MATEO 14

1Hadto nga panahon nakabati hi Herodes, nga hadi ha Galilea mahitungod kan Jesus. 2“Amo gud hiya hi Juan nga Parabunyag nga nabanhaw,” ginsiring niya an iya mga sakop. “Sanglit may-ada niya hini nga gahom hin pagbuhat hin mga milagro.” 3Kay iginpadakop, iginpagapos, ngan iginpapriso ni Herodes hi Juan. Ginbuhat niya ini tungod kan Herodias nga asawa han iya ngahaw bugto nga hi Felipe. 4Ginsiniring hi Herodes ni Juan nga Parabunyag, “Diri tugot nga pangasaw-on mo an asawa han imo bugto!” 5Karuyag ni Herodes patayon hi Juan, kundi nahadlok hiya han mga Judiyo, kay gin-isip nira nga manaragna hi Juan. 6Dida han kaadlawan ni Herodes sinmayaw an anak nga babaye ni Herodias ha atubangan han ngatanan. Duro an kalipay ni Herodes, 7sanglit nagsaad hiya ha iya: “Nagsusumpa ako nga akon ihahatag ha imo an bisan ano nga imo pangaroon!” 8Ha paglarang han iroy niya, nagsiring hiya kan Herodes, “Ihatag ha akon yana dayon sinalod ha plato an ulo ni Juan nga Parabunyag!” 9Nabido an hadi, kundi tungod han panumpa nga ginhimo niya ha atubangan han iya mga dinapit, nagsugo hiya nga tumanon an pinangangaro han daragita. 10Sanglit pinapugotan niya hi Juan didto ha bilanggoan. 11Gindara an ulo nga sinalod ha plato ngan iginhatag ngadto han daragita, ngan gindara han daragita ngadto han iroy niya. 12Niyan inmabot an mga tinun-an ni Juan, ginkuha nira an iya lawas, ngan iginlubong; pagkatapos, napakadto hira hin pagsumat kan Jesus. 13Han pakabati ni Jesus nga ginpatay hi Juan, binmaya hiya ngadto nga dapit, ngan nagsakay hiya. Kinmadto hiya nga waray niya upod, hin dapit nga mamingaw. Hinbaroan ini han mga tawo. Binayaan nira an ira mga bungto, ngan nagbaktas hira hin pagsunod ha iya. 14Paghaw-as ni Jesus han sakayan hinkit-an niya an kadam-an nga mga tawo, ngan inalpan hiya hin dako nga kalooy ha ira, ngan gintambal niya an ira mga magsakit. 15Hadto ngahaw nga kulop, dinmaop ha iya an mga tinun-an ngan nagsiring, “Tikasirom na, ngan tay-aw ini nga dapit. Palakta na an mga tawo ngan pakadtoa hira ha mga kabaryohan, basi makapalit hira hin pagkaon.” 16“Diri kinahanglan nga magkalakat hira,” binmaton hi Jesus. “Hi kamo ngahaw in pagpakaon ha ira.” 17Nagbaton hira, “Lilima la ka bug-os an aton tinapay ngan duduha an isda.” 18Nagsiring hi Jesus, “Dad-a niyo ngadi.” 19Pinapanlingkod niya an mga tawo ha kabanwaan; kinuha niya an lima nga tinapay ngan duha nga isda, ngan hinmanggad hiya ha langit pagpasalamat han Dyos. Ginpinitpinit niya an tinapay ngan iginhatag ha mga tinun-an, ngan igindorot ini ngadto han mga tawo. 20Nangaon an ngatanan ngan nagkabubusog. Katapos, gintirok han mga tinun-an an mga salin nga nakapuno hin dose ka alat. 21Lima ka yukot nga kalalaken-an an nangaon, labot han kababayen-an ngan han kabataan. 22Niyan ginpasakay hin sakayan ni Jesus an mga tinun-an ngan ginpauna niya ngadto ha tabok han lanaw, samtang ginpalakat niya an mga tawo. 23Kahuman niya palakta an mga tawo, sinmagka hiya hin bukid nga usa la hiya, basi hiya mag-ampo. Han pagkagab-i na nag-usaan la didto hi Jesus. 24Hini nga takna nakadto na an sakayan ha lawod, gindadasmagan han mga balod kay sungsong adto han hangin. 25Ha may mga alas tres ngadto ha alas seis na han kaagahon kinmadto ha ira hi Jesus nga naglalakat ha bawbaw han tubig. 26Han pakakita han mga tinun-an ha iya nga naglalakat hiya ha bawbaw han tubig, duro an ira kahadlok. “Iini in murto,” nagsiring hira, ngan ginmoliat hira tungod hin kahadlok. 27Nagyakan dayon hi Jesus ha ira, “Ayaw kamo kahadlok! Ako gad ini!” 28Niyan nagsiring hi Pedro, “Ginoo, kon tinuod nga ikaw, palakata man ako ha bawbaw han tubig ngada ha imo.” 29“Pakadi!” binmaton hi Jesus. Sanglit hinmaw-as hi Pedro han sakayan ngan nagtikang hin paglakat ha bawbaw han tubig ngadto kan Jesus. 30Kundi han pakasabot niya nga makusog an hangin, nahadlok hiya ngan nagtikang hiya hin paglunod. “Tabagi ako, Ginoo!” ginmoliat hiya. 31Kinaptan ngan binutong hiya dayon ni Jesus ngan sidngon, “Pagkagutiay han imo pagtoo! Kay ano nga nagruhaduha ka?” 32Sinmakay hira han sakayan ngan hinmugpoy an hangin. 33Nagsingba kan Jesus an mga tinun-an nga nakada han sakayan ngan nagsiring hira, “Matuod gud nga ikaw amo an Anak han Dyos!” 34Tinmabok hira han lanaw ngan inmabot ha Genesaret, 35diin kinmilala kan Jesus an mga tawo. Sanglit iginpakuha nira an mga magsakit didto hito nga katunaan ngan gindara nira ngadto kan Jesus. 36Nakimalooy hira ha iya nga tugotan niya an mga magsakit hin pagkapot bisan na manla han sidsid han iya bado; ngan nagkauupay an ngatanan nga nakakapot.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\