MARCOS 14

1Duha na la ka adlaw san-o an pyesta han paglabay ngan han Waray Patubo nga Tinapay. Nagpangita hin paagi an mga puno han kapadian ngan an magturutdo han Balaod hin pagdakop kan Jesus ngan pagpatay ha iya. 2Nagsiring hira, “Kinahanglan diri ta ini buhaton ha panahon han pyesta kay bangin maribok an mga tawo.” 3Nakadto hi Jesus ha Betania, ha balay ni Simon nga sanlahon. Samtang nakaon hiya, sinmulod in babaye nga may dara nga tibod nga alabastro, nga puno hin labi ka mahal nga pahamot, nga hinimo tikang hin puraw nga nardo. Ginbuong niya an tibod, ngan gin-ipis niya an sulod ngada han ulo ni Jesus. 4Nasina an iba nga mga tawo nga nakadto, ngan may hin siring ha ira, “Kay ano nga ginkaragan man an pahamot? 5Mababaligya unta ito hin kapin P600.00 ngan an kwarta ihatag ngadto han mga kablas.” Ngan ginsusnan gud nira an babaye. 6Kundi nagsiring hi Jesus, “Pabay-i niyo hiya. Kay ano nga ginsasamok hiya niyo? Ginbuhat niya ha akon in makaruruyag ngan mahusay nga butang. 7Dayuday, magigin kaupod niyo an mga kablas, ngan makakabulig kamo ha ira bisan san-o nga karuyag niyo hin pagbulig. Kundi diri dayuday ako magigin kaupod niyo. 8Ginbuhat niya an iya sadang mahimo: ginhirogan niya nga daan hin pahamot an akon lawas, pag-una hin pag-andam han paglubong ha akon. 9Yana tigamni ini: bisan diin igwali an Maupay nga Sumat ha bug-os nga kalibutan, hinnanabihan liwat an nabuhat hini nga babaye, usa nga hinumdoman ha iya.” 10Ngan kinmadto han mga puno han kapadian ni Judas Iscariote, usa han dose nga mga tinun-an, pagtubyan kan Jesus ha ira. 11Duro an ira kalipay han pakabati nira han iya iginsiring, ngan nagsaad hira hin paghatag ha iya hin kwarta. Sanglit nagtikang hi Judas pangita hin maupay nga higayon hin paglingo kan Jesus. 12Ha syahan nga adlaw han Pyesta han Waray Patubo nga Tinapay, ha adlaw han pag-ihaw han mga nati nga karnero, nagpakiana an mga tinun-an kan Jesus, “Ngain mo kami pakakadtoa para hin pag-andam han imo panihapon han Paglabay?” 13Ngan ginsugo ni Jesus in duha ha ira, upod ini nga mga tugon: “Pakadto kamo ha syudad, ngan matapo ha iyo in tawo nga nakakadara hin tibod hin tubig. 14Sunda hiya ngadto han balay nga iya susudlan, ngan sidnga an tagbalay: ‘Napakiana an Magturutdo kon hain an iya ruwang nga kakaonan niya ngan han iya mga tinun-an han panihapon han paglabay?’ 15Ngan ipakikita niya ha iyo in dako nga ruwang ha igbaw, nga inayad ngan hinusay na; andama didto an mga butang para ha aton.” 16Nagkalakat an mga tinun-an ngadto ha syudad, ngan nakita nira an ngatanan sugad gud han iginsiring ha ira ni Jesus; ngan gin-andam nira an panihapon han Paglabay. 17Han pagkagab-i na, inmabot hi Jesus, upod an iya dose nga mga tinun-an. 18Samtang nangangaon hira ha lamesa, nagsiring hi Jesus, “Susumatan ko kamo hini: maglilingo ha akon in usa ha iyo—usa nga kasaro ko yana.” 19Nabido an mga tinun-an ngan an tagsatagsa may hin pakiana ha iya, “Ako ba?” 20Ngan binmaton hi Jesus, “Usa hiya ha iyo nga dose, an madungan ha akon hin pagtunlob han iya tinapay dida ha plato. 21Mapatay an Anak han Tawo sumala han siring han Kasuratan; kundi kamakaharadlok para han tawo nga maglilingo han Anak han Tawo! Mauruupay pa kon waray na la hiya matawo!” 22Samtang nangangaon hira kinmuha hi Jesus hin tinapay, nagpasalamat, ginpinitpinit niya, ngan iginhatag niya ha iya mga tinun-an upod an pagsiring, “Kaon kamo; amo ini an akon lawas.” 23Ngan kinuha niya an irimnan, nagpasalamat hiya sa Dyos, ihinatag ha ira, ngan nanginom hira ngatanan. 24Nagsiring hi Jesus, “Amo ini an akon dugo ngan gin-ipis tungod han kadam-an, an akon dugo nga nagpapadig-on han ginsaaran han Dyos. 25Susumatan ko kamo: diri na gud ako mainom hini nga bino tubtob han adlaw han akon pag-inom han bag-o nga bino didto han Ginhadian han Dyos.” 26Ngan nagkanta hira hin usa nga imno ngan napasingadto hira ha Bukid han mga Olibo. 27Nagsiring hi Jesus ha ira, “Mapalagiw kamo ngatanan, ngan babayaan ako niyo, kay nasiring an kasuratan, ‘Papatayon han Dyos an magmarangno, ngan magsasarang an mga karnero.’ 28Kundi mag-uuna ako ha iyo ngadto ha Galilea kon mabanhaw na ako.” 29Binmaton hi Pedro, “Diri gud ako mabulag ha imo, bisan kon bumaya hira ngatanan ha imo.” 30“Tigamni ini!” nagsiring hi Jesus kan Pedro. “Diri pa matugaok an manok makaduha yana nga gab-i, iglilirong mo na ako hin makatulo.” 31Ngan gindig-onan gud ni Pedro an iya pagbaton, “Diri gud ako maglilirong ha imo bisan pa ako patayon upod ha imo!” Ngan amo man an siring han iba nga mga tinun-an. 32Inmabot hira ha dapit nga ginngangaranan nga Getsemane, ngan nagsiring hi Jesus ha iya mga tinun-an, “Pagkalingkod kamo dinhe samtang mag-aampo ako.” 33Ngan igin-upod niya hira Pedro, Santiago ug Juan, ngan inalpan hiya hin dako nga kasakit ngan kabido. 34Ngan nagsiring hiya ha ira, “Haros ikamatay inin akon duro nga kabidoan. Pabilin kamo dinhe ngan pagbantay.” 35Linmakat hiya ha uruunhan ngan hinmapa ha tuna ngan nag-ampo nga kon mahimo, palabyon unta ini nga takna hin pag-antos. 36Ngan nag-ampo hiya, “Amay ko, nahihimo mo an ngatanan; kuhaa gad ini nga irimnon ha akon. Kundi an imo kaburot-on an matuman, diri an akon.” 37Ngan binmalik hiya ngan hin-agian niya nga nangangaturog na an tulo nga mga tinun-an. Nagsiring hiya kan Pedro, “Simon, nakaturog ka ba? Diri ka ba makakailob hin pag-agma bisan la usa ka oras?” 38Ngan nagsiring hi Jesus ha ira, “Pagbantay kamo ngan pag-ampo, basi diri kamo masulay. Andam an espiritu, kundi maluya an lawas.” 39Ngan kinmadto na liwat hiya pag-ampo hin amo gihapon nga mga pulong. 40Katapos, binmalik hiya ha iya mga tinun-an, ngan hin-abtan niya nga nangangaturog na liwat, kay mabug-at na gud an ira mga mata. Ngan waray hira sabot kon ano an ira igbabaton ha iya. 41Ha ikatulo niya nga pagbalik, nagsiring hiya ha ira, “Nangangaturog ngan namamahuway pa ba kamo? Igo na ito! Inmabot na an takna! Kitaa, igtutubyan na yana an Anak han Tawo ngadto ha gahom han mga makasasala. 42Buhat, tana kalakat kita; kitaa, iini na an maglilingo ha akon!” 43Samtang nagyayakan pa hi Jesus, inmabot ni Judas nga usa han dose nga mga tinun-an. Upod niya in kadam-an nga may mga espada ngan mga balbag, mga sinugo han mga puno han kapadian, han mga magturutdo han Balaod, ngan han mga katigurangan. 44Gintagan hira han malingo hin tigaman nga nasiring, “Kon hin-o an akon hadkan, amo hiya an ginbibiling niyo. Dakpa niyo hiya ngan bantayi gud hin maupay.” 45Han pag-abot manggud ni Judas, dinmaop hiya dayon kan Jesus, ngan nagsiring, “Magturutdo!” ngan hadkan niya. 46Sanglit gindakop ngan gintalo nira hi Jesus. 47Kundi, hinmulbot han iya espada in usa han mga nakada ha hirani, ngan gintigbas niya an oripon han Labaw nga Padi, ngan napalong an talinga. 48Ngan nagsiring hi Jesus ha ira, “Kinmanhi ba kamo dara in mga espada ngan mga balbag hin pagdakop ha akon nga daw sugad nga ako usa nga tikasan? 49Ikinaadlaw kaupod ako niyo, nagtutdo ako didto ha Templo, kay ano nga waray man ako pagdakpa niyo? Kundi kinahanglan matuman an Kasuratan.” 50Nangalagiw an ngatanan nga mga tinun-an, ngan binayaan nira hi Jesus. 51May nagsisinunod kan Jesus nga ulitawohay nga nakakurugpos hin busag nga panapton, ngan gin-idarakop liwat hiya nira. 52Kundi binul-iwan na la niya an iya kurugpos ngan pinmalagiw hiya nga lubas. 53Ngan gindara nira hi Jesus ngadto han balay han Labaw nga Padi, diin nagkatirok an mga puno han kapadian, an katigurangan, ngan an mga magturutdo han Balaod. 54Inmantaw hi Pedro hin pagsunod kan Jesus ngan sinmulod hiya ha bungsaran han balay han Labaw nga Padi. Didto linmingkod hiya tampo han mga bantay, ngan nagdangdang ha iya ngahaw hirani han kalayo. 55An mga puno han kapadian ngan an bug-os nga Labaw nga Hukmanan nagtalinguha hin pagpangita hin sumbong supak kan Jesus basi patayon hiya, kundi waray gud nira hin-agian. 56Nagsumat hin mga buwa supak kan Jesus in damo nga mga saksi, kundi waray pagkauroyon an ira mga sumbong. 57Ngan tinmindog in pira ka tawo ngan nagsumat hini nga buwa supak kan Jesus. 58“Hinbatian namon hiya nga nagsiring, ‘Gugub-on ko ini nga Templo nga hinimo hin tawo, ngan sulod hin tulo ka adlaw, titindogon ko in usa nga diri hinimo hin mga tawo.’ ” 59Kundi bisan ngani hira waray gihapon magkauroyon han ira mga sumat. 60Ngan tinmindog an Labaw nga Padi ha atubangan nira ngatanan ngan nagpakiana kan Jesus, “Waray ka ba sadang ibaton han mga sumbong nga ira gindara supak ha imo?” 61Kundi hinmilom la hi Jesus ngan waray gud magyakan hin bisan usa ka pulong. Nagpakiana na liwat kan Jesus an Labaw nga Padi, “Amo ka ba an Mesiyas nga Anak han Mahimayaon nga Dyos?” 62Nagbaton hi Jesus, “Amo ako, ngan makikita niyo ngatanan an Anak han Tawo nga malingkod ha tuo han Makagarahum nga Dyos, ngan maabot hiya nga aada ha mga dampog han langit.” 63Ngan gin-gisi han Labaw nga Padi an iya panapton ngan sinmiring, “Diri na kita kinahanglan hin ano pa nga saksi! 64Hinbatian na niyo an iya mga pagpanamastamas han Dyos. Ano na man an iyo sadang ighukom ha iya?” Ngan nagkauroyon hira ngatanan hin paghukom nga salaan hiya, ngan kinahanglan patayon hiya. 65Ngan nagtikang hin pagtupra kan Jesus an iba ha ira. Gintahoban nira an iya mga mata ngan pagsuntokon, ngan sidngon, “Tigoha kon hin-o an nagsuntok ha imo!” Ngan gindaop hiya han mga bantay ngan gintampalo hiya. 66Nakadto pa hi Pedro ha bungsaran han pag-abot han usa han mga surugoon nga babaye han Labaw nga Padi. 67Han pakakita niya kan Pedro nga nagdadangdang ha kalayo, gintutokan niya ngan ginsiring, “Kaupod ka liwat ni Jesus nga taga-Nazaret.” 68Kundi naglirong hi Pedro, “Ambot, diri ako nasabot han imo ginyayakan,” ngan ginmawas hiya ngadto ha may aragian. Ha gilayon may tinmugaok nga manok. 69Han paghikit-i ha iya didto han surugoon nga babaye, ginsumatan an mga tawo nga nakada, “Kausa ini hiya nira!” 70Ngan naglirong liwat hi Pedro. Waray kaiha ginsiring hiya han mga tawo nga nakada, “Diri ka makakalirong nga usa ka nira kay taga-Galilea ka man liwat.” 71Ngan nanumpa hi Pedro, “Mamatay pa ako kon buwa an akon ginsiring! Ha pagkatinuod diri gud ako nakilala han tawo nga iyo hinnanabihan!” 72Ngan ha gilayon, tinmugaok in manok hin ikaduha, ngan nahinumdom hi Pedro han pagsiring ni Jesus ha iya, “Diri pa matugaok an manok makaduha, iglilirong mo na ako hin makatulo.” Ngan duro gud an iya kabido, ngan nagtangis hiya.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\