MARCOS 3

1Binmalik hi Jesus ngadto ha sinagoga diin nakadto in tawo nga patay an kamot. 2May-ada didto mga tawo nga karuyag magbutangbutang hin sayop kan Jesus, sanglit nag-inaw hira kon magtambal ba hiya ha Adlaw nga Iparahuway. 3Ginsiring ni Jesus an tawo nga patay an kamot, “Pakadi ha atubangan.” 4Pinmakiana hi Jesus han mga tawo, “Ano an tugot han aton Balaod nga sadang buhaton ha Adlaw nga Iparahuway? Pagbulig ba, o pagdaot? Pagtalwas ba hin kinabuhi, o pagkuha ba hin kinabuhi?” Kundi waray hira mag-aringasa. 5Nangalas hi Jesus han pagkita niya hini nga mga tawo, kundi inalpan hiya hin kalooy tungod han katig-a han ira kasingkasing ngan kasayop nira. Ginsiring niya an tawo, “Unata an imo kamot.” Gin-unat han tawo an iya kamot ngan naupay. 6Sanglit ginmawas an mga Parisiyo han sinagoga, ngan nakigkita dayon han iba nga mga kaapi han hugpo ni Herodes. Ngan nagkasarabot hira hin pagpatay kan Jesus. 7Kinmadto hi Jesus ngan an iya mga tinun-an ha lanaw han Galilea. Binmunyog ha iya in damo nga mga tawo nga tikang ha Galilea, ha Judea, 8ha Jerusalem, ha tuna han Idumea, ha tuna tabok han Jordan ngan ha mga higrani nga dapit han mga bungto han Tiro ug Sidon. Nagsinunod kan Jesus ini nga mga tawo kay nakabati hira han mga ginbuhat niya. 9Damo kaupay an mga tawo, sanglit ginsugo niya an iya mga tinun-an nga mag-andam hin sakayan basi diri hiya mapiit han mga tawo. 10Damo an iya mga gintambal, sanglit nagpirit gud an mga magsakit nga makaduok kan Jesus, basi la makakamkam ha iya. 11Nahapa ha iya atubangan an mga tawo nga sinasangkayan hin yawa kon nakita ha iya, ngan nagoliat, “Ikaw an Anak han Dyos!” 12Gintugon hin maupay ni Jesus an mga yawa nga diri magsumat kon hin-o hiya. 13Sinmagka hi Jesus hin pungtod ngan ginpadaop niya an mga kalalaken-an nga kinaruyag niya. Dinmaop hira 14ngan nagpili hiya hin dose nga iya ginngaranan nga mga apostoles. “Ginpili ko kamo basi umupod kamo ha akon,” nagsiring hiya, “ngan susugoon ko kamo hin pagwali 15ngan tatagan ko kamo hin gahom hin pagpaiwas hin mga yawa.” 16Amo ini an dose nga ginpili niya: hi Simon (ginngaranan hiya ni Jesus nga Pedro); 17hi Santiago ngan an iya bugto, hi Juan, mga anak ni Sebedeo (ginngaranan hira ni Jesus nga “Boanerges,” an karuyag sidngon, “Mga Tawo hin Dalugdog”); 18hira Andres, Felipe, Bartolome, Mateo, Tomas, Santiago nga anak ni Alfeo, Tadeo, Simon, an bayani, 19ngan hi Judas Iscariote nga naglingo kan Jesus. 20Inmuli hi Jesus ngan gin-alirongan na liwat hiya hin damo nga mga tawo nga waray na ngani hiya ngan an iya mga tinun-an panahon hin pagkaon. 21Pakabati han iya kauropdan mahitungod hini, kinmadto hira hin pagkuha ha iya, kay nasumatan hira nga nawad-an na hiya hin maupay nga panmurubuot. 22May-ada mga magturutdo han Balaod nga tikang ha Jerusalem nga nagsiring: “Hinkakaptan hiya ni Beelsebul!” Nagsiring an iba, “Naghatag ha iya hin gahom an puno hin mga yawa hin pagpagawas ha ira.” 23Sanglit gintawag ni Jesus an mga tawo ngan nagsumat hiya hin mga pananglitan: “Uunanhon man ni Satanas hin pagpaiwas ha iya ngahaw? 24Kon magkabahinbahin in usa nga nasod ngan mag-aruaraway hira, mapupukan ito nga nasod. 25Kon makabahinbahin in usa nga panimalay ngan mag-aruaraway hira, mabubungkag ito nga panimalay. 26Sanglit kon magkabahinbahin an ginhadian ni Satanas, diri ito mag-iiha, kundi mabubungkag ngan mapupukan. 27“Waray makakasulod hin balay hin kusgan nga tawo hin pangawat, kon diri anay niya gaposon an kusgan nga tawo. Kon magapos na niya, amo na an pakapangawat niya. 28“Tigamni ini niyo: Mapapasaylo an mga tawo han ira mga sala ngan han magraot nga ira mga ginyakan. 29Kundi diri mapapasaylo an tawo nga magpasipara hin pagyakan supak han Espiritu Santo.” ( 30Ginyakan ini ni Jesus kay may-ada nasiring nga may-ada hiya maraot nga espiritu.) 31Inmabot an iroy ni Jesus ngan an iya kabugtoan. Waray hira sumakob han balay, kundi nagpatugon la hira nga may-ada tuyo nira ha iya. 32Nabubutnga hi Jesus hin mga nagkakalingkod nga mga tawo, ngan nagsiring hira ha iya, “Aadto ha gawas an iroy ngan kabugtoan mo, may-ada tuyo ha imo.” 33Binmaton hi Jesus, “Hin-o an akon iroy? Hin-o an akon kabugtoan?” 34Sinmiplat hiya han mga nagkakalingkod nga mga tawo nga naglilibot ha iya ngan nagsiring, “Amo ini an akon iroy ngan an akon kabugtoan. 35Akon kabugtoan ngan akon iroy an bisan hin-o nga nagtutuman han iginpapabuhat ha iya han Dyos.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\