MATEO 16

1May pira nga mga Parisiyo ngan mga Sadusiyo nga dinmaop kan Jesus. Karuyag nira pagbitik ha iya, sanglit nangaro hira nga magpakita hiya ha ira hin milagro nga tikang ha langit basi hira makasabot nga tikang hiya sa Dyos. 2Kundi binmaton hi Jesus, “Kon tikaturunod na an adlaw, nasiring kamo, ‘Magmamaupay an panahon kay mapula an langit.’ 3Niyan ha kaagahon nasiring kamo, ‘Mauran yana kay mapula ngan madalumdom an langit.’ Nakakatagna kamo han panahon pinaagi hin pagtan-aw la han langit; kundi diri kamo nakakahubad han mga tigaman hini nga mga panahon! 4Pagkamaraot ngan pagkawaray pagtoo han Dyos han mga tawo hini nga panahon! Naaro ba kamo ha akon hin milagro? Diri ako mahatag! An milagro la ni Jonas an ihahatag ha iyo.” Kahuman, binayaan niya hira ngan linmakat. 5Han pagtabok han mga tinun-an ngadto ha luyo han lanaw, nahingalimot hira pagdara hin tinapay. 6Ginsiring hira ni Jesus, “Pagbantay ngan paghirot kamo han patubo han mga Parisiyo ngan mga Sadusiyo.” 7Naghiruhimangraw an mga tinun-an, “Nasiring hiya hini kay waray man kita magdara hin tinapay.” 8Nahibaroan ni Jesus an ira ginkarukayakan, sanglit nagpakiana hiya ha ira, “Kay ano nga naghinabe man kamo mahitungod han kawaray niyo tinapay? Pagkagutiay han iyo pagtoo! 9Diri la gihapon kamo nasabot? Diri ba kamo nahinunumdom han pagpinitpinit ko han lima ka bug-os nga tinapay para han lima ka yukot nga mga tawo? Pira ka alat an napuno niyo han nanhisalin? 10Ngan mahitungod han pito ka bug-os nga tinapay para han upat ka yukot nga mga tawo, pira ka alat an napuno niyo han nanhisalin? 11Kay ano nga waray kamo makasabot nga waray ako maghinabe hin tinapay ha iyo? Pagbantay kamo han patubo han mga Parisiyo ngan mga Sadusiyo!” 12Niyan nakasabot an mga tinun-an nga waray hiya maghinabe ha ira mahitungod hin paglikay han patubo nga ginagamit ha tinapay, kundi hin paglikay han pagturon-an han mga Parisiyo ngan mga Sadusiyo. 13Niyan kinmadto hi Jesus ha katunaan hirani han bungto han Cesarea Filipo, ngan didto ginpakianhan niya an iya mga tinun-an, “Sumala han siring han mga tawo, hin-o man kono an Anak han Tawo?” 14Nagbaton hira, “May nasiring nga hiya amo hi Juan nga Parabunyag; nasiring an iba nga hiya amo hi Elias; ngan nasiring na man liwat an iba nga hiya amo hi Jeremias o usa han mga manaragna.” 15Nagpakiana hi Jesus ha ira, “An ha iyo, hin-o man ako?” 16Binmaton hi Simon Pedro, “Ikaw amo an Mesiyas, an Anak han Dyos nga buhi.” 17Ginsiring hiya ni Jesus, “Palaran ka, Simon nga anak ni Juan, kay waray umabot ha imo ini nga kamatuoran tikang hin bisan hin-o nga tawo, kundi iginhatag ini ha imo han akon Amay ha langit. 18Sanglit nasiring ako ha imo: ikaw hi Pedro ngan ha bawbaw hini nga bato titindogon ko an akon singbahan, ngan diri makakadaog hini an gahom han kamatayon. 19Ihahatag ko ha imo an mga yawi han Ginhadian han Langit; an imo diri hubaran dinhe ha tuna diri man liwat huhubaran dinhe ha langit; ngan an imo hubaran dinhe ha tuna huhubaran man liwat didto ha langit.” 20Niyan gintugon ni Jesus an iya mga tinun-an nga diri magsumat bisan kan kanay nga hiya amo an Mesiyas. 21Tikang hadto ginsiring ni Jesus an iya mga tinun-an: “Kinahanglan kumadto ako ha Jerusalem ngan mag-antos hin damo nga mga kakurian tikang ha kamot han katigurangan, mga puno han kapadian, ngan mga magturutdo han Balaod. Papatayon ako, kundi mababanhaw liwat ako ha ikatulo ka adlaw.” 22Ilinain anay hiya ni Pedro han iba, ngan sidngon hiya, “Diri unta itugot han Dyos nga mahinabo ini ha imo!” 23Linmingi hi Jesus ngan sidngon hi Pedro, “Iwas dida, Satanas! Nakakaulang ka ha akon, kay an imo hunahuna, hunahuna la hin tawo, diri kanan Dyos!” 24Ngan nagsiring hi Jesus ha iya mga tinun-an, “Kon may-ada karuyag umupod ha akon, kinahanglan magsalikway hiya han iya kalugaringon, magpas-an han iya kros, ngan magsunod ha akon. 25Kay adton karuyag magtalwas han iya kinabuhi mawawara ini ha iya; kundi adton kawad-an han iya kinabuhi tungod ha akon, hiaagian ini niya. 26Ano ba an makukuha han tawo kon maangkon niya an bug-os nga kalibutan, kundi kawad-an hiya han iya kinabuhi? Waray gud! Waray niya sadang mahatag basi mabawi an iya kinabuhi. 27Kay maabot na an Anak han Tawo dida han himaya han iya Amay, upod an iya mga anghel, ngan tatagan niya hin balos an ngatanan sumala han ira mga buhat. 28Tigamni niyo ini: May-ada pipira dinhe nga diri mapatay tubtob nga hikit-an nira an Anak han Tawo nga maabot usa nga hadi.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\