MARCOS 9

1Nagpadayon hi Jesus hin pagsiring ha ira, “Tigamni ini niyo: May-ada pipira dinhe nga diri pa mapatay ngada han pakakita nira han pag-abot han Ginhadian han Dyos nga puno hin gahom.” 2Paglabay hin unom ka adlaw, sinmagka hi Jesus hin hitaas nga bukid. Waray iba nga igin-upod niya labot kanda Pedro, Santiago ug Juan. Samtang nagkikinita hira, nabalhin an panagway ni Jesus. 3Nagsilaw an iya panapton ngan nagmabusag hin duro. Waray bisan hin-o dinhe ha tuna in makakapabusag hin sugad hini. 4Hinkit-an han tulo nga mga tinun-an nga nakikighimangraw kan Jesus hira Elias ug Moises. 5Nagsiring hi Pedro kan Jesus, “Magturutdo, maupay nga hahani na la kita. Maghihimo kami hin tulo nga tulda: usa ha imo, usa kan Moises, ngan usa kan Elias.” 6Tungod han kahadlok ni Pedro ngan han iba nga mga tinun-an, waray hira sabot han iya iginyakan. 7Linambongan hira hin dampog ngan hinbatian nira in tingog tikang ha dampog, “Amo ini an hinigugma ko nga Anak. Pamatii niyo hiya!” 8Nanginano hira dayon, kundi waray nira hinkit-an nga iba labot kan Jesus nga kaupod nira. 9Han pagkalugsong nira han bukid nagtugon hi Jesus ha ira, “Ayaw kamo pagsumat bisan kan kanay han nakita niyo ngada han kabanhaw han Anak han Tawo.” 10Gintuman nira an iya tugon, kundi naggiparopakiana hira kon ano an karuyag sidngon han pagkabanhaw han mga minatay. 11Nagpakiana hira kan Jesus, “Kay ano nga nasiring an mga magturutdo han Balaod nga kinahanglan kumanhi anay hi Elias?” 12Binmaton hiya, “Makanhi man ngani anay hi Elias basi mag-andam han ngatanan nga mga butang. Kundi kay ano nga nasiring an Kasuratan nga mag-aantos hin duro an Anak han Tawo ngan igsasalikway? 13Nasiring ako ha iyo nga kinmanhi na hi Elias, ngan ginbuhat han mga tawo an ira karuyag buhaton ha iya, sumala han iginsiring han Kasuratan mahitungod ha iya.” 14Han paghitampo nira han iba nga mga tinun-an, hinkit-an nira in damo nga mga tawo. May mga magturutdo han Balaod nga nakiglantugi han mga tinun-an. 15Dako an paghipausa han mga tawo han pakakita nira kan Jesus, ngan nagdadlagan hira hin pagsugat ha iya. 16Nagpakiana hi Jesus han iya mga tinun-an, “Ano ba an iyo ginkalantugian ha ira?” 17Binmaton in usa ka tawo dida han kadam-an, “Magturutdo, gindara ko an akon anak nganhi ha imo, kay sinasangkayan hiya hin yawa, ngan diri hiya nakakayakan. 18Kon tinutulos hiya, binubuntog hiya ha tuna, nagbubura an iya baba, nangingigot an iya mga ngipon, ngan natikig an bug-os niya nga lawas. Pinangaro ko han imo nga tinun-an nga pagawson an espiritu, kundi waray man hira pakahimo.” 19Nagsiring hi Jesus ha ira, “Hin kawaray pagtoo niyo nga mga tawo! Tubtob san-o an akon pakigtampo ha iyo? Tubtob san-o an pag-ilob ko ha iyo? Dad-a ngadi ha akon an bata!” 20Ngan gindara nira an bata ngadto kan Jesus. Han pakakita la kan Jesus han maraot nga espiritu, ginbuntog dayon an bata. Natumba ini ha tuna ngan nagpulilid nga nagbubura an baba. 21“Kakan-o pa masugad hiya hini?” nagpakiana hi Jesus han amay. “Tikang pa han iya pagkabata,” binmaton hiya. 22“Makadamo na pag-iparataya hiya han espiritu pinaagi hin paglabogan ha iya ngadto ha kalayo ngan ha tubig. Kalooyi intawon kami ngan buligi kami kon makakahimo ka!” 23“Oo, kon ikaw ngahaw makakahimo!” nagsiring hi Jesus. “Nahihimo an ngatanan hin tawo nga may-ada pagtoo!” 24Binmaton dayon an amay han bata, “Natoo ako, kundi kulang pa an akon pagtoo. Dugangi an akon pagtoo!” 25Nakita ni Jesus nga nagtitikaharani ha ira an kadam-an, sanglit ginsugo niya an maraot nga espiritu, “Nakakapabungol ngan nakakapangula nga espiritu, nagsusugo ako ha imo, gumawas ka tikang han bata ngan ayaw na gud pagsulod ha iya!” 26Ginmoliat an espiritu, ginbuntog an bata, ngan ginmawas an espiritu. Daw patay na an bata, sanglit nagsiring an ngatanan, “Patay na hiya!” 27Kundi kinaptan ni Jesus an kamot han bata ngan ginbangon hiya, ngan tinmindog an bata. 28Pagsulod ni Jesus han balay, ginhilit hiya hin pagpakianhi han iya mga tinun-an, “Kay ano nga waray kami makapaguwa han espiritu?” 29Binmaton hi Jesus, “Makakapagawas kamo hin sugad nga espiritu pinaagi la hin pag-ampo, waray na iba.” 30Binmaya hira hadto nga dapit ngan naglatas ha Galilea. Diri karuyag ni Jesus nga may mahibaro kon hain hiya, 31kay nagtututdo hiya han iya mga tinun-an. Nagsiring hiya, “Igtutubyan an Anak han Tawo ngadto han mga tawo nga magpapatay ha iya, kundi mababanhaw hiya katapos hin tulo ka adlaw.” 32Waray hira makasabot hini nga igintutdo niya, kundi nahadlok hira hin pagpakiana ha iya. 33Inmabot hira ha Capernaum. Pagsulod nira han balay nagpakiana hi Jesus han iya mga tinun-an, “Ano an ginkalantugian niyo dida ha dalan?” 34Kundi waray hira mag-aringasa, kay ginkalantugian nira kon hin-o ha ira an gilalabawi. 35Linmingkod hi Jesus, gintawag niya an dose nga mga tinun-an, ngan nagsiring ha ira, “Kon hin-o an karuyag magin syahan, kinahanglan magpaorhe hiya han ngatanan ngan magin surugoon han ngatanan. 36Kinmuha hiya hin gutiay nga bata ngan ginpatukdaw ha atubangan nira. Inagbayan niya an bata ngan nagsiring ha ira. 37An bisan hin-o nga nakarawat han sugad hini nga gutiay nga bata ha akon ngaran nakarawat ha akon, ngan an bisan hin-o nga nakarawat ha akon nakarawat diri la ha akon, kundi han nagsugo liwat ha akon.” 38Nagsiring ha iya hi Juan, “Magturutdo, hinkit-an namon in tawo nga nagpapagawas hin mga yawa ha imo ngaran. Ginsaway namon hiya kay diri man hiya kaupod naton.” 39Kundi binmaton hi Jesus, “Ayaw niyo pagdid-i hiya. Kay waray nagbubuhat hin milagro ha akon ngaran nga onina magpapakaraot ha akon. 40Kay naugop ha aton an diri nasupak ha aton. 41Tigamni niyo ini: An magpainom ha iyo hin tubig tungod kay akon kamo, waray ruhaduha, makarawat hiya han iya balos. 42“Kon in usa ka tawo matinikangan hin kawad-i hin pagtoo ha akon hini nga gutiay nga kabataan, maupay pa nga higtan hiya hin bato ha liog ngan tunuron hiya ha dagat. 43Sanglit kon an imo kamot an maginhinungdan han imo diri pagtoo ha akon, gabay nimo utdon ito. Maupay pa nga makadto ka ha langit nga pungkol kay nga sangkap ka hin duha nga kamot ngan mahulog ka ha impyerno, ngadto han diri napaparong nga kalayo. ( 44Diri napatay an ira mga ulod didto, ngan diri napaparong an kalayo.) 45Kon an imo mga tiil an maginhinungdan han imo diri pagtoo ha akon, gabay nimo utdon ito! Maupay pa nga makadto ka ha langit nga utod an usa nimo nga tiil kay nga sangkap ka hin duha nga mga tiil ngan ilabog ha impyerno. ( 46Diri napatay an ira mga ulod didto, ngan diri napaparong an kalayo.) 47Ngan kon an imo mga mata an maginhinungdan han imo diri pagtoo ha akon, gabay nimo lukaton ito! Maupay pa nga masulod ka ha ginhadian han Dyos nga usa la an mata kay nga sangkap ka hin duha nga mga mata ngan ilabog ha impyerno. 48Diri napatay an ira mga ulod didto,ngan diri napaparong an kalayo. 49Kay an tagsa ka tawo mahihinlo didto pinaagi hin kalayo, sugad nga an halad nahihinlo pinaagi han asin. 50Maupay an asin kundi kon tumab-ang, uunanhon pa hin pagpabalik han iya kaasin? Pag-angkon kamo hin asin hin pakigsarangkay ha iyo ngahaw ngan pag-ukoy kamo dida hin pagkadaet.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\