MATEO 15

1Niyan dinmaop kan Jesus in mga Parisiyo ngan mga magturutdo han Balaod nga tikang ha Jerusalem, ngan nagpakiana ha iya: 2“Kay ano nga diri nagtutuman an imo mga tinun-an han pagturon-an nga igintutdo han aton mga kaapoy-apoyan? Diri anay hira nanhuhunaw han angay nga paagi nga diri pa hira nakaon!” 3Binmaton hi Jesus, “Kay ano man liwat nga diri niyo ginsusugot an sugo han Dyos, kundi asay lugod niyo ginsusunod an iyo kalugaringon nga pagturon-an? 4Kay nagsiring an Dyos, ‘Tahora an amay ngan an iroy niyo,’ ngan ‘Kinahanglan patayon adton nagpapakaraot han amay o iroy niya.’ 5Kundi nagtututdo kamo nga kon in tawo may-ada niya sadang magamit hin pagbulig han amay o iroy niya, kundi kon sumiring ha ira, ‘Kanan Dyos na ini,’ 6diri na kinahanglan tumahod pa hiya han iya kag-anak. Amo ini an paagi han pagsalikway niyo han pulong han Dyos basi la niyo pagsundon an iyo kalugaringon nga pagturon-an. 7Mga salingkapaw kamo! Waray gud pagsayop an igintagna ni Isaias mahitungod ha iyo! 8‘Gintatahod ako hini nga katawhan pinaagi han ira la mga pulong, nasiring an Dyos, kundi hirayo ha akon an ira kasingkasing. 9Kawang la an pagsingba nira ha akon, kay nagtututdo hira hin mga hinimo la hin tawo nga mga turumanon sugad nga akon mga sugo!’ ” 10Niyan gintawag ni Jesus an mga tawo ngan ginsiring hira: “Pamati, ngan sabota niyo! 11Diri an nasulod ha baba han tawo an nakakahugaw ha iya; an nagawas lugod ha baba an nakakahugaw ha iya.” 12Niyan hinmarani ha iya an mga tinun-an ngan nagsiring, “Maaram ka ba nga napungot an mga Parisiyo han imo iginyakan?” 13Binmaton hi Jesus, “Gagaboton an tagsa nga tanom nga waray igtanom han akon Amay ha langit. 14Ayaw kabaraka ha ira! Mga buta hira nga mga pangulo; ngan kon magtutugway in buta hin igkasi buta, mahuhulog hira nga duha ngadto hin kali.” 15Nagsiring hi Pedro, “Sumati daw kami han kahulogan hini nga pananglitan.” 16Nagsiring hi Jesus ha ira, “Diri pa ngay-an kamo labaw hin kamaaram kay han iba. 17Diri ba kamo nasabot? An bisan ano nga nasulod ha baba hin tawo napasingadto ha tiyan ngan katapos nagawas ha iya lawas? 18Kundi natikang ha kasingkasing an mga butang nga nagawas ha baba; amo ini nga mga butang an nakakahugaw han tawo. 19Kay nagawas tikang ha kasingkasing hin tawo an magraot nga panhunahuna nga nag-aaghat ha iya hin pagpatay, panlibog, ngan pagbuhat hin iba nga maglaw-ay nga mga butang, panikas, pagbuwa, ngan pagpakaraot han iba. 20Amo ini an nakakahugaw han tawo. Kundi diri nakakahugaw hin tawo an pagkaon nga diri anay nanhuhunaw sumala han isinisiring nira ha iyo.” 21Binmaya hi Jesus hadto nga dapit ngan kinmadto ha katunaan hirani han mga syudad han Tiro ug Sidon. 22Hinmarani ha iya in babaye nga taga Canaan nga nag-ukoy didto nga dapit ngan nakimalooy, “Ginoo, Anak ni David! Kalooyi gad ako! Sinasangkayan hin maraot nga espiritu an akon anak nga babaye ngan makuri gud an iya kamutangan.” 23Kundi waray magbaton hi Jesus ha iya. Dinmaop an iya mga tinun-an ngan naghangyo kan Jesus, “Paiwasa hiya! Nagsusunodsunod hiya ha aton ngan maaringasa hiya!” 24Niyan binmaton hi Jesus, “Ginpadara ako ngadto la han mga nagkawawara nga karnero han katawhan han Israel!” 25Kundi hinmarani an babaye ngan hinmapa ha tiilan ni Jesus ngan nagsiring, “Buligi gad ako, Ginoo!” 26Nagbaton hi Jesus, “Diri angay kuhaon an pagkaon han mga anak ngan ilabog ngadto han mga ayam.” 27Binmaton an babaye, “Matuod gud an imo siring. Kundi bisan ngani an mga ayam nangangaon han mga salin nga natataktak tikang ha lamesa han ira agaron.” 28Sanglit binmaton hi Jesus ha iya, “Babaye, pagkadako han imo pagtoo! Matutumanan ka han imo pinangangaro!” Ngan naupay an iya anak hito ngahaw nga takna. 29Binmaya hi Jesus hadto nga dapit ngan nagligid hiya han baybayon han lanaw ha Galilea. 30Sinmagka hiya hin pungtod ngan linmingkod. Hinmarani ha iya in kadam-an nga mga tawo nga nagdara hin mga piay, mga buta, mga lulid, mga ngula, ngan damo pa nga mga magsakit, ngan gindara nira ha tiilan ni Jesus; ngan gintambal hira niya. 31Nahipausa an mga tawo han pakakita nira nga nagpakayakan na an mga ngula, nagkauupay na an mga lulid, nagpakalakat na an mga piay, ngan nagpakakita na an mga buta; ngan gindayaw nira an Dyos han Israel. 32Gintawag ni Jesus an iya mga tinun-an ngan ginsiring, “Nalolooy ako hini nga mga tawo kay kaupod hira nakon hin tulo na ka adlaw, ngan waray na hira pagkaon yana. Diri ko karuyag paolion hira kon diri anay magpakakaon, kay bangin mahiraptay hira dida ha dalan ha ira pangoli.” 33Nagpakiana an mga tinun-an ha iya, “Diin man kita pakakaagi hin igo nga pagkaon dinhe hini nga kamingawan basi ipakaon hini nga mga tawo?” 34“Pipira pa man an iyo tinapay?” nagpakiana hi Jesus. Binmaton hira, “Pipito na la ka bug-os ngan hin pipira nga gudtiay nga mga isda.” 35Pinapanlingkod ni Jesus ha tuna an mga tawo. 36Niyan ginkuha niya an pito ka bug-os nga tinapay ngan an isda, ngan nagpasalamat hiya han Dyos. Ginpinit-pinit ini niya ngan iginhatag han iya mga tinun-an, ngan igindurot liwat nira ngadto ha mga tawo. 37Nangaon hira ngatanan ngan nagkabubusog. Nakatirok pa an mga tinun-an hin pito ka alat han mga salin. 38Upat ka yukot nga kalalaken-an an nangaon, labot han kababayen-an ngan han kabataan. 39Niyan ginpaoli ni Jesus an mga tawo, sinmakay hiya han sakayan, ngan kinmadto han katunaan ha Magadan.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\