MARCOS 7

1Nag-alirong kan Jesus an mga Parisiyo ngan in pira han mga magturutdo han Balaod nga nagkaabot tikang ha Jerusalem. 2Kinita nira nga nangangaon an iba han iya mga tinun-an nga mahugaw an ira mga kamot—karuyag sidngon nga waray hira manhunaw sugad han paagi nga igintutdo han mga Parisiyo nga angay buhaton han mga tawo. 3Nagsusunod an mga Parisiyo, sugad man an iba nga mga Judiyo han pagturon-an nga nababatasan han ira mga kaapoy-apoyan. Diri hira nakaon kon diri anay manhunaw han amo nga paagi, 4ngan diri liwat nira kinakaon an bisan ano nga tikang ha taboan kon diri anay nahuhugasan. Ngan ginsusunod nira in damo pa nga mga sugo nga ira nababatasan sugad han mga irimnan, mga lutoan, mga surudlan nga tumbaga, ngan mga higdaan. 5Sanglit, nagpakiana kan Jesus an mga Parisiyo ngan an mga magturutdo han Balaod, “Kay ano nga diri nagsusunod an imo mga tinun-an han pagturon-an han aton mga ginikanan, kundi nangangaon bisan kon mahugaw an ira mga kamot?” 6Binaton hira ni Jesus, “Waray gud magsayop hi Isaias han iya ginpanagna mahitungod ha iyo! Mga salingkapaw kamo, sugad gud han iya iginsurat: ‘Nagdadayaw ha akon ha ira mga pulong ini nga mga tawo, nasiring an Dyos, kundi ha pagkamatuod, hirayo ha akon an ira mga kasingkasing. 7Kawang la an ira pagsingba ha akon, kay gintututdo nira an kanan tawo kasugoanan nga daw sugad hin kanan Dyos mga lagda!’ 8“Sinasalikway niyo an sugo han Dyos ngan asay niyo gintutuman an mga pagturon-an han mga tawo.” 9Nagpadayon hi Jesus pagsiring ha ira, “Listo gud kamo lumikay han kanan Dyos balaod basi la igpadayon niyo an iyo kalugaringon nga pagturon-an. 10Kay hi Moises nagsugo, ‘Tahoron mo an amay ngan iroy nimo ngan kinahanglan patayon adton magpapakaraot han amay ngan iroy niya.’ 11Kundi nagtututdo kamo nga kon may-ada sadang ikabulig in tawo han amay ngan iroy niya, kundi kon sumiring hiya, ‘Corban ini’ (karuyag sidngon, kanan Dyos ito), 12waray na niya labot pagbulig han amay o iroy niya. 13Kon sugad, gindidiwara niyo an pulong han Dyos pinaagi han pagturon-an nga igintututdo niyo ha iba nga mga tawo. Ngan ginbubuhat niyo in damo pa nga mga butang nga alid-agid hini.” 14Gintawag ngahaw ni Jesus an kadam-an ngada ha iya ngan ginsiring hira, “Pamati kamo ngatanan ngan sabta niyo. 15Waray bisan ano nga nasulod ha tawo tikang ha gawas nga nakakapahugaw ha iya, kundi adton nagawas tikang han tawo amo lugod an nakakapahugaw ha iya. [ 16Sanglit, mamati an may-ada durunggan.”] 17Han pagbaya na niya han kadam-an ngan pagsulod na niya han balay, nagpakiana an iya mga tinun-an ha iya mahitungod hini nga pananglitan. 18Nagsiring hi Jesus ha ira, “Sugad la kamo han iba hin kamahinay makasabot! Diri ba kamo nasabot nga waray bisan ano nga nasulod ha tawo tikang ha gawas nga nakakapahugaw ha iya? 19Kay diri ito nasulod ha iya kasingkasing kundi ha iya tiyan, ngan onina, iginuguwa.” (Dida hini iginpahayag ni Jesus nga mahihimo kaonon an ngatanan nga pagkaon.) 20Ngan nagpadayon hiya pagsiring, “An naguwa tikang ha tawo amo an nakakapahugaw ha iya. 21Kay tikang ha sakob, tikang ha kasingkasing, naguwa an magraot nga mga panhunahuna nga nakakaaghat hin panikas, pamatay, 22pakighilawas, kaipa han kanan iba butang, paglimbong, kamalaw-ay, pangabugho, pakaraot, pagparayaw ngan tinuyaw nga buhat. 23Natikang ha sakob han tawo ini ngatanan ngan amo an nakakapahugaw ha iya.” 24Binmaya hi Jesus ngan kinmadto han tuna hirani han syudad han Tiro. Sinmulod hiya hin balay, ngan diri niya karuyag nga may mahibaro nga nakadto hiya; kundi diri gud hiya natatago. 25Nahibaroan an iya pag-abot hin usa nga babaye, kanay anak nga babayehay may maraot nga espiritu. Kinmadto dayon hiya kan Jesus ngan hinmapa ha iya tiilan. 26Langyaw ini nga babaye nga natawo ha Fenicia, didto ha Siria. Nakimalooy hiya kan Jesus nga pagawson an yawa tikang han iya anak. 27Kundi nagbaton hi Jesus, “Pakaona ta anay an mga anak; diri maupay nga kuhaon an pagkaon han mga anak, ngan ilabog ngadto han mga ayam.” 28“Matuod gad ini,” binmaton an babaye, “kundi bisan an mga ayam ha sirong han lamesa ngangangaon man han mga salin han mga anak!” 29Nagsiring hi Jesus ha iya, “Tungod hini nga imo baton, makakaoli ka na. Ginmawas na an yawa tikang han imo anak!” 30Inmoli an babaye ngan hin-agian niya an iya anak nga nahigda ngan ginmawas na tikang ha iya an yawa. 31Binmaya hi Jesus han tuna nga hirani ha Tiro ngan inmagi ha Sidon ngadto han lanaw han Galilea, ngan naglatas han mga tuna han Decapolis. 32Gindara ha iya in tawo nga bungol ngan makuri makayakan, ngan nakimalooy kan Jesus an mga nagdara nga dun-an niya ini nga tawo. 33Ibinulag hiya anay ni Jesus han kadam-an, ngan ibinutang ni Jesus an iya mga tudlo dida han kanan tawo nga talinga. Linmura hiya ngan iya kinamkam an dila han tawo. 34Hinmangad hi Jesus ha langit ngan nangaraba ngan ginsiring an tawo, “ Ephphatha”, karuyag sidngon, “Mabuksan ka!” 35Nakabati dayon an tawo, nawara na an iya kangula, ngan maupay na an iya pagyakan. 36Gindid-an hira ni Jesus pagsumat hini bisan kan kanay; kundi dinmugang lugod hira hin pagsinumat. 37Ngan nanhipausa hin duro an ngatanan nga nagpakabati. Nagsiring hira, “Pagkamaupay han ngatanan nga iya ginbuhat! Ginpabati niya an mga bungol ngan ginpayakan niya an mga ngula!”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\