MATEO 17

1Pag-agi hin unom ka adlaw igin-upod ni Jesus hi Pedro ngan an magbugto, hira Santiago ug Juan. Gindara niya hira ngadto hin hitaas nga bukid ug hira la didto. 2Samtang nagkikinita hira kan Jesus, nabalhin an iya panagway; nagmasilaw an iya bayhon sugad han adlaw ngan nagbusag an iya panapton sugad han kapawa. 3Niyan an tulo nga mga tinun-an kinmita kanda Moises ug Elias nga nakikighimangraw kan Jesus. 4Nagsiring hi Pedro kan Jesus, “Ginoo, maupay nga hahani na la kita; kon maruyag ka, maghihimo ako dinhe hin tulo nga tulda: usa para ha imo, usa para kan Moises, ngan usa para kan Elias.” 5Han nagyiyinakan pa hiya, linambongan hira hin masilaw nga dampog, ngan nagsiring in tingog tikang han dampog, “Amo ini an akon kalugaringon nga Anak nga hinigugma, nga akon ikinalilipay. Pamatii niyo hiya!” 6Nagkahadlok gud an mga tinun-an han pakabati nira han tingog, ngan hinmapa hira ha tuna. 7Dinmaop hi Jesus ngan ginkaptan hira. Nagsiring hiya, “Buhat! Ayaw kamo kahadlok!” 8Han paghangad nira, waray na nira hinkit-an labot kan Jesus. 9Han paglugsong nira han bukid, gintugon hira ni Jesus, “Ayaw kamo pagsumat bisan kan kanay mahitungod hini nga iyo hinkit-an tubtob han kabanhaw han Anak han Tawo.” 10Nagpakiana kan Jesus an mga tinun-an, “Kay ano nga nasiring an mga magturutdo han Balaod nga makanhi anay hi Elias?” 11Binmaton hi Jesus, “Makanhi man ngani anay hi Elias ngan aandamon niya an ngatanan. 12Kundi nasiring ako ha iyo, kinmanhi na hi Elias, ngan waray kumilala an mga tawo ha iya, kundi ginbuhat nira ha iya an ira karuyag. Ha amo man nga paagi, pagpapakurian man liwat nira an Anak han Tawo.” 13Niyan, nakasabot an mga tinun-an nga naghimangraw hiya ha ira mahitungod kan Juan nga Parabunyag. 14Pagbalik nira ngadto han mga tawo, dinmaop kan Jesus in tawo, linmuhod ha iya atubangan, 15ngan nagsiring, “Kalooyi gad an akon anak! Buntogon hiya ngan makalilisang an gin-aantos kon tinutulos, ngan agsob hiya mahulog ha kalayo ngan ha tubig. 16Gindara ko na hiya ngadto han imo mga tinun-an, kundi waray man hira makaupay ha iya.” 17Binmaton hi Jesus, “Pagkawaray pagtoo ngan pagkasayop niyo nga mga tawo! Tubtob pa san-o an akon pag-inupod-upod ha iyo? Tubtob pa san-o an akon pag-inalagad ha iyo? Dad-a nganhi ha akon an bata!” 18Ginpaiwas ni Jesus an yawa ngan ginmawas ini, sanglit hito ngahaw nga takna naupay dayon an bata. 19Niyan dinmaop hin hilit kan Jesus an mga tinun-an ngan nagpakiana ha iya, “Kay ano nga waray man kami makapaiwas han yawa?” 20Binmaton hi Jesus, “Tungod kay kulang kamo hin pagtoo. Tigamni ini: kon may niyo pagtoo nga sugad kadako hin liso hin mustasa, makakasiring kamo hini nga bukid, ‘Balhin ngadto hin iba nga dapit!’ Ngan mabalhin ito. Mahihimo niyo an ngatanan. ( 21Waray iba nga makakapaiwas hin sugad hini, kundi an pag-ampo ngan an pagpuasa la.)” 22Dida nga nagkatirok na an ngatanan nga mga tinun-an didto ha Galilea, nagsiring hi Jesus ha ira, “An Anak han Tawo diri na maiha itutubyan ngadto han mga tawo, 23nga magpapatay ha iya; kundi mababanhaw hiya ha ikatulo ka adlaw.” Nagmabidoon an mga tinun-an. 24Han pag-abot ni Jesus ngan han iya mga tinun-an ha Capernaum, hinmarani kan Pedro an mga parasukot hin buhis han Templo ngan nagpakiana, “Nagbabayad ba an iyo magturutdo han buhis han Templo?” 25“Oo, nagbabayad!” binmaton hi Pedro. Han pagsulod ni Pedro han balay, nag-una hin pagyakan hi Jesus, “Simon, ano man an imo paghunahuna? Hin-o in nagbabayad hin mga kabaraydan o buhis ngadto han mga hadi hini nga kalibutan? An mga bungtohanon ba o an mga lumalangyaw?” 26“An mga lumalangyaw,” binmaton hi Pedro. Nagsiring hi Jesus, “Kon sugad, diri kinahanglan magbayad an mga bungtohanon. 27Kundi basi diri masina ha aton ini nga mga tawo, kadto ha lanaw ngan pangawil. Butunga an syahan nga isda nga makubit, ngan hiaagian mo ha sulod han iya baba in kwarta nga igo hin pagbayad han akon ngan han imo buhis han Templo; kuhaa ini ngan baydi an aton mga buhis.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\