MATEO 12

1Waray pag-iha, naglatas hi Jesus han kaumhan hin trigo ha Adlaw nga Iparahuway. Ginutom an iya mga tinun-an, sanglit nagtikang hira pangutos han mga uhay han trigo ngan pangaon han mga tipasi. 2Han pakakita hini han mga Parisiyo, nagsiring hira kan Jesus, “Kitaa daw, supak ha aton Balaod an ginbubuhat han imo mga tinun-an ha Adlaw nga Iparahuway!” 3Binmaton hi Jesus, “Waray ba kamo makabasa han ginbuhat ni David dida nga ginutom hiya ngan an iya mga kaupod? 4Sinmulod hiya han balay han Dyos ngan kinmaon hiya ngan an iya mga kaupod han tinapay nga iginhalad sa Dyos, bisan kon supak han Balaod nga mangaon hira hadto nga tinapay kay an mga padi la an tinutugotan hin pagkaon hini nga halad. 5Waray ba niyo mabasa ha Balaod ni Moises nga ha kada iparahuway nga adlaw nagtatalapas an mga padi han Templo han balaod mahitungod han Adlaw nga Iparahuway, kundi diri man hira nakakasala? 6Nasiring ako ha iyo nga may-ada dinhe labaw pa han Templo. 7Nasiring an kasuratan, ‘Diri ko karuyag in mga mananap nga halad, kundi an pagkalooy.’ Kon nakasabot la kamo han karuyag sidngon hini, diri konta niyo ginhuhukman an mga tawo nga waray sala. 8Kay Ginoo han Adlaw nga Iparahuway an Anak han Tawo.” 9Binmaya hi Jesus hadto nga dapit ngan kinmadto hin usa nga sinagoga. 10May-ada didto tawo nga patay an usa nga kamot. May pira ka tawo didto nga karuyag nga isumbong hi Jesus nga nagbuhat hin maraot; sanglit nagpakiana hira ha iya, “Supak ba ha aton Balaod an pagtambal ha Adlaw nga Iparahuway?” 11Binmaton hi Jesus, “Ano man an iyo bubuhaton kon pananglitan usa han iyo mga karnero mahulog ngadto hin hilarom nga luong ha Adlaw nga Iparahuway? Diri ba niyo kukuhaon dayon? 12Labaw pa ka mahal an tawo kay hin karnero! Sanglit, natugot ha aton an aton Balaod hin pagbulig bisan hin-o ha Adlaw nga Iparahuway.” 13Niyan ginsiring niya an tawo, “Unata an imo kamot.” Gin-unat niya ngan naupay ito sugad han iya usa nga kamot. 14Nagkalakat an mga Parisiyo ngan nagsarabot hin pagpatay kan Jesus. 15Han pakabati ni Jesus mahitungod hini nga maraot nga hunahuna kontra ha iya, binmaya hiya hadto nga dapit ngan sinmunod ha iya in damo nga mga tawo. Gintambal niya an ngatanan nga magsakit, 16ngan gindid-an hira hin pagsumat han iba mahitungod ha iya, 17basi matuman an ginsiring han Dyos pinaagi kan Isaias nga manaragna: 18“Iini an akon surugoon nga akon ginpili, an akon hinigugma nga akon nalilipayan. Ibubutang ko ha iya an akon Espiritu, ngan ipapasangyaw niya an akon paghukom ngadto han ngatanan nga mga nasod. 19Kundi diri hiya makikiglantugi o magoliat, diri ngani mamumulong hin dako nga tingog dida ha kadalanan. 20Diri hiya magbabari hin malubay nga tangbo, o maghuhuyop hin tikapaparong nga lampara. Magpapadayon hiya tubtob nga makapadaog hiya han katadongan; 21ngan paglalaoman hiya han ngatanan nga mga katawhan.” 22Gindara ngadto kan Jesus in usa ka tawo nga buta ngan ngula, kay sinasangkayan ini hiya hin yawa. Gintambal ni Jesus an tawo, sanglit nakayakan ngan nakakita hiya. 23Nahipausa an ngatanan nga mga tawo ngan nagpakiana hira, “Amo na ba ini hiya an Anak ni David?” 24Han pakabati hini han mga Parisiyo, nagsiring hira, “Nagpapagawas hiya hin mga yawa tungod kay gintagan hiya hin gahom ni Beelsebul, an ira puno.” 25Nahibaroan ni Jesus an ira ginhuhunahuna, ngan nagsiring hiya ha ira, “Diri mag-iiha in nasod nga nagkakabahinbahin ngan nag-aaruaraway. Ngan mabubungkag an bungto o panimalay nga nagkakabahinbahin ngan nag-aaruaraway. 26Sanglit, kon in usa nga hugpo han ginhadian ni Satanas makikig-away ha lain nga hugpo ni Satanas, tigaman ini nga nagkabahinbahin na ito, ngan diri mag-iiha, mabubungkag ito nga ginhadian. 27Nasiring kamo nga nagpapagawas ako hin mga yawa, kay gintatagan man ako hin gahom ni Beelsebul. Kon amo ito, hin-o man an nahatag han iyo mga sakop hin gahom pagpaguwa ha ira? An iyo mga sakop an nagpapamatuod nga mga sayop kamo! 28Diri hi Satanas, kundi an Espiritu han Dyos an nahatag ha akon hin gahom pagpaguwa han mga yawa. Tigaman ini nga inmabot na ha iyo an Ginhadian han Dyos. 29“Waray makakasulod ngadto ha balay hin kusgan nga tawo hin pagkuha han iya mga butang, kon diri gaposon anay niya an tawo nga kusgan; ngan amo na an pakapanikas niya han balay. 30“An diri nauyon ha akon, nasupak ha akon; ngan nagpapasarang adton diri nabulig ha akon hin pagtirok. 31Tungod hini nasiring ako ha iyo: pasasayloon an mga tawo han bisan ano nga sala ngan maraot nga ira ginyayakan; kundi diri pasasayloon an bisan hin-o nga magyakan hin maraot kontra han Espiritu Santo. 32Pasasayloon an bisan hin-o nga magyakan kontra han Anak han Tawo; kundi diri pasasayloon an bisan hin-o nga magyakan kontra han Espiritu Santo, yana o bisan san-o. 33“Kinahanglan maupay an kahoy basi mamay-ada maupay nga mga bunga; kon maraot ngani an kahoy, maraot man an bunga. Kay nakikilala an kahoy pinaagi han iya bunga. 34Kamo nga mga halas—uunanhon man niyo hin pakayakan hin maupay nga mga butang, kay magraot man kamo? Kay iginyayakan han baba kon ano an nakakapuno han kasingkasing. 35Nagyayakan hin maupay an maupay nga tawo tikang han mag-upay nga mga butang nga aada ha iya kasingkasing. Nagyayakan hin maraot an maraot nga tawo tikang han magraot nga mga butang nga aada ha iya kasingkasing. 36“Iginsusumat ko ini ha iyo: ha Adlaw han Paghukom maghahatag hin kasayoran an tagsatagsa han kada waray pulos nga pulong nga iya ginyakan. 37Kay gagamiton an iyo mga pulong hin paghukom ha iyo ngahaw, hin pagpahayag kon salaan ba kamo o diri.” 38May-ada mga magturutdo han Balaod ngan mga Parisiyo nga nagsiring, “Magturutdo, karuyag namon nga magpakita ka hin milagro.” 39Binmaton hi Jesus, “Pagkamaraot ngan pagkawaray pagtoo han mga tawo hini nga panahon! Naaro ba kamo ha akon hin milagro? Diri ako mahatag! An milagro nga ihahatag ha iyo amo la an milagro ni manaragna Jonas. 40Sugad nga nagpabilin hi Jonas hin tulo ka adlaw ngan tulo ka gab-i didto ha tiyan han dako nga isda, magpapabilin man an Anak han Tawo hin tulo ka adlaw ngan tulo ka gab-i ha ilarom han tuna. 41Ha Adlaw han Paghukom matindog an mga tawo ha Ninibe ngan magsusumbong ha iyo, kay ginbasolan nira an ira mga sala han pakabati nira han pagwali ni Jonas; ngan nasiring ako ha iyo, hahani yana in labaw pa kan Jonas! 42Ha Adlaw han Paghukom matindog an Rayna ha Seba ngan magsusumbong ha iyo, kay nagbaktas hiya tikang han iya tuna nga natawohan basi la makabati han kinaadman ni Solomon; ngan nasiring ako ha iyo, hahani yana in labaw pa kan Solomon! 43“Kon nagawas in maraot nga espiritu tikang hin tawo, nagsusudoy ini ha mamara nga tuna pamiling hin dapit nga sadang niya pahuwayan. Kon waray ngani niya hiagian, 44nasiring hiya ha iya la ngahaw, ‘Mabalik ako han akon binayaan nga balay.’ Sanglit, nabalik hiya ngan hin-aagian niya an balay nga waray na sulod, malinis, ngan inayad na an ngatanan. 45Niyan nagawas hiya ngan nagdadara hin pito nga magraot nga espiritu nga labaw pa ha iya hin kamaraot, ngan nasakob hira ngan nag-uokoy didto. Sanglit, kahuman hini, labaw pa hin kamaraot an kahimtang hini nga tawo yana kay han una niya nga kahimtang. Amo liwat ini an mahinanabo han mga tawo hini nga panahon.” 46Nagyiyinakan pa hi Jesus ha mga tawo han pag-abot han iroy ngan kabugtoan niya. Naghulat ini hira ha gawas ngan karuyag makighimangraw ha iya. 47Niyan nagsiring kan Jesus in usa han mga tawo didto, “Aadto ha gawas an iroy ngan kabugtoan mo, ngan karuyag nira makighimangraw ha imo.” 48Binmaton hi Jesus, “Hin-o an akon iroy? Hin-o an akon kabugtoan?” 49Ngan gintudlok niya an iya mga tinun-an ngan nagsiring, “Kitaa! Iini an akon iroy ngan an akon kabugtoan! 50Kay akon kabugtoan ngan akon iroy an bisan hin-o nga nagbubuhat han kaburut-on han akon Amay ha langit.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\