanan, 44kay naghatag hira han salin la han ira mga manggad; kundi hiya, bisan kon kablas, naghatag han ngatanan nga iya kinabubuhian.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\