MARCOS 8

1Waray pag-iha nagkatirok na liwat in kadam-an nga mga tawo. Han waray na nira pagkaon, gintawag ni Jesus an iya mga tinun-an ngan ginsiring hira, 2“Nalolooy ako hini nga mga tawo kay upod hira nakon sulod hin tulo na ka adlaw, ngan waray na nira pagkaon. 3Kon paolion ko hira nga mga gutom, manhihiraptay hira ha dalan kay hirayo an oolian an iba ha ira.” 4Nagpakiana ha iya an iya mga tinun-an, “Hain man kita pakakaagi dinhe hini nga kamingawan hin igo kadamo nga pagkaon nga igdudurot hini ngatanan nga mga tawo?” 5“Pipira pa man an iyo tinapay?” nagpakiana hi Jesus ha ira. “Pipito na la,” binmaton hira. 6Pinapanlingkod ni Jesus ha tuna an mga tawo. Kinuha niya an pito nga tinapay ngan nagpasalamat sa Dyos. Iya ginpinitpinit an tinapay ngan ipanhatag ngadto han iya mga tinun-an basi igdurot ngadto han mga tawo. Ngan ipinanhatag ini han iya mga tinun-an. 7May-ada liwat nira pira ka bug-os nga gudtiay nga mga isda. Nagpasalamat ngahaw hi Jesus tungod hini ngan nagsugo hiya han iya mga tinun-an nga ipanhatag liwat. 8Nangaon ngan nagkabubusog an ngatanan—may mga upat ka yukot adto nga mga tawo. 9Gintirok han mga tinun-an an mga nanhisalin, ngan nakapuno pa hira hin pito ka alat. Pinapangoli ni Jesus an mga tawo, 10ngan sinmakay dayon hiya han sakayan upod an iya mga tinun-an, ngan kinmadto hira han tuna han Dalmanuta. 11Nagkaabot in mga Parisiyo ngan nagtikang pakiglantugi kan Jesus. Karuyag nira pagbitik ha iya sanglit nangaro hira nga magbuhat hiya hin milagro nga magpapakita nga uyon ha iya an Dyos. 12Baga ginminhawa hin hilawig hi Jesus ngan nagsiring, “Kay ano nga nangangaro hin milagro an mga tawo hini nga katulinan? Diri, nasiring ako ha iyo! Waray milagro nga ipakikita hini nga mga tawo!” 13Binayaan niya hira, sinmakay hiya han sakayan, ngan tinmabok han lanaw. 14Nanhingalimot an mga tinun-an pagdara hin igo kadamo nga tinapay, ngan usa la ka bug-os an ira balon ha sakayan. 15“Panginano ngan pagbantay kamo han patubo han mga Parisiyo ngan han patubo ni Herodes,” nagpahimangno hi Jesus ha ira. 16Naghirohimangraw an mga tinun-an ha ira la ngahaw: “Nasiring hiya hini kay waray man kita dara nga tinapay.” 17Nakasabot hi Jesus han ira ginkakarokayakan, sanglit nagpakiana hiya ha ira, “Kay ano nga naghihirohimangraw man kamo mahitungod han kawaray niyo dara nga tinapay? Diri pa ba kamo maaram o nakakasabot? Makuri ba masabot ini han iyo mga hunahuna? 18May-ada niyo mga mata—diri ba kamo nakita? May-ada niyo mga talinga—diri ba kamo nabati? Hinngalimtan na ba niyo 19an pagpinitpinit ko han lima nga mga tinapay para han lima ka yukot nga mga tawo? Pira ka alat an natirok niyo han nanhisalin pa nga mga tinapay?” “Dose,” nagbaton hira. 20“Ngan han pagpinitpinit ko han pito nga tinapay para han upat ka yukot nga mga tawo, pira man ka alat an natirok niyo han nanhisalin pa nga mga tinapay?” nagpakiana hi Jesus. “Pito,” binmaton hira. 21“Diri la kamo gihapon nakakasabot?” nagpakiana hiya ha ira. 22Inmabot hira ha Betsaida. Gindara hin pira nga mga tawo ngadto kan Jesus in buta, ngan nakimalooy hira nga kaptan hiya ni Jesus. 23Ginkaptan ni Jesus an kamot han buta ngan iya gintugwayan ngadto ha gawas han baryo. Kahuman niya pagbutangi hin laway an mga mata han tawo, gindun-an niya ngan ginpakianhan, “May nakikita mo na ba?” 24Hinmangad an tawo ngan binmaton, “Oo, nakita ako hin mga tawo, kundi sugad hira hin mga kahoy nga nagkakalakat.” 25Idinuon liwat ni Jesus an iya mga kamot dida han mga mata han tawo. Tinmutok hin maupay an buta; nahibalik an iya pagkita, ngan klaro na gud an iya pagkita han ngatanan. 26Ginpaoli hiya ni Jesus ngan ginsiring, “Ayaw na pagbalik ngadto ha baryo.” 27Niyan kinmadto hi Jesus ngan an iya mga tinun-an ha mga baryo han Cesarea Filipo. Ginpakianhan niya hira dida ha dalan, “Pagsumati daw ako niyo; hin-o man kuno ako sumala han siring han mga tawo?” 28Binmaton hira, “May nasiring nga ikaw amo hi Juan nga Parabunyag. Nasiring an iba, hi Elias ka; samtang nasiring naman an iba, usa ka han mga manaragna.” 29“Hi kamo—ano man an isisiring niyo? Hin-o gud ako?” nagpakiana hi Jesus ha ira. Binmaton hi Pedro, “Ikaw an Mesiyas.” 30Ngan nagsugo hi Jesus ha ira, “Ayaw kamo pagsumat bisan kan kanay mahitungod ha akon.” 31Niyan nagtikang hi Jesus pagtutdo han iya mga tinun-an, “Kinahanglan mag-antos an Anak han Tawo, ngan igsalikway hiya han katigurangan ngan han mga puno han kapadian ngan han mga magturutdo han Balaod. Pagpapatayon hiya, kundi mababanhaw hiya katapos hin tulo ka adlaw.” 32Iginsumat niya ini hin waray lipodlipod ha ira. Ibinulag anay ni Pedro hi Jesus ngan nakiglantugi ha iya. 33Kundi linmingi hi Jesus, sinmiplat ha iya mga tinun-an, ngan ginbusaan hi Pedro, “Iwas ha akon, Satanas! Kanan tawo la an imo panhunahuna, diri kanan Dyos!” 34Ngan gintawag ni Jesus an mga tawo, pati an iya mga tinun-an, ngan ginsiring hira, “Kon hin-o an karuyag bumunyog ha akon, kinahanglan limoton niya an iya kalugaringon, magpas-an han iya kros, ngan sumunod ha akon. 35Kay adton karuyag matalwas han iya kinabuhi, ini mawawara ha iya; kundi adton mamatay tungod ha akon ngan han Maupay nga Sumat, mabubuhi hiya. 36May-ada ba kaupayan nga makukuha hin tawo kon maangkon niya an bug-os nga kalibutan, kundi kawad-an hiya han iya kinabuhi? Waray gud! 37Waray gud sadang ikahatag hin tawo basi mabawi an iya kinabuhi. 38Sanglit an tawo nga maawod ha akon ngan han akon pagturon-an dida hini nga makasasala nga kalibutan ikakaawod man han Anak han Tawo kon kumanhi na hiya ha kagamhanan han Amay niya, kaupod an iya baraan nga mga anghel.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\