MARCOS 2

1Paglabay hin pira ka adlaw, binmalik hi Jesus ha Capernaum ngan nahibantog nga inmoli na hiya. 2Damo in mga tawo nga kinmadto, sanglit napuno an balay, bisan pa ngani an bungsaran ha atubangan han portahan. Han nagwawali hi Jesus ha ira, 3gindara ngada ha iya in usa nga lulid nga ginpasag hin upat ka tawo. 4Tungod han kadamo han mga tawo, waray hira makahirani kan Jesus. Sanglit gin-ukban nira an atop nga tungod ni Jesus. Ira gintonton tikang ha atop an lulid nga nakada ha iya higdaan. 5Nakasabot hi Jesus han ira dako nga pagtoo, ngan ginsiring niya an lulid, “Anak, ginpasaylo na an imo mga sala.” 6May-ada mga magturutdo han Balaod nga nagkakalingkod didto nga nagsiring ha ira ngahaw, 7“Kay ano nga ginmahom man hiya pagyakan hin sugad hini? Usa ini nga pagpanamastamas han Dyos? Waray tawo nga makakapasaylo hin sala; an Dyos la in makakahimo.” 8Nakasabot dayon hi Jesus han ira mga ginhuhunahuna. Sanglit nagsiring hiya ha ira, “Kay ano nga nakahunahuna man kamo hin sugad?” 9Hain in masarosayon: an pagsiring ngada hini nga lulid, ‘An imo sala ginpasaylo,’ kon an pagsiring, ‘Buhat, dad-a an imo higdaan ngan lakat?’ 10Ipapakita ko ha iyo nga may gahom dinhe ha tuna an Anak han Tawo hin pagpasaylo han mga sala.” Sanglit ginsiring niya an lulid, 11“Nasiring ako ha imo, buhat, dad-a an imo higdaan ngan uli ha iyo balay!” 12Ha atubangan han mga tawo, binmuhat an lulid, gindara an iya higdaan, ngan linmakat dayon. Nahipausa hira ngatanan, ngan nagdayaw hira han Dyos hin pagsiring, “Waray pa kami kumita hin sugad hini nga hinabo!” 13Binmalik hi Jesus ngadto ha baybayon han Lanaw Galilea. Dinmaop in mga tawo ha iya ngan nagtikang hiya hin pagtutdo ha ira. 14Samtang naglalakat hiya, nakita niya in usa nga parasukot hin buhis, hi Levi, nga anak ni Alfeo, nga nalingkod didto han iya buhatan. Nagsiring hi Jesus ha iya, “Sunod ha akon.” Binmuhat hi Levi nga sinmunod kan Jesus. 15Tinmangka hi Jesus hin pagkaon didto han balay ni Levi. Damo an mga parasukot hin buhis ngan mga tinamay nga nagsunodsunod kan Jesus. Damo ha ira in nakigsaro ha iya ngan han iya mga tinun-an. 16Pinmakiana hira han mga tinun-an ni Jesus, “Kay ano nga nakikigsaro man hiya han mga parasukot hin buhis ngan han mga tinamay?” 17Nakabati hi Jesus ha ira ngan ginbaton hira niya, “Diri nagkikinahanglan hin magtarambal an waray sakit nga tawo, kundi adton may-ada la sakit. Waray ako makanhi hin pagtawag hadton mga magtadong, kundi hadton mga magpakasasala.” 18Ha usa ka higayon, nagpuasa an mga tinun-an ni Juan nga Parabunyag ngan an mga Parisiyo. May-ada mga tawo nga kinmadto kan Jesus ngan pinmakiana ha iya, “Kay ano nga nagpupuasa an mga tinun-an ni Juan nga Parabunyag ngan an mga Parisiyo, kundi diri man an imo mga tinun-an?” 19Nagbaton hi Jesus, “Matugot ba kamo nga diri mangaon an mga dinapit ngadto hin pakasal? Maaram ako nga diri kamo matugot. Samtang nga upod pa an kinasal ha ira, mangangaon manta hira. 20Kundi maabot an panahon nga mabaya ha ira an kinasal; ngan amo na an ira diri pagkaon. 21“Waray tawo nga nagamit hin bag-o nga dugnit hin pagtangkop hin daan nga bado. Kay kon iya ini buhaton, magigisi an dumog nga bado ngan mahiluag an tarangkopan. 22Waray liwat naipis hin bag-o nga bino ngada hin daan na nga anit nga surudlan. Kon iya ini buhaton, mabuburit an surudlan kay magigisi an anit ngan makakarag an bino.” 23Nahinabo nga naglatas hi Jesus ha kaumhan hin trigo ha Adlaw nga Iparahuway. Samtang naglalakat hira,nangutos hin mga uhay an mga tinun-an nga upod niya. 24Nagsiring an mga Parisiyo kan Jesus, “Diri tugot han aton Balaod nga mangutos an imo mga tinun-an ha Adlaw nga Iparahuway.” 25Binmaton hi Jesus, “Waray ba kamo makabati han ginbuhat ni David han nagkikinahanglan hiya hin pagkaon? Ginutom hi David ngan an iya mga sakop; 26sanglit, sinmulod hiya han balay han Dyos ngan kinmaon han tinapay nga iginhalad ha Dyos. Nahinabo ini ha panahon nga hi Abiatar amo an Labaw nga padi. Subay han aton Balaod, an makakakaon la hini nga tinapay amo an mga padi, kundi kinmaon hi David ngan tinagan niya an iya mga sakop.” 27Nagsiring hi Jesus, “Ginhimo an Adlaw nga Iparahuway tungod han tawo; diri an tawo tungod han Adlaw nga Iparahuway. 28Sanglit an Anak han Tawo Ginoo bisan han Adlaw nga Iparahuway.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\