MATEO 10

1Gintirok ni Jesus an iya dose nga mga tinun-an, ngan gintagan hira hin gahom hin pagpaiwas han magraot nga mga espiritu ngan pagtambal han ngatanan nga sakit. 2Amo ini an mga ngaran han dose nga mga apostoles: an syahan, hi Simon (nga ginngangaranan kan Pedro) ngan an iya bugto, hi Andres; hi Santiago ngan an iya bugto, hi Juan nga mga anak ni Sebedeo; 3hi Felipe ngan hi Bartolome; hi Tomas ngan hi Mateo nga parasukot hin buhis; hi Santiago, nga anak ni Alfeo, ngan hi Tadeo; 4hi Simon nga bayani, ngan hi Judas Iscariote nga naglingo kan Jesus. 5Ginsugo ni Jesus ini nga dose upod ini nga mga tugon: “Ayaw kamo pagkadto han bisan ano nga tuna han mga Hentil o han bisan ano nga bungto han Samaria. 6Lugod, kadtoa niyo an nagkawawara nga mga karnero han katawhan han Israel. 7Lakat kamo ngan ipasangyaw nga hirani na an Ginhadian han langit. 8Tambala an mga magsakit, banhawa an mga minatay, linisi an mga sanlahon, ngan pagawsa an mga yawa. Kinmarawat kamo nga waray pabaydi ha iyo, sanglit hatag man kamo nga diri kamo magpapabayad. 9Ayaw kamo pagdara hin bulawan, salapi, o bronse nga kwarta ha iyo mga bulsa; 10ayaw liwat kamo pagdara hin kanan makililimos supot ha iyo paglalaktan, o iba nga liliwanan o sandalyas labot han iyo sinusulot o tungkod. Angay tagan an nagkakabudlay han iya mga kinahanglanon. 11“Pag-abot niyo hin bungto o baryo, pamiling kamo hin mapasaka ha iyo, ngan pabilin kamo dida ha iya ngada han pagbaya niyo hito nga dapit. 12Pagsaka niyo hin balay siring kamo, ‘Maada unta ha iyo an kamurayaw.’ 13Kon karawaton kamo han tagbalay mapabilin an kamurayaw dida hito nga balay; kundi kon diri, bawia an igpapabilin nga kamurayaw. 14Ngan kon may-ada balay kon bungto nga diri kumarawat o diri mamati ha iyo, padpara an tapotapo han iyo mga tiil ngan bayai ito nga dapit. 15Tigamni ini! Ha Adlaw han Paghukom malolooy pa an Dyos han mga tawo han Sodoma ug Gomora kay han mga tawo hito nga bungto! 16“Pamati kamo! Sinusugo ko kamo sugad hin mga karnero ngadto ha panon hin mga lubo. Sanglit kinahanglan mag-ikmat kamo sugad hin mga halas ngan magmalumo kamo sugad hin sarapati. 17Pagbantay kamo kay may mga tawo nga magdadakop ngan magdadara ha iyo ngadto ha hukmanan, ngan paglalatobon kamo nira didto ha ira mga sinagoga. 18Pagdadad-on kamo ha atubangan han mga punoan ngan mga hadi tungod ha akon, hin pagsangyaw han Maupay nga Sumat ha ira ngan ha mga Hentil. 19Kon pagdad-on kamo ha hukmanan, ayaw kabaraka mahitungod han iyo igyayakan o kon uunanhon niyo hin pagyakan; kay pag-abot han panahon, tututdoan kamo han iyo igyayakan. 20Kay diri iyo an mga pulong nga igyayakan niyo, kundi tikang han Espiritu han Amay niyo nga magyayakan ha iyo. 21“Igtutubyan han mga tawo an ira kalugaringon nga kabugtoan basi patayon hira, ngan amo ngahaw an bubuhaton han mga amay ha ira mga anak; maato an mga anak han ira mga kag-anak ngan ipapapatay hira. 22Pagdudumtan kamo han ngatanan tungod ha akon, kundi matatalwas an magpailob tubtob ha kataposan. 23Kon pagpakurian kamo ha usa nga bungto, palagiw ngadto hin lain nga bungto. Nasiring ako ha iyo nga diri pa mahuhuman an iyo buruhaton ha ngatanan nga kabungtohan han Israel, maabot na an Anak han Tawo. 24“Waray tinun-an nga labaw han iya magturutdo; waray oripon nga labaw han iya agaron. 25Sanglit angay malipay an tinun-an kon makatupong hiya han iya magturutdo, ngan an oripon kon makatupong hiya han iya agaron. Kon tawgon nga Beelsebul an pangulo han panimalay, pagngangaranan hin labaw pa gud kamangil-ad an iya mga sakop! 26“Sanglit ayaw kamo kahadlok han mga tawo. Bubuksan an bisan ano nga tinahoban, ngan igpapahayag an tagsa nga tinago. 27Kinahanglan igyakan niyo liwat ha kapaw-an an igsusumat ko ha iyo ha kasisidman, ngan kinahanglan igpasangyaw niyo tikang ha mga atop an nabatian niyo hin hilom. 28Ayaw kamo kahadlok han makakamatay han lawas, kundi diri makakamatay han kalag; asay lugod kahadloki niyo an Dyos nga makakamatay han kalag ngan han lawas didto ha impyerno. 29Usa ka sentabo an igpapalit niyo hin duha nga balinsasayaw kundi waray usa nga balinsasayaw nga nahuhulog ha tuna kon diri pagbuot han Amay niyo. 30An ha iyo nga bahin, gin-ihap na bisan ngani an ngatanan nga mga buhok han iyo ulo. 31Sanglit ayaw kamo kahadlok; mahal pa kamo kaupay kay hin damo nga mga balinsasayaw! 32“Aangkonon ko man ha atubangan han akon Amay ha langit an bisan hin-o nga magpadayag ha kadam-an nga akon hiya. 33Kundi iglilirong ko man ha atubangan han akon Amay ha langit an bisan hin-o nga maglirong ha kadam-an nga akon hiya. 34“Ayaw kamo paghunahuna nga kinmanhi ako pagdara hin kalinaw ha kalibutan; diri kalinaw an gindara ko, kundi espada. 35Kinmanhi ako pagtugpo han mga anak nga kalalaken-an kontra han mga amay nira, han mga anak nga kababayen-an kontra han mga iroy nira, han mga umagad nga kababayen-an kontra han mga ugangan nira nga kababayen-an. 36An makaharadlok gud nga mga kaaway han tawo amo an mga sakop ngahaw han iya kalugaringon nga panimalay. 37“Diri takos ha akon an nahigugma han amay o iroy niya labaw ha akon; diri takos ha akon an nahigugma han iya mga anak labaw ha akon. 38Diri takos ha akon an diri magpas-an han iya kros ngan diri magsunod ha akon. 39An karuyag magtipig han iya kinabuhi ini mawawara ha iya; kundi an kawad-an han iya kinabuhi tungod ha akon mabubuhi lugod. 40“An bisan hin-o nga nakarawat ha iyo nakarawat ha akon; ngan an bisan hin-o nga nakarawat ha akon nakarawat liwat han nagsugo ha akon. 41An bisan hin-o nga nakarawat han sinugo han Dyos, tungod kay sinugo hiya han Dyos maangbit han balos nga kakarawaton han sinugo; ngan an bisan hin-o nga nakarawat hin tawo nga maupay, tungod kay maupay hiya maangbit man han balos nga kakarawaton hin maupay nga tawo. 42Ngan tigamni ini: an bisan hin-o nga magpainom hin tubig nga mahagkot han giuubosi hini nga akon mga sakop, tungod nga akon hiya sakop makarawat manta han iya balos.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\