MATEO 18

1Hadto nga takna kinmadto kan Jesus an mga tinun-an ngan nagpakiana, “Hin-o man an gidadakoi didto han Ginhadian han langit?” 2Gintawag ni Jesus in usa nga bata ngan ginpatukdaw niya ha atubangan nira, 3ngan nagsiring, “Tigamni ini: kon diri kamo magbalhin ngan masugad hin kabataan diri gud kamo makakasulod han Ginhadian han langit. 4An gidadakoi didto han Ginhadian han langit amo adton nagpapaubos ngan nasusugad hini nga bata. 5Ngan adton nakarawat hin sugad hini nga bata ha akon ngaran nakarawat man ha akon. 6“Mahitungod hin mga gudtiay nga kabataan nga natoo ha akon, maupay pa para hin usa ka tawo nga higtan an iya liog hin dako nga gilingan nga bato, ngan itunod hiya ngadto ha kahiladman han dagat, kon hiya an tinikangan hin pakasala hini nga kabataan. 7Pagkaraot hini nga kalibutan kay aada an mga butang nga nagsusulay han tawo hin pakasala! Mahinanabo gud gihapon ini nga mga butang, kundi kairo han tawo kon hiya an tinikangan hini nga mga pakasala! 8“Kon an imo kamot o imo tiil amo an tinikangan han imo pakasala, gabay utdon nimo ngan ilabog! Maupay pa nga sumulod ka ha kinabuhi nga utod an imo kamot o tiil kay hin sangkap ka hin duha nga kamot ngan duha nga tiil kundi ilalabog ka ngadto ha dayon nga kalayo. 9Ngan kon matinikangan an imo mata hin pakasala, gabay lukaton ito ngan ilabog! Maupay pa nga sumulod ka ha kinabuhi nga usa la an imo mata kay hin sangkap ka hin duha nga mata kundi ilalabog ka ngadto ha kalayo han impyerno. 10“Bantayi nga diri kamo magtamay han usa hini nga mga gudtiay nga kabataan. Nasiring ako ha iyo nga dayuday aada an ira mga anghel ha atubangan han akon Amay ha langit. [ 11Kay kinmanhi an Anak han Tawo hin pagtalwas hadton mga nawara.] 12“Ha iyo paghunahuna, ano an bubuhaton hin usa ka tawo kon mawad-an hiya hin usa han iya 100 nga mga karnero? Babayaan niya an 99 nga nananabsab ha ligid han pungtod, ngan malakat hin pamiling han nawara. 13Nasiring ako ha iyo, kon hiagian niya ini, labaw kamalipayon hiya tungod hini nga usa nga karnero kay han 99 nga waray mawara. 14Ha amo gud nga pagkaagi, diri karuyag han Amay niyo ha langit nga may mawara hini nga mga gudtiay nga kabataan. 15“Kon makasala ha imo in imo bugto, kadtoa ngan sumati hiya han iya sayop. Kundi buhata ini hin hilom, nga kamo la nga duha. Kon mamati hiya ha imo, mahibabalik an iyo nga duha maupay nga kaburut-on. 16Kundi kon diri hiya mamati ha imo, pagdara hin duha o tulo ka tawo, basi an tagsa nga sumbong pagmatuoron pinaagi hin duha o tulo nga mga testigo sumala han iginsiring han kasuratan. 17Kon diri hiya mamati ha ira, igsumat na ngahaw an ngatanan ngadto han singbahan. Ngan kon diri pa hiya mamati han singbahan, hunahunaa na hiya sugad nga usa nga diri natoo han Dyos o usa nga parasukot hin buhis. 18“Sanglit nasiring ako ha iyo ngatanan: kon ano an iyo igdiri ha tuna igdidiri didto ha langit; kon ano an iyo itugot ha tuna itutugot didto ha langit. 19“Ngan igsisiring ko pa ha iyo: kon in duha ha iyo dinhe ha tuna magka-uyon hin pangaro hin bisan ano nga butang, ihahatag ito ha iyo han akon Amay ha langit. 20Kay kon may duha o tulo nga magkatirok hin pag-ampo ha akon ngaran, aadto ako upod ha ira.” 21Dinmaop hi Pedro kan Jesus ngan nagpakiana, “Ginoo, kon an akon bugto magpinakasala ha akon, makakapira ko ba hiya pasasayloa? Makapito ba?” 22Binmaton hi Jesus, “Diri la makapito, kundi makakapitoan kag pito. 23Kay an Ginhadian han langit sugad hin hadi nga nakigtuhay han mga utang han iya mga surugoon. 24Nagtikang pa la hiya pagtuhay, nga dad-on ha iya in usa nga makalilisang kadako han iya utang. 25Tungod nga waray man hiya igo nga igbarayad han iya utang, nagsugo an iya agaron nga igbaligya hiya sugad nga usa nga oripon, upod an iya asawa ngan an iya kabataan, ngan an ngatanan nga iya hiagi, basi makabayad han utang. 26Linmuhod an surugoon ha atubangan han iya agaron ngan nakimalooy hin pagsiring, ‘Agaron, angan-angana gad ako, ngan babayaran ko ikaw han ngatanan!’ 27Nalooy ha iya an agaron, sanglit ginpara na la an iya utang, ngan ginpalakat hiya. 28“Ginmawas an tawo ngan iginkita hin iya igkasi surugoon nga nakautang hin pira la ka pesos ha iya. Ginrabot hiya, ginkaptan ha liog, ngan ginsiring, ‘Baydi ako han imo nautang!’ 29Linmuhod ha iya an iya igkasi—surugoon ngan nakimalooy intawon, ‘Angan-angana gad ako ngan babayaran ko ikaw!’ 30Kundi waray hiya pabaribad; iginpapriso lugod niya ngada han pakabayad han utang. 31Han pakakita han iba nga mga surugoon han nahinabo, duro an ira kabido, ngan kinmadto hira ha ira agaron hin pagsumat han ngatanan nga nahinabo. 32Sanglit iginpatawag han agaraon an surugoon ngan ginsiring hiya, ‘Waray ka pulos nga oripon! Ginpasaylo ko ikaw han bug-os mo nga utang, kay nakimalooy ka ha akon. 33Unta imo kinakalooyan an imo igkasi—surugoon sugad nga nalooy ako ha imo.’ 34Duro gud an kapungot han agaron, ngan iginpapriso an surugoon basi sirotan ngada han pakabayad niya han ngatanan nga iya mga utang.” 35Ngan gintapos ni Jesus an pananglitan hin pagsiring, “Amo man ini an bubuhaton han akon Amay ha langit ha tagsa ha iyo, kon diri kamo magpasaylo han iyo bugto tikang han iyo kasingkasing.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\