MARCOS 4

1Nagtikang liwat hi Jesus hin pagtutdo didto ha tabi han Lanaw han Galilea. Damo kaupay an mga tawo nga nag-alirong ha iya; sanglit sinmakay hiya hin sakayan ngan linmingkod hiya. Nakadto ha dagat an sakayan ngan nagkakatukdaw an mga tawo didto ha tabi. 2Damo an igintutdo niya pinaagi hin mga pananglitan. Dida han iya pagtutdo nagsiring hiya ha ira: 3“Pamati kamo! May-ada tawo nga kinmadto han iya uma hin pagsabod. 4Han nagsasabod hiya, may mga binhe nga nagkataktak ha dalan ngan pinanuktok han mga tamsi. 5May-ada nahulog ngada hin batoon nga tuna. Tinmurok gad an binhe kay may-ada man manipis nga tuna. 6Kundi han pagsirak han adlaw, nalaya an mga tanom kay waray makagamot hin maupay, ngan nagkauuga. 7May mga binhe nga nahulog ha mga tunokon nga kabanwaan. Han pagtubo han kabanwaan, naambongan an mga tanom; sanglit waray mamunga. 8Kundi may mga binhe nga nahulog ha maupay nga tuna. Tinmurok an binhe, tinmubo ngan namunga: may-ada namunga hin 30 ka pilo, 60 ka pilo an iba, ngan 100 ka pilo an iba liwat.” 9Ngan nagsiring hi Jesus, “Kon hin-o ha iyo an may durunggan, mamati hin maupay!” 10Han nag-uusaan na la hi Jesus, dinmaop ha iya adton iba nga nakabati ha iya upod an dose nga mga tinun-an, ngan naghangyo nga igsaysay niya an mga pananglitan. 11Binmaton hi Jesus, “Iginhatag ha iyo an pakasabot han mga natatago nga butang han Ginhadian han Dyos; kundi nakakasabot la adton diri kausa niyo pinaagi hin mga pananglitan, 12basi ‘Ha ira paniguro hin pagkita, diri lugod hira nakakakita, ha ira paniguro hin pamati, diri lugod hira makakasabot; kay kon makahimo hira, bangin hira bumalik sa Dyos ngan pasasayloon hira niya.’ ” 13Ngan nagpakiana hi Jesus ha ira, “Diri ba kamo nakakasabot hini nga pananglitan? Uunanhon man ngay-an niyo hin pakasabot hin bisan ano nga pananglitan? 14An magsarabod nagsabod han mensahe han Dyos. 15May-ada mga tawo nga sugad han mga binhe nga nahulog ha dalan. Pakakabati nira han mensahe, naabot dayon hi Satanas ngan inaagaw an mensahe ha ira. 16An iba nga mga tawo sugad hin mga binhe nga nataktak ha batoon nga tuna. Pakakabati nira han mensahe, kinakarawat dayon nira nga malipayon. 17Kundi diri gud napabilin ha ira kasingkasing, ngan diri nag-iiha. Sanglit kon naabot in kakurian ngan pag-antos tungod han mensahe, nabaya hira dayon. 18An iba nga mga tawo sugad hin mga binhe nga ginsabod dida hin tunokon nga kabanwaan. Nakakabati ini hira han mensahe, 19kundi natatabonan an mensahe han mga kabaraka hiunong hin nga kinabuhi, an paghigugma han manggad, ngan an iba nga mga karuyagon, sanglit diri nakakabunga. 20Kundi an iba nga mga tawo sugad hin mga binhe nga ginsabod ha maupay nga tuna. Namamati hira han pulong, ira kinakarawat ngan namumunga. May-ada nabunga hin 30 ka pilo, an iba 60 ka pilo, ngan an iba na man, 100 ka pilo.” 21Nagpadayon hi Jesus, “Kon may-ada nagdadara hin suga, tinatakloban ba niya ini, o ibinubutang ba ha sirong hin higdaan? Diri ba ikinakadto ha iya burutangan? 22Ipadadayag an natatago; bubuksan an natatahoban. 23Kon hin-o an may mga durunggan, mamati hin maupay!” 24Nagsiring pa hiya ha ira, “Tigamni an iyo hinbabatian. An amo ngahaw nga mga lagda nga ginagamit niyo hin paghukom han iba, amo man an gagamiton han Dyos hin paghukom ha iyo, ngan bangin labaw pa hin kamakuri. 25Tatagan pa adton may-ada na; kukuhaan adton waray, bisan han gutiay nga aada ha iya.” 26Nagpadayon hi Jesus hin pagsiring: “Alid-agid an Ginhadian han Dyos hin tawo nga nagsabod hin binhe ha iya uma. 27Kahuman niya pagsabod han binhe, nagpapadayon hiya han iya ikina-adlaw nga mga buruhaton, samtang naturok ngan natubo an binhe. Kundi diri hiya maaram kon ano an kasugad hini. 28An tuna ngahaw an nakakapatubo ngan nakakapabunga: syahan, nananahon; niyan, namumukad; kahuman, namumunga. 29Kon hinog na an bunga, gin-aani han tag-iya, kay inmabot na an takna hin panguha. 30“Ano ba an aton ikatatanding han Ginhadian han Dyos?” nagpakiana hi Jesus. “Ano nga pananglitan an sadang naton gamiton hin pagsaysay hini? 31Amo ini nga pananglitan: Usa ka tawo nagtanom ha tuna hin liso hin mustasa, an gigugutiayi nga liso dinhe ha tuna. 32Natubo ini ngan nahihimo nga gidadakoi nga kahoy. Narampag an iya mga sanga ngan nahapon an katamsihan ngan dito nagsasalag.” 33Nagwali hi Jesus ha mga tawo pinaagi hin alid-agid hini nga mga pananglitan. Ginsumatan niya hira sugad han ira hinsasabotan. 34Waray gud hiya magyakan ha ira kon diri pinaagi hin mga pananglitan; kundi kon an iya mga tinun-an la an iya kahimangraw, iya iginsasaysay an ngatanan ha ira. 35Han pagkagab-i hito manta nga adlaw, nagsiring hi Jesus ha iya mga tinun-an, “Talabok kita ngadto ha luyo han lanaw.” 36Sanglit binayaan nira an kadam-an nga mga tawo. Sinmakay han sakayan an mga tinun-an diin nakadto na hi Jesus, ngan tinmalabok hira. May iba nga mga sakayan didto. 37Inmabot in makusog nga alipuros ngan ginsasakayan na an ira sakayan hin mga balod nga haros mapuno na hin tubig an sakayan. 38Nakaturog hi Jesus didto ha may ulin; nakakaulon hiya ha iya paghigda. Ginpukaw hiya han mga tinun-an, “Magturutdo, diri ka ba nababaraka nga magkakamatay na kita?” 39Binmuhat hi Jesus ngan ginsaway niya an hangin, “Hugpoy na!” ngan an mga balod, “Pagmalinaw kamo!” Hinmugpoy an hangin ngan nagmalinaw. 40Nagsiring hi Jesus ha iya mga tinun-an, “Kay ano nga nahahadlok man kamo? Waray la gihapon kamo pagtoo?” 41Kundi duro gud an ira paghipausa, ngan may hinsiring ha ira: “Hin-o ini nga tawo nga nasugot man ha iya bisan an hangin ngan an mga balod?”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\