MATEO 20

1“An Ginhadian han langit sugad han tag-iya hin uma hin mga ubas nga timprano pa ha aga linmakat pangita hin mga tawo nga iya susuholan hin pagtrabaho ha iya urubasan. 2Nakigsabot hiya pagbayad ha ira han nahiaaraan nga suhol nga usa ka salapi an usa ka adlaw, ngan ginsugo hira ngadto han iya urubasan. 3Ginmawas liwat hiya ngadto ha merkado ha may alas nuybe han aga ngan nakakita hiya hin mga tawo nga nagkakatukdaw didto ngan waray mga trabaho. 4Sanglit ginsiring niya hira, ‘Pagtrabaho man kamo ha akon urubasan, ngan tatagan ko kamo hin angay nga suhol.’ 5Ngan kinmadto hira. Niyan ha pagka-alas dose, ngan liwat ha alas tres, amo gihapon an ginbuhat niya. 6May mga alas singko na han kulop han pagkadto niya liwat ha merkado. Hinkit-an niya in iba pa nga mga tawo nga nagkakatukdaw la gihapon didto. ‘Kay ano nga kinakaragan niyo an bug-os nga adlaw dinhe nga waray ginbubuhat?’ nagpakiana hiya ha ira. 7Binmaton hira, ‘Kay waray man nagpatrabaho ha amon.’ Ginsiring hira niya, ‘Kon amo ito, kadto liwat kamo pagtrabaho ha akon urubasan.’ 8“Han pagkakulop na, ginsiring han tag-iya an iya tinaporan, ‘Tawga an mga nagtrabaho ngan tagi hira han ira suhol. Unaha pagbayad adton mga urhe magtrabaho, ngan urhe adton mga una magtrabaho. 9Gintagan hin tag-usa ka salapi an mga tawo nga nagtrabaho ha alas singko na han kulop. 10Sanglit han pagdaop na hin pagkarawat han suhol an mga tawo nga una magtrabaho, naghunahuna hira nga darudako an ira kakarawaton, kundi tinagan liwat hira hin tag-usa ka salapi an kada usa. 11Ginkarawat nira an ira suhol, ngan nagtikang hira hin pagngurutob kontra han tag-iya han urubasan. 12Nagsiring hira, ‘Iini nga mga tawo nga orhe magtrabaho, nagtrabaho sulod hin usa ka oras la, samtang kami nagtrabaho ha bug-os nga adlaw, ngan nag-antos han kapaso han adlaw. Kay ano nga gintagan mo hira pareho han iginhatag mo ha amon?’ 13Ngan ginbaton han tag-iya an usa ha ira, ‘Sangkay, pamati daw! Waray ako maglimbong ha imo. Di’ ba inmuyon ka hin usa ka salapi nga suhol hin usa ka adlaw nga pagtrabaho? 14Yana, karawta an imo suhol, ngan oli ha iyo. Karuyag ko tagan an orhe na magtrabaho hin pareho nga suhol han akon iginhatag ha imo. 15Waray ba ngay-an ako katungod paggamit han akon kwarta sugad han akon karuyag? O nauba ka ba tungod han akon kamahinatagon?’ ” 16Ngan gintapos ini ni Jesus hin pagsiring, “Sanglit, mahiuuna adton mga orhe, ngan mauorhe adton mga nahiuna.” 17Samtang nasagka hi Jesus tipakadto ha Jerusalem, ginlain niya an dose nga mga tinun-an, ngan ginhilit hira hin pagsiring, 18“Pamati kamo: matukad kita ngadto ha Jerusalem, diin igtutubyan an Anak han Tawo ngadto han mga kamot han mga puno han kapadian ngan mga magturutdo han Balaod. Ira paghuhukman hiya ha kamatayon, 19ngan igtutubyan hiya ha mga Hentil. Pagbibiaybiayon, paglalatobon, ngan igraraysang hiya ha kros; kundi mababanhaw hiya ha ikatulo ka adlaw.” 20Niyan, kinmadto kan Jesus an iroy han mga anak ni Sebedeo, upod an iya mga anak nga lalake, ngan yinmukbo ha iya ngan may-ada niya pinangaro. 21Nagpakiana hi Jesus ha iya, “Ano an imo karuyag?” Binmaton hiya, “Igsaad gad ha akon nga palilingkoron mo ini nga duduha ko nga mga anak, ha imo tuo ngan ha imo wala kon maghadi ka na.” 22Nagbaton hi Jesus ha ira, “Diri kamo maaram kon ano an iyo pinangangaro. Makakainom ba kamo han kupa han mga pag-antos nga ha diri maiha akon iimnan?” “Makakahimo kami,” binmaton hira. 23Ginsiring hira ni Jesus, “Matuod, makakainom kamo han akon kupa, kundi waray ako katungod hin pagpili kon hin-o an malingkod ha akon tuo ngan ha akon wala. Ini nga mga dapit para ini hadton gin-andaman han akon Amay.” 24Han pakabati hini han iba nga napulo nga mga tinun-an, nagkasisina hira han duha nga magbugto. 25Sanglit gintirok ni Jesus hira ngatanan ngan ginsiring, “Maaram kamo nga an mga punoan han mga pagano may gahom han ira mga tawo, ngan an ira mga pangulo naghahadi ha ira. 26Kundi diri ini amo nga paagi an angay niyo sundon. Kon may usa ha iyo nga karuyag magin labaw, kinahanglan magin surugoon hiya han iba; 27ngan kon may usa ha iyo nga karuyag magin gilalabawi, kinahanglan magin oripon hiya niyo— 28sugad han Anak han Tawo nga waray makanih hin pagpaataman, kundi hin paghatag han iya kinabuhi para hin pagtubos hin damo nga mga tawo.” 29Han nabaya na hi Jesus ug an iya mga tinun-an han Jerico, ginsunod hi Jesus hin damo nga mga tawo. 30May duha nga buta nga nalingkod ha ligid han dalan nga nakabati nga hi Jesus nalabay, sanglit nagtikang hira paggoliat, “Anak ni David! Kalooyi gad kami!” 31Ginbusaan hira han mga tawo ngan ginpahilom hira, kundi dinmugang la lugod hira paggoliat, “Anak ni David! Kalooyi kami!” 32Hinmunong hi Jesus ngan gintawag hira. “Ano an iyo karuyag nga buhaton ko ha iyo?” nagpakiana hiya. 33Binmaton hira, “Ginoo, karuyag namon nga makakita kami!” 34Nalooy hi Jesus ha ira, ngan ginkamkam an ira mga mata. Nakakita dayon hira, ngan sinmunod hira ha iya.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\