MARCOS 6

1Binmaya hi Jesus hito nga dapit ngan inmoli ngadto han iya kalugaringon nga bungto ngan an iya mga tinun-an sinmunod ha iya. 2Nagtutdo hiya ha sinagoga ha Adlaw nga Iparahuway. Damo an nakadto nga mga tawo, ngan nanhipausa hira han pakabati nira ha iya. “Diin ba hiya kuha hini nga hibaro?” nagpakiana hira. “Ano ini nga hibaro nga ihinatag ha iya? Inuunan-o ba niya hin pagbuhat hin mga milagro? 3Diri ba hiya an panday nga anak ni Maria ngan bugto nira Santiago, Jose, Judas ug Simon? Diri ba nag-uokoy dinhe an kababayen-an nga iya kabugtoan?” Sanglit iginsalikway hiya nira. 4Nagsiring hi Jesus ha ira, “Tinatahod an manaragna bisan diin nga dapit labot la dida han iya kalugaringon nga bungto, han iya kauropdan ngan han iya panimalay.” 5Waray hiya makahimo hin pagbuhat hin mga milagro didto, labot la nga gindun-an ngan gintambal niya in pira nga mga magsakit. 6Dako an iya paghipausa tungod han kawaray nira pagtoo. Nagsudoy hi Jesus han mga baryo didto hito nga dapit ngan nagtutdo han mga tawo. 7Gintirok niya an dose nga mga tinun-an, ngan iya ginsugo hin padispadis. Tinagan niya hira hin gahom hin pakadaog han mga yawa 8ngan gintugon hira niya, “Ayaw kamo pagdara hin bisan ano ha iyo paglakaton, labot hin tungkod; ayaw pagdara hin pagkaon, hin supot ngan hin kwarta ha iyo mga bulsa. 9Pagsul-ot kamo hin sandalyas kundi ayaw pagdara hin liliwanan.” 10Gintugon pa hira, “Kon diin kamo nga balay karawata ngan pasak-a pabilin kamo dida ngahaw tubtob han iyo pagbaya hito nga dapit. 11Kon diri kamo karawaton ha usa nga dapit o diri kamo pamatian, bayai ito nga dapit katapos niyo padpara an tapotapo ha iyo mga tiil. Usa ini nga pahimangno ha ira.” 12Sanglit nagkalakat ngan nagwali hira nga kinahanglan bumaya an mga tawo han ira mga sala. 13Nagpaiwas hira hin damo nga mga yawa, ngan nagdihog hira hin lana ha damo nga mga magsakit, ngan gin-upay nira hira. 14Niyan nakabati hi Hadi Herodes hiunong hini ngatanan kay nahisamwak man an bantog ni Jesus ha ngatanan nga dapit. May-ada mga tawo nga nasiring, “Nabuhi na liwat hi Juan nga Parabunyag! Sanglit nakikita ta ini nga mga gahom dida ha iya.” 15Kundi nagsiring an iba, “Hi Elias hiya.” Nagsiring liwat an iba, “Manaragna hiya sugad hin usa nga bantogan nga manaragna hadton mga una pa nga panahon.” 16Han pakabati hini ni Herodes, nagsiring hiya, “Amo hiya hi Juan nga Parabunyag! Ginpapugotan ko na hiya, kundi nabuhi liwat!” 17Hi Herodes ngahaw an nagpadakop kan Juan; iya iginpagapos ngan iginsulod ha bilanggoan. Ginbuhat ini ni Herodes tungod kan Herodias nga iya gin-asawa. Hi Herodias asawa ni Felipe nga bugto ngahaw ni Herodes. 18Waray hunong hin pagsinaway ni Juan kan Herodes, “Diri matadong nga buhat an pag-asawa mo han asawa han imo bugto!” 19Sanglit nagdumot hi Herodias kan Juan ngan karuyag niya patayon, kundi waray hiya makahimo tungod kan Herodes. 20Nahadlok hi Herodes kan Juan kay maaram hiya nga maupay ngan baraan nga tawo hi Juan, sanglit ginpabantayan hiya niya. Karuyag niya mamati kan Juan, bisan kon nagugupong hiya ha kada pakakabati niya kan Juan. 21Ha kataposan nakahigayon hi Herodias hin pagpatay kan Juan. Naghatag hi Herodes hin dako nga kombite dida han iya kaadlawan, han mga punoan han kasondalohan, ngan han mga dagko nga pagkatawo ha Galilea. 22Sinmakob ngan sinmayaw an anak nga babaye ni Herodias Nakalipay hiya kan Herodes ngan han mga dinapit ngada han kombite. Nagpakiana han daragita an hadi, “Ano an imo karuyag aroon? Ihahatag ko ha imo in bisan ano nga imo karuyag.” 23Pinaagi hin damo nga panumpa, nagsiring ha iya na hadi, “Nagsasaad ako nga tatagan ta ikaw han imo karuyag aroon, bisan pa an katunga han akon ginhadian.” 24Ginmawas an daragita ngan pinmakiana han iroy niya kon ano an iya aaroon. Binmaton an iroy niya, “An ulo ni Juan nga Parabunyag.” 25Kinmadto dayon han hadi an daragita ngan nangaro, “Karuyag ko nga ihatag mo ha akon an ulo ni Juan nga Parabunyag nga sinangga hin plato!” 26Nabido kaupay an hadi; kundi waray hiya makabaribad, kay nagsaad hiya ha atubangan han iya nga dinapit. 27Sanglit ginsugo niya in gwardya han bilanggoan nga dad-on an ulo ni Juan. Linmakat an gwardya, kinmadto ha bilanggoan, ngan ginpugotan hi Juan. 28Gindara niya an ulo nga sinangga hin plato, ngan iginhatag niya han daragita, ngan ihinatag han daragita ngadto han iroy niya. 29Pakabati hini han mga tinun-an ni Juan, kinmadto hira pagkuha han iya lawas ngan iginlubong nira. 30Binmalik ngan nakigkita kan Jesus an mga apostoles ngan ginsumatan hiya nira han ngatanan nga ira ginbuhat ngan gintutdo. 31Abotkiabot an mga tawo, sanglit waray na ngani panahon pagkaon hi Jesus ngan an iya mga tinun-an. Sanglit nagsiring hi Jesus ha iya mga tinun-an, “Tana, pahirayo kita han mga tawo, ngadto hin mamingaw nga dapit, basi makapahuway anay kamo.” 32Sanglit sinmakay hira hin sakayan ngadto hin dapit nga mamingaw. 33Kundi damo nga mga tawo an kinmita han ira paggikan ngan nahibaro dayon hira kon hin-o an mga sakay. Sanglit, linmanat hira tikang han mga kaburubungtohan. Tungod nga darodalagan man an ira pagbaktas, nahiuna hira pag-abot kanda Jesus ngan han iya mga tinun-an. 34Han paghaw-as ni Jesus han sakayan hinkit-an niya ini nga kadam-an nga mga tawo ngan nalooy hiya ha ira kay sugad hira hin mga karnero nga waray magmarangno. Ngan nagtikang hiya hin pagtutdo ha ira hin damo nga mga butang. 35Han kulopay na, dinmaop an iya mga tinun-an ngan nagsiring, “Tikagab-i na, ngan tay-aw ini nga dapit. 36Palakta na an mga tawo ngan pakadtoa na la hira ha mga higrani nga kaumhan ngan kabaryohan, basi makapalit hira hin sadang makaon.” 37Binmaton hi Jesus, “Kamo ngahaw in hatag ha ira hin pagkaon.” Nagpakiana hira, “Karuyag ba nimo nga lumakat kami pagpalit hin kanan ₱400.00 nga tinapay ngan ipakaon ha ira?” 38Pinmakiana hi Jesus ha ira, “Pipira la an iyo tinapay? Panginanoa daw niyo.” Han kasayod na nira, ginsumatan hiya, “Lima la ka bug-os ngan duha nga isda.” 39Ginsugo ni Jesus an iya mga tinun-an nga pagpurupundokon hira hin pagkalingkod dida han kabanwaan. 40Sanglit nagpurupundok an mga tawo hin tinag 100 ngan tinag 50. 41Niyan kinuha ni Jesus an lima ka bug-os nga tinapay ngan an duha nga isda, hinmangad hiya ha langit, ngan nagpasalamat sa Dyos. Ginpinitpinit niya an tinapay ngan iginhatag ha iya mga tinun-an basi igdurot ha mga tawo. Iya liwat ginbahinbahin an duha nga isda ha ira ngatanan. 42Nanngaon an ngatanan ngan nagkabubusog. 43Kahuman, nakatirok pa an mga tinun-an hin dose ka alat han nahisalin nga mga tinapay ngan isda. 44Lima ka yukot nga kalalaken-an an nangaon han tinapay. 45Samtang ginpapaoli ni Jesus an mga tawo, ginpasakay dayon niya an iya mga tinun-an basi mag-una ha iya ngadto ha Betsaida, ha tabok han lanaw. 46Kahuman niya manamilit han iya mga tinun-an, kinmadto hiya hin usa nga pungtod basi hiya mag-ampo. 47Han pagkagab-i na, nakadto na an sakayan ha butnga han lanaw, samtang nag-uusaan la hi Jesus didto ha sagka. 48Nakita niya nga nagkukuri an iya mga tinun-an pagginaod kay songsong hira kaupay han hangin. Sanglit, ha mga alas tres ngadto ha alas seis na an kaagahon, kinmadto hi Jesus ha ira nga naglalakat ha bawbaw han tubig. Nakahunahuna la hiya hin paglabay ha ira. 49Kundi kinmita hira nga naglalakat hiya ha bawbaw han tubig. Hunahuna nira nga murto adto, sanglit ginmoliat hira 50hin kahadlok han pakakita nira ngatanan ha iya. Nagyakan dayon hi Jesus ha ira, “Ayaw kamo kahadlok! Hi ako ini!” 51Sinmakay hiya han sakayan upod ha ira ngan hinmugpoy dayon an hangin. Duro an paghipausa han mga tinun-an, 52kay waray nira hisabti an kahulogan han pagpadamo han mga tinapay; makuri pa adto matugkad han ira mga hunahuna. 53Tinmabok hira han lanaw ngan inmabot hira ha Genesaret diin iginhigot nira an ira sakayan. 54Han nabaya na hira han sakayan, kinmilala dayon kan Jesus an mga tawo. 55Sanglit nagdagmit hira hin pagsudoy ngan pagsumat han mga tawo ha bug-os nga dapit, ngan gindara an mga magsakit nga nahigda ha banig ngadto kan Jesus. 56Bisan diin hi Jesus kakadto—ha mga baryo, mga bungto, o kaumhan, gindadara han mga tawo an ira mga magsakit ngadto ha mga taboan ngan nakikimalooy hira ha iya nga tugotan an mga magsakit hin pagkamkam bisan na manla han sidsid han iya panapton. An ngatanan nga nakakamkam nagkauopay.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\