MARCOS 13

1Han nagawas na hi Jesus han Templo, nagsiring an usa han iya mga tinun-an, “Tan-awa, Magturutdo, pagkamaupay pagkit-on hini nga kabalayan ngan mga bato!” 2Binmaton hi Jesus, “Nakikita niyo ini nga dagko nga mga balay? Waray dinhe usa nga bato nga mahibibilin dida han hinmumutangan niya. Titimpagon ini ngatanan.” 3Nalingkod hi Jesus didto ha Bukid han mga Olibo, nga tugbang han Templo, nga daopon hiya hin hilit nira Pedro, Santiago, Juan ug Andres, 4ngan sidngon hiya, “Sumati kamo kon san-o ini mahinanabo, ngan sumati kami kon ano an tigaman nga magpapahibaro ha amon han panahon nga mahinanabo ini ngatanan nga mga butang.” 5Nagtikang pagtutdo ha ira hi Jesus: “Pagbantay kamo basi diri kamo mauwat hin tawo. 6Kay maabot ha akon ngaran in damo nga mga tawo nga masiring; ‘Ako amo an Mesiyas!’ ngan malilimbongan in damo nga mga tawo. 7Ngan ayaw kamo kalisang kon makabati kamo hin aringasa hin mga araway ha hirani o mga sumat hin mga araway ha kahigrayoan. Kinahanglan mahinabo in sugad nga mga butang, kundi diri karuyag sidngon nga inmabot na an kataposan. 8Mag-aaruaraway an mga nasod, ngan magpapadurodasmag an mga ginhadian. Magkakaada mga linog ha magkalainlain nga mga dapit, ngan magkakaada kagutom. Sugad ini nga mga butang han syahan nga mga kakurian hin pag-anak. 9“Kinahanglan magbantay kamo ngahaw, kay pagdadakpon kamo han mga tawo ngan pagdadad-on kamo ha hukmanan. Paglalatobon kamo nira ha mga sinagoga. Matindog kamo ha atubangan han mga pangulo ngan kahadian tungod ha akon ngaran, pagsumat ha ira han Maupay nga Sumat. 10Kinahanglan igsangyaw anay an Maupay nga Sumat ha ngatanan nga katawhan. 11Ngan kon dakpon ngan dad-on na kamo ha hukmanan, ayaw kamo kabaraka kon ano an iyo igyayakan. Igyakan niyo kon ano an igpapayakan ha iyo hito nga takna, kay diri iyo kalugaringon an iyo ighihimangraw, kundi tikang han Espiritu Santo. 12Itutubyan han mga tawo pagpapatay an ira kalugaringon nga kabugtoan, ngan amo man an bubuhaton han mga amay ha ira mga anak. Maato han ira mga kag-anak an mga anak ngan ipapapatay hira. 13Pagdudumtan kamo han ngatanan tungod ha akon, kundi matatalwas adton makaantos hini ngatanan tubtob ha kataposan. 14“Makikita niyo nga natindog an “Makaharadlok nga Taran-awon” ha dapit nga diri angay ha iya. (Ngadto han magbabasa: sabta an karuyag sidngon hini!) Kon mahinabo na ini, kinahanglan kumalagiw dayon ngadto ha kabukiran an aada ha Judea. 15Diri na maglangan an aadto ha atop han iya balay hin paglusad ngan pagkuha pa hin bisan ano tikang ha sakob ha iya balay. 16Sugad man an aadto ha uma diri na gud umoli hin pagkuha han iya kurugpos. 17Kamakaharadlok hadto nga mga adlaw para han mga burod ngan han mga iroy nga may mga minasus-an! 18Pag-ampo kamo sa Dyos nga diri unta mahinabo ini nga mga butang ha panahon hin kathagkot! 19Kay an kagul-anan hadto nga mga adlaw malabaw pa gud hin kamapait kay hin bisan ano nga hinabo ha kalibutan, tikang pa han paghimoa han Dyos han kalibutan ngada yana. Waray na mahinanabo nga malabaw pa hini hin kamapait. 20Kundi ginpahalipot han Ginoo ito nga panahon; kay kon diri pa, waray gud mabubuhi. Tungod han iya mga pinili, ginpahilipot niya ito nga panahon. 21“Kon may magsiring ha iyo, ‘Kitaa, iini na an Mesiyas!’ o ‘Tan-awa, aadto hiya!’ ayaw gud kamo tuod ha iya. 22Kay maabot in buwaon nga mga Mesiyas ngan buwaon nga mga manaragna. Magpapakita hira hin mga tigaman ngan mga orosahon hin paglimbong, kon mahihimo, bisan pa han mga pinili han Dyos. 23Daan ko kamo ginsusumatan hini; sanglit pagbantay gud kamo. 24“Katapos hadto nga panahon hin kakurian, magmamasirom an adlaw, ngan diri na masanag an bulan. 25Magkakataktak an kabiton-an ha langit, ngan masimang han ira dalan an mga kagamhanan ha kalangitan. 26Ngan mapakita an Anak han Tawo tikang ha mga dampog, inupdan hin dako nga gahom ngan himaya. 27Susugoon niya an mga anghel ngadto ha ngatanan nga mga sidsid han tuna hin pagtirok han mga pinili han Dyos tikang ha usa ngadto ha luyo nga sidsid han kalibutan. 28“Pag-aram kamo tikang han kahoy nga igos. Kon lapyo pa an iya mga sanga ngan magtikang na an panaringsing, maaram kamo nga hiraniay na an kathuraw. 29Ha amo nga kaagi, kon makita na niyo nga mahinanabo na ini nga mga butang, masabot kamo nga hiraniay na an iya pag-abot; ngan maabot na gud. 30Tigamni ini: mahinanabo ini nga mga butang nga diri pa mauubos hin pagkamatay an mga tawo nga buhi yana. 31Magpapapas pa an langit ngan an tuna, kundi magpapabilin gud an akon mga pulong. 32“Kundi waray maaram kon san-o maabot ito nga adlaw o takna—bisan an mga anghel ha langit, o bisan an Anak; an Amay la an maaram hini. 33Pagbantay ngan pag-ikmat kamo kay diri kamo maaram kon san-o ini mahinanabo. 34Sugad ini hin tawo nga binmaya han iya panimalay ngan linmakat ha kahigrayoan. Igintapod niya an pagdumara han iya panimalay ha iya mga surugoon, an tagsa ha iya kalugaringon nga buruhaton; ngan gintugon niya an bantay han portahan nga dayuday mag-ikmat hiya. 35Sanglit pagbantay man kamo kay diri kamo maaram kon san-o aabot an agaron han balay—kon ha kagab-ihon o ha katutnga ba, kon ha panugaok han manok o ha kaagahon na ba. 36Kon umabot hiya hin tigda, kinahanglan diri kamo hiabotan nga nangangaturog. 37Sanglit kon ano an igsisiring ko ha iyo, igsisiring ko liwat ha ngatanan: pagbantay kamo!”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\