MARCOS 16

1Paglabay han Adlaw nga Iparahuway, nanmalit hin mga pahamot hira Maria Magdalena, Maria nga iroy ni Santiago, ug Salome, basi igbanyos nira han lawas ni Jesus. 2Timprano pa gud han Domingo, ha pagsidlit pa la han adlaw, napakadto hira ha lubnganan. 3Han dida pa hira ha dalan, may hin pakiana ha ira, “Hin-o man in magwawaring para ha aton han bato nga sada ha lubnganan?” 4(Kay dako hin duro adto nga bato.) Han pagsiplat nira, ira nakita nga winaring na an bato. 5Sanglit sinmulod hira ha lubnganan, diin ira nakita in olitawohay nga mabusag an bado, nga nalingkod ha may tuo; ngan inalpan hira hin kakulba. 6Nagsiring hiya ha ira, “Ayaw kamo kahadlok; maaram ako nga nagbibiling kamo kan Jesus nga taga-Nazaret, nga iginraysang ha kros. Waray hiya dinhe kay nabanhaw na hiya! Kitaa, amo ini an dapit nga ginhayaran ha iya. 7Kadto na, ngan igsumat niyo ini ha iya mga tinun-an, ngan kan Pedro: ‘Mag-uuna hiya ha iyo ngadto ha Galilea; didto makita kamo ha iya sumala han iginsiring niya ha iyo.’ ” 8Sanglit nagkaguwa ngan nagdadlagan hira tikang ha lubnganan, kay inalpan hira hin kahadlok ngan kakulba. Ngan tungod han ira kahadlok, waray hira pagsumat bisan kan kanay. [ 9Katapos mabanhaw hi Jesus, ha aga pa han Domingo, nagpakita hiya syahan kan Maria Magdalena nga ginpagawasan niya hin pito nga mga yawa. 9Napakadto an mga kababayen-an kan Pedro ngan han iya mga kasangkayan ngan naghatag ha ira hin halipot nga sumat mahitungod han ngatanan nga iginsumat ha ira. 10Linmakat hiya ngan nagsumat han mga tinun-an ni Jesus. Mga masulob-on ngan mabidoon hira; 10Katapos hini, ginpadara ni Jesus ngahaw, pinaagi han iya mga tinun-an, an baraan ngan buhi nga mensahe han dayon nga katalwasan, ha ngatanan nga dapit, tikang ha sinirangan ngadto ha katundan.] 11ngan han pakabati nira han sumat niya nga buhi na hi Jesus ngan hinkit-an niya hi Jesus, waray hira tumuod ha iya. 12Katapos hini, nagpakita hi Jesus, hin lain nga paagi, ngadto hin duha han mga tinun-an, samtang nakada hira ha dalan tipakadto ha huron. 13Binmalik hira ngan nagsumat han iba, kundi waray hira tuora. 14Ha kataposan, nagpakita hi Jesus han onse nga mga tinun-an, samtang nangangaon hira. Gin-isgan hira niya tungod han kawaray nira pagtoo ngan tungod han kamatig-a nira tumuod hadton mga nakakita ha iya nga buhi na. 15Nagsiring hiya ha ira, “Kadto kamo ha bug-os nga kalibutan ngan igwali niyo an Maupay nga Sumat ha ngatanan nga katawhan. 16Matatalwas an bisan hin-o nga natoo ngan kabunyagan; kundi an diri natoo, paghuhukman. 17Tatagan an mga natoo hini nga mga pangilal-an hin gahom: paiiwason nira, ha akon ngaran, an mga yawa; magyayakan hira hin iba nga mga pinulongan; 18diri hira maaano kon kumapot hira hin mga halas o uminom hin makahihilo; ngan magkakaupay an mga magsakit nga dadapatan ha ira mga kamot.” 19Katapos ni Jesus makighimangraw ha ira, ginbayaw hiya ngadto ha langit, ngan linmingkod ha tuo han Dyos. 20Nagkalakat an mga tinun-an ngan nagwali ha ngatanan nga dapit. An Ginoo kaupod nira dida ha ira mga buhat ngan an ira iginwali ginpadig-on pinaagi han mga milagro nga ira ginbuhat.] [


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\