MARCOS 15

1Han timprano pa han aga, nagdagmit pakigkita an mga puno han kapadian, han katigurangan, han mga magturutdo han Balaod, ngan han bug-os nga Labaw nga Hukmanan, ngan nagsarabot hira. Ginggapos nira hi Jesus, gindara nira ha gawas, ngan igintubyan hiya ngadto kan Pilato. 2Nagpakiana hi Pilato ha iya, “Amo ka ba an hadi han mga Judiyo?” Nagbaton hi Jesus, “Imo ito ginyakan.” 3Nagpasaka hin damo nga mga sumbong an mga puno han kapadian. 4Sanglit nagpakiana liwat hi Pilato kan Jesus, “Waray ka ba ibabaton? Kadamo hini nga mga sumbong nira kontra ha imo!” 5Kundi waray gud magyakan hi Jesus; sanglit nahipausa hi Pilato. 6Ha kada Pyesta han Paglabay nababatasan ni Pilato hin pagbuhi hin priso nga ungaraon han mga tawo. 7Ngan hadto nga panahon may nabilanggo nga lalake nga Barabas an ngaran. Kaupod ini hiya han mga inmato han kagamhanan, nga nanmatay ha panahon han karibok. 8Han katirok na han mga tawo ngan pagtikang nira hin paghangyo kan Pilato nga buhaton na niya para ha ira an iya nababatasan, 9nagpakiana hi Pilato ha ira, “Karuyag ba niyo nga buhian ko para ha iyo an hadi han mga Judiyo?” 10Nasantop niya nga tungod la han ira kaawa, igintubyan hi Jesus ha iya han mga puno han kapadian. 11Kundi gin-aghat han mga puno han kapadian an mga tawo nga asay nira pabuhian kan Pilato hi Barabas. 12Sanglit nagpakiana liwat hi Pilato ha mga tawo, “Ano man an bubuhaton ko han tawo nga iyo gintatawag nga hadi han mga Judiyo?” 13Nanggogliat hira hin pagbaton, “Igraysang hiya ha kros!” 14“Kundi, ano nga sala an iya nabuhat?” nagpakiana hi Pilato. Dinmugang la hira paggoliat, “Igraysang hiya ha kros!” 15Tungod nga karuyag man ni Pilato paglipay han kadam-an, ginbuhian niya tungod ha ira hi Barabas, ngan katapos niya ipalatob hi Jesus, igintubyan hiya ha mga tawo basi igraysang ha kros. 16Gindara hi Jesus han mga sondalo ngadto ha bungsaran han palasyo han gobernador, ngan gintirok nira an iba pa nga hugpo han mga sondalo. 17Ginsul-otan nira hi Jesus hin pula nga bado. Naghimo hira hin korona tikang hin tunokon nga mga sanga, ngan iginbutang ha iya ulo. 18Ngan nagtikang hira hin pagyuroyukbo ngan pagsiring ha iya: “Mabuhi an Hadi han mga Judiyo!” 19Ginbalbag hiya ha ulo, gintuprahan hiya, ginluhodluhoran ngan ginyuroyukboan pa hiya nira. 20Katapos nira pagduyagi kan Jesus, ginlubasan hiya nira han pula nga bado ngan ginbalik nira hin pagsul-ot an iya kalugaringon nga bado. Ngan iginggawas hiya basi igraysang ha kros. 21Ginkasugat nira ha dalan in tawo nga Simon an ngaran, nga tikang pa la ha huron, ngan ginpirit nira hin pagpas-an han kros ni Jesus. (Amo ini an Simon nga taga-Cirene, nga amay nira Alejandro ug Rufo.) 22Gindara nira hi Jesus ngadto hin dapit nga Golgota an ngaran, nga “An Dapit han Klabera” an kahulogan. 23Gintalinguha nira hin paghatag ha iya hin bino nga sinaktan hin mira, kundi waray uminom hi Jesus. 24Sanglit iginraysang hiya ha kros, ngan ginbahinbahin nira an iya mga panapton pinaagi hin ripa, basi masabtan kon hin-o ha ira an makakadara han ginbahin nga bado. 25Alas nuybe na han aga nga igraysang hiya ha kros. 26Iginpaskin an sumbong ha iya nga nasiring, “An Hadi han mga Judiyo.” 27Iginraysang liwat nira upod kan Jesus in duha nga mga tikasan, an usa ha iya tuo ngan an usa ha iya wala. [ 28Tungod hini natuman an Kasuratan nga nasiring, “Nahiupod hiya han mga salaan.”] 29Ginyubitan hi Jesus han mga lumalabay nga nagpipilingpiling ngadto ha iya ngan nasiring “Aha! gugub-on mo an Templo, ngan titindogon mo liwat sakob hin tulo la ka adlaw! 30Lusad na yana ha imo kros ngan talwasa an imo kalugaringon.” 31Ha amo nga paagi ginbiaybiay liwat hiya han mga puno han kapadian ngan han mga magturutdo han Balaod, ngan may hin siring ha ira, “Nagtalwas hiya han iba, kundi diri nakakatalwas ha iya ngahaw. 32Kitaa ta kon malusad ha kros an Mesiyas, an hadi han Israel, ngan matuo kita ha iya.” Ngan nagyubit liwat kan Jesus bisan an duha nga iginraysang kaupod niya. 33Han pagkaudto na nagsirom an bug-os nga tuna sulod hin tulo ka oras. 34Han pagka alas tres ginmoliat hi Jesus, “Eloi, Eloi, lema sabachthani,” kon ha aton pa, “Dyos ko, Dyos ko, kay ano nga ginbaya-an mo ako?” 35Nakabati an iba nga nakada ha hirani ngan nagsiring, “Pamati daw, nagtatawag hiya kan Elias!” 36Nagdalagan in usa ha ira nga may dara nga espongha, ginhumog hin maaslom nga bino, igintaod ha kataposan hin kahoy, ngan idinuhol kan Jesus. Nagsiring hiya, “Hulat, kitaa daw naton kon umabot manggud hi Elias hin pagtanggal ha iya ha kros.” 37Upod in dako nga goliat, namatay hi Jesus. 38Ngan napikas an biray han Templo tikang ha igbaw ngadto ha ubos. 39Kinmita an kapitan han mga sondalo nga natindog ha atubangan han kros, han kamatay ni Jesus. Nagsiring hiya, “Matuod gudman nga ini nga tawo amo an Anak han Dyos!” 40May nakadto nga kababayen-an nga nagkikinita tikang ha hirayo. Kaupod nira hira Maria Magdalena, Maria nga iroy han barobata nga Santiago ngan ni Jose, ug Salome. 41Nagsunodsunod hira kan Jesus ngan binmulig ha iya han nakadto pa hiya ha Galilea. Damo liwat didto in kababayen-an nga inmupod kan Jesus ngadto ha Jerusalem. 42- 43Tipagsisirom na han pag-abot ni Jose nga taga-Arimatea. Tinahod hiya nga kaapi han Labaw nga Hukmanan, nga naghuhulat han pag-abot han Ginhadian han Dyos. Adlaw han Pagpangandam adto (karuyag sidngon, bisperas san-o han Adlaw nga Iparahuway); sanglit nanlimbasog hi Jose hin pakigkita kan Pilato ngan pag-aro han lawas ni Jesus. 44Nahipausa hi Pilato han iya pakabati nga patay na hi Jesus. Ginpatawag niya an kapitan han mga sondalo, ngan nagpakiana ha iya kon maiha na ba nga namatay hi Jesus. 45Pakabati niya han sumat han kapitan, itinugot ni Pilato kan Jose hin pagkuha han lawas ni Jesus. 46Ngan pinmalit hi Jose hin busag nga dugnit, gintanggal an lawas, ginputos niya han busag nga dugnit, iginsulod ha lubnganan nga inukab ha bato, ngan ginkaliding niya in dako nga bato hin pagsada han lubnganan. 47Nagkikinita hira Maria Magdalena ngan Maria nga iroy ni Jose, sanglit nasayod hira kon diin iglubong hi Jesus.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\