MARCOS 5

1Inmabot hira ha tabok han Lanaw han Galilea, didto han tuna han mga taga-Gadara. 2Han paghaw-as gud la ni Jesus han sakayan, gintapo hiya hin tawo nga tikang ha mga lungib nga lubnganan. 3May-ada ini nga tawo maraot nga espiritu, ngan didto hiya pag-iinukoy han mga lubnganan. Waray na gud nakakagapos ha iya hin kadena. 4Makadamo na gaposa an iya mga kamot ngan mga tiil, kundi nauutod la an mga kadena ha kamot ngan an pandog ha iya tiil. Makusog hiya hin duro nga waray gud nakakahawid ha iya. 5Adlaw gab-i nagsusudoysudoy hiya han mga linubngan ngan han mga pungtod, naggiginoliat ngan nag-uunay hin pagsamad ha iya ngahaw pinaagi han mga bato. 6Tay-aw hiya han pakakita niya kan Jesus. Sanglit dinmalagan hiya, hinmapa ha atubangan ni Jesus, 7ngan ginmoliat hin dako nga tingog: “Jesus, Anak han Gilalabawi nga Dyos! Ano an imo karuyag buhaton ha akon? Nakikimalooy ako ha imo, ayaw ako pagkastigoha!” ( 8Ginyakan ini niya kay nagsiring hi Jesus ha iya: “Maraot nga espiritu, gawas dida hini nga tawo!”) 9Sanglit ginpakianhan hiya ni Jesus, “Hin-o an imo ngaran?” Binmaton an tawo, “ ‘Panon’ an akon ngaran, kay damo kami.” 10Waray hiya humunong pakimalooy kan Jesus nga diri pagawson an maraot nga mga espiritu dida hito nga tuna. 11May-ada dako nga panon hin kababoyan nga naniningaon dida hin hirani nga pungtod. 12Naghangyo kan Jesus an magraot nga mga espiritu, “Pasudla kami ngadto han kababoyan.” 13Gintugotan hira ni Jesus. Ginmawas han tawo an maraot nga mga espiritu ngan kinmadto han kababoyan. May mga duha ka yukot an mga baboy nga nandadlagan ngadto han umpas; nahulog ngadto han lanaw ngan nagkalulumos. 14Nandadlagan dayon an magmarangno han kababoyan ngadto ha bungto ngan kaumhan hin pagsumat han nahinabo. Kinmadto an mga tawo pagkita han nahinabo. 15Dinmaop hira kan Jesus ngan kinmita hira han tawo nga may-ada anay mga yawa. Nalingkod hiya, diri na lubas ngan maupay na igkahimangraw. Ngan nahadlok hira ngatanan. 16Nagsumat han mga tawo adton nakakita kon ano an nahinabo han tawo nga sinangkayan hin yawa ngan han kababoyan. 17Sanglit ginhangyo nira hi Jesus nga gumawas han ira tuna. 18Han naisarakay na hi Jesus, nakimalooy an tawo nga iniwasan hin mga yawa, nga paupdon hiya. 19Kundi waray tumugot hi Jesus. Lugod, ginsiring hiya ni Jesus, “Uli ngadto ha imo panimalay ngan sumati hira han ginbuhat ha imo han Ginoo ngan han iya kalooy ha imo.” 20Inmoli an tawo ngan nagsudoy hiya han Decapolis nga nagsinumat han ginbuhat ni Jesus ha iya. Dako an paghipausa hadton nagpakabati ha iya. 21Binmalik hi Jesus ngadto ha tabok han lanaw. Nag-alirong ha iya in damo nga mga tawo didto ha ligid han lanaw. 22Dinmaop ha iya hi Jairo, usa nga tinaporan han sinagoga. Pakakita niya kan Jesus hinmapa hiya 23ngan duro an iya pakimalooy ha iya hin pagsiring, “Masakit hin duro an akon anak nga babayehay. Kadtoa gud ngan ipadapat an imo kamot ha iya basi maupay hiya ngan diri mamatay!” 24Ngan inmupod hi Jesus ha iya. Damo liwat nga mga tawo an binmunyog kan Jesus ngan gindadaisog hiya han mga tawo. 25May-ada babaye nga makalilisang na an gin-antos tungod hin duro nga pagdinugoi ha iya hin dose na ka tuig, 26bisan kon damo na in nagtambal ha iya. Naubos na an iya kwarta, kundi waray hiya mag-upay; nagtikadugang la lugod an iya sakit. 27Nasumatan hiya mahitungod kan Jesus; sanglit nagpirit hiya hin pagtampo han kadam-an, ngan pinmaluyo hiya kan Jesus. 28Nagsiring hiya ha iya ngahaw, “Kon makakapot la ako bisan la han iya bado, mauupay gud ako.” 29Kinaptan niya an bado ni Jesus, ngan inmukoy dayon an pagdinugoi ha iya; inabat niya nga naupay hiya han iya sakit. 30Nakasabot dayon hi Jesus nga ginmawas ha iya in gahom. Linmingi hiya hin pagkita han kadam-an nga mga tawo ngan nagpakiana, “Hin-o in nagkapot han akon bado?” 31Nagbaton an iya mga tinun-an, “Nakita ka nga ginlilibotan ka han mga tawo. Kay ano nga nagpapakiana ka pa man?” 32Kundi gin-osisa gud ni Jesus kon hin-o an kinapot han iya bado. 33Nakasabot an babaye han nahinabo ha iya; sanglit dinmaop hiya kan Jesus nga nangungurog hin kahadlok. Hinmapa hiya ha atubangan ni Jesus ngan nagsumat han bug-os nga kamatuoran. 34Nagsiring hi Jesus ha iya, “Anak ko, nakaupay ha imo an imo pagtoo. Lakat nga malinawon, ngan mauupay ka han imo sakit.” 35Han nagyiyinakan pa hi Jesus, may-ada mga surugoon nga inmabot tikang ha balay ni Jairo. Ginsumatan nira hi Jairo, “Patay na an imo anak nga babaye. Ayaw na pagsinamoka an Magturutdo.” 36Waray la makigbali hi Jesus han ira ginsumat, kundi ginsiring hi Jairo, “Ayaw kahadlok. Too la.” 37Ngan waray ginpaupod ni Jesus, labot kan Pedro ngan han magbugto, hira Santiago ug Juan. 38Inmabot hira ha balay ni Jairo diin hinkit-an ni Jesus an kasamok ngan hinbatian niya an mga pagnguyngoy ngan pagtangis. 39Sinmakob hiya ngan nagsiring hiya ha ira, “Ano ini nga kasamok? Kay ano nga nagtitinangis man kamo? Diri patay an bata; nakaturog la hiya.” 40Gintinawaan la hiya han mga tawo; sanglit, ginpagawas niya hira. Pinaupod ni Jesus an amay ngan an iroy han bata ngan an iya tulo nga mga tinun-an, ngan kinmadto hira han sulod diin naghigda an bata. 41Kinaptan ni Jesus an kamot han bata ngan sidngon, “Talitha, koum,” kon ha aton pa, “Babayehay, pinapabuhat ko ikaw!” 42Binmuhat dayon an bata ngan nagtikang hin paglakat. (Dose na an edad han bata.) Dako gud an ira paghipausa hini nga nahinabo. 43Kundi gindid-an hira ni Jesus hin pagsumat hini bisan kan kanay, ngan nagsiring hiya, “Tagi hiya hin pagkaon.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\