MATEO 19

1Katapos ni Jesus pagyakan hini nga mga butang, binmaya hiya han Galilea ngan kinmadto han katunaan han Judea, ha tabok han Salog Jordan. 2Sinmunod ha iya in kadam-an nga mga tawo ngan didto gintambal niya hira. 3Kinmadto ha iya in mga Parisiyo ngan nagsari hin pagbitik ha iya pinaagi hin pagpakiana, “Natugot ba an aton Balaod nga in lalake makigbulag han iya asawa, hin bisan ano la nga pasangil?” 4Binmaton hi Jesus, “Waray ba niyo mabasa ini nga bahin han kasuratan, ‘Ha tinikangan, an Magburuhat naghimo hin lalake ngan babaye?’ 5Ngan nagsiring hiya, ‘Tungod hini mabaya an lalake han amay ngan iroy niya ngan makikigtampo han iya asawa, ngan hira nga duha mauusa na la nga lawas.’ 6Sanglit diri na hira duduha kundi uusa nala. Kinahanglan diri han tawo pagbulagon an gin-usa han Dyos.” 7Nagpakiana ha iya an mga Parisiyo, “Kay ano nga tinmugot man hi Moises nga an lalake magsurat hin pagpahibaro hin pakigbulag ha iya asawa ngan makakabulag na hiya?” 8Binmaton hi Jesus, “Tinmugot hi Moises nga makigbulag kamo han iyo asawa kay makuri man kamo pagtutdoan. Kundi diri amo ito ha tinikangan. 9Sanglit nasiring ako ha iyo, an bisan hin-o nga makigbulag han iya asawa labot kon an asawa naglalake, nakakasala hin panlibog, kon mangasawa hiya hin iba nga babaye.” 10Nagsiring ha iya an iya mga tinun-an, “Kon amo man ini an mahinanabo hiunong han bana ngan han iya asawa, maupay na la nga diri mangasawa.” 11Binmaton hi Jesus, “Diri para han ngatanan ini nga pagturon-an, kundi para la hadton gintagan hini han Dyos. 12Kay damo ka lain an pangatadongan kon kay ano nga may mga lalake nga diri mahimo hin pag-asawa: may-ada diri makakahimo hin pangasawa tungod kay natawo hira nga daan sugad; an iba kay ginkaponan hira hin mga tawo; ngan an iba tungod han Ginhadian han langit. Hiya nga nakakahimo hin pagkarawat hini nga pagturon-an, tugotan hin pagbuhat.” 13May mga tawo nga nagdara hin kabataan ngadto kan Jesus basi agbayan hira han iya mga kamot, ngan mag-ampo para ha ira, kundi ginsaway han mga tinun-an ini nga mga tawo. 14Nagsiring hi Jesus, “Tugoti niyo an kabataan hin pagdaop ha akon ngan ayaw niyo pagdid-i hira. Kay an Ginhadian han langit para la hin sugad ha ira.” 15Gin-agbayan hira niya ngan linmakat hiya. 16May hadto usa ka tawo nga dinmaop kan Jesus. Nagpakiana hiya, “Magturutdo, ano an maupay nga butang nga kinahanglan ko buhaton basi maangkon ko an kinabuhi nga dayon?” 17Binmaton hi Jesus, “Kay ano nga napakiana ka man ha akon kon ano in maupay? An Dyos la an maupay. Tumana an mga sugo kon buot ka makasulod ha kinabuhi.” 18“Ano nga mga sugo?” nagpakiana hiya. Nagbaton hi Jesus, “Diri ka magpatay; diri ka manlibog; diri ka mangawat; diri ka magbuwa; 19tahora an amay ug iroy nimo,ngan higugmaa an imo igkasi tawo sugad ha imo ngahaw.” 20Binmaton an batan-on, “Gintuman ko na ini ngatanan nga mga sugo, ano pa man an akon sadang buhaton?” 21Nagsiring ha iya hi Jesus, “Kon karuyag mo mahingpit, kadto na, ngan ipamaligya an ngatanan nga imo mga butang, ngan ihatag an kwarta ha mga kablas, ngan maaangkon mo in mga manggad ha langit; ngan kahuman, balik ngan sunod ha akon.” 22Han pakabati hini han batan-on, linmakat hiya nga mabidoon, kay riko hiya. 23Niyan nagsiring hi Jesus han iya mga tinun-an, “Nasiring ako ha iyo, magkukuri in riko hin pagsulod han Ginhadian han Langit. 24May-ada pa ako lain nga igsisiring ha iyo: mas makuri para hin riko hin pagsulod han Ginhadian han Dyos kay hin kamelyo hin pagsuhot ha taranogan hin dagom.” 25Han pakabati han iya mga tinun-an, nahipausa hira. Nagpakiana hira, “Hin-o man ngay-an in matatalwas?” 26Gintutokan hira ni Jesus ngan ginbaton, “Diri ini nahihimo hin mga tawo; kundi para han Dyos, nahihimo an ngatanan.” 27Niyan nagyakan hi Pedro, “Ginoo, kitaa, ginbayaan namon an ngatanan ngan sinmunod kami ha imo. Ano man in amon maangkon?” 28Nagsiring ha ira hi Jesus, “Nasiring ako ha iyo hini: kon lumingkod na an Anak han Tawo didto han langitnon niya nga trono didto han Bag-o nga kalibutan, malingkod ha trono liwat kamo nga dose nga akon mga tinun-an hin paghukom han dose nga mga tribo han Israel. 29Ngan an ngatanan nga binmaya hin mga balay, kabugtoan o mga kag-anak, o kabataan, o mga uma, tungod ha akon, makarawat hin labaw pa hin 100 ka pilo ngan tatagan pa han kinabuhi nga dayon. 30Kundi damo in mauorhe nga nag-uuna yana, ngan damo in mauuna nga nauorhe yana.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\