MATEO 21

1Han tikahirani na hi Jesus ug an iya mga tinun-an han Jerusalem, inmabot hira ha Betfage, ha Bukid han mga Olibo. Ginpauna ni Jesus in duha han iya mga tinun-an 2upod ini nga tugon: “Kadto kamo ha baryo nga inaatubang niyo, ngan hiaagian dayon niyo in hinigtan nga asno upod an iya nati. Hubari niyo ngan dad-a nganhi. 3Ngan kon may-ada magpakiana ha iyo, sidnga niyo hiya, ‘Ginkikinahanglan ini han Ginoo,’ ngan ipadadara dayon ha iyo.” 4Nahinabo ini basi matuman an iginsiring han manaragna: 5“Sumati an syudad han Sion, maabot yana ngada ha imo an imo hadi. Mapinaubsanon hiya ngan nasakay hin asno, ug han iya nati.” 6Sanglit linmakat an mga tinun-an ngan gintuman nira an iginsugo ni Jesus ha ira. 7Gindara nira an asno ngan an nati, ngan ginhapinan nira han ira mga kurugpos, ngan sinmakay hi Jesus. 8An dako nga hugpo hin mga tawo nagbitad dida ha dalan han ira mga kurugpos, samtang an iba nangutod hin mga sanga hin mga kahoy ngan iginkatag nira ha dalan. 9Naggoliat an mga tawo nga nag-uuna kan Jesus ngan an mga nagsusunod ha iya: “Dayawon an Anak ni David! Dayawon han Dyos hiya nga nakanhi ha ngaran han Ginoo! Dayawon an Dyos!” 10Han pagsulod na ni Jesus han Jerusalem, narigumok an bug-os nga syudad. Nagpakiana an mga tawo, “Hin-o man ini hiya?” 11Binmaton an hugpo han mga tawo, “Amo ini hi Jesus, an manaragna nga taga-Nazaret, ha Galilea.” 12Sinmulod hi Jesus han Templo ngan gintabog niya an ngatanan nga namamalit ngan nagbabaligya didto, ngan pinamalintong niya an mga lamesa han mga magbaralyo hin kwarta ngan an mga bangkilyo han mga nagbabaligya hin mga sarapati. 13Nagsiring hiya ha ira, “Iginsurat ha Kasuratan nga an Dyos nagsiring, ‘Tatawgon an akon Templo nga balay hin pag-ampo.’ Kundi ginhimo niyo ini nga tagoan hin mga tikasan!” 14Gindara ngada ha iya didto ha templo an mga buta ngan an mga lulid, ngan gintambal niya hira. 15Nasina an mga puno han kapadian ngan an mga magturutdo han Balaod han pakakita nira han mga orosahon nga mga butang nga iya ginbuhat, ngan han kabataan nga naggogoliat ha sakob han Templo, “Dayawon an Anak ni David!” 16Sanglit nagsiring hira kan Jesus, “Nabati ka ba han ira ginyayakan?” “Oo, nabati ako,” binmaton hi Jesus. “Waray ba niyo mabasa an kasuratan nga nagsiring, ‘Gintutdoan nimo an kabataan ngan an mga minasus-an paghalad hin hingpit nga pagdayaw?’ ” 17Binayaan hira ni Jesus ngan ginmawas hiya han syudad ngadto ha Betania, ngan didto magpalabay hiya han gab-i hin pagpahuway. 18Han pagkaaga na, han pagbalik ni Jesus ngadto ha syudad, ginutom hiya. 19Nakakita hiya hin kahoy nga igos ha ligid han dalan, ngan gindaop ini niya, kundi waray niya hin-agian nga bunga, kundi mga dahon la. Sanglit ginsiring niya an kahoy, “Diri ka na gud mamumunga!” Ngan nalaya dayon an kahoy. 20Nakakita hini an mga tinun-an ngan nahipausa hira. Nagpakiana hira, “Kay ano nga nalaya man dayon an igos?” 21“Tigamni niyo ini!” binmaton hi Jesus. “Kon matoo la kamo, ngan diri magruruhaduha, makakahimo kamo han akon ginbuhat hini nga igos; ngan diri la ini kundi makakasiring pa ngani kamo ngada hini nga bukid, ‘Magabot ka, ngan patinhulog ngadto ha dagat,’ ngan mahihimo ini. 22Kon natoo kamo, kakarawaton niyo an bisan ano nga iyo pangaroon dida hin pag-ampo.” 23Binmalik hi Jesus ngadto han Templo. Han nagtututdo hiya, hinmarani ha iya an mga puno han kapadian ngan an katigurangan nga mga Judiyo, ngan nagpakiana, “Ano an imo katungod hin pagbuhat hini nga mga butang? Hin-o an naghatag ha imo hini nga katungod?” 24Binmaton hi Jesus ha ira, “Mapakiana man ako ha iyo hin makausa la, ngan kon makabaton kamo, pagsusumatan ta kamo kon ano an akon katungod hin pagbuhat hini nga mga butang. 25Diin man tikang an katungod ni Juan hin pagbunyag? Tikang ba sa Dyos o tikang ba han mga tawo?” Nagtikang hira hin paglarolantugi, “Ano man an aton igbabaton? Kon bumaton kita, ‘Tikang sa Dyos,’ masiring hiya ha aton, ‘Kay ano man nga waray kamo tumoo kan Juan?’ 26Kundi kon sumiring kita, ‘Tikang han mga tawo,’ mahadlok kita han pagbubuhaton han mga tawo ha aton kay maaram an ngatanan nga manaragna hi Juan.’ ” 27Sanglit ginbaton nira hi Jesus, “Diri kami maaram.” Ngan nagsiring hiya ha ira, “Diri ko man liwat kamo pagsusumatan kon ano an katungod ko hin pagbuhat hini nga mga butang. 28“Yana, ano man an iyo paghunahuna? May-ada hadto tawo nga may duha nga mga anak nga kalalaken-an. Ginkadto niya an magurang ngan ginsiring, ‘Anak, pagtrabaho yana nga adlaw ha urubasan.’ 29Binmaton ini hiya, ‘Diri ako magtratrabaho!’ kundi naliwat an iya hunahuna, ngan kinmadto hiya ha urubasan. 30Niyan an amay kinmadto han manghod nga anak ngan amo gihapon an iya iginsiring, ‘Oo, makadto ako,’ binmaton hiya, kundi waray hiya makadto. 31Hin-o man ha ira nga duha an nagtuman han karuyag han amay nira?” Binmaton hira, “An magurang.” “Susumatan ta kamo,” nagsiring hi Jesus ha ira. “An mga parasukot hin buhis ngan an magraot nga kababayen-an mahiuuna pa ha iyo hin pagsulod han Ginhadian han Dyos. 32Kay kinmanhi ha iyo hi Juan nga Parabunyag hin pagtutdo ha iyo han matadong nga aragian, ngan waray kamo tumoo ha iya; kundi tinmoo ha iya an mga paragsukot hin buhis ngan an magraot nga kababayen-an. Bisan ngani kamo, kahuman niyo pakakita, waray gihapon kamo magbasol ngan magtoo ha iya.” 33Nagsiring hi Jesus, “Pamati kamo hin lain nga pananglitan. May-ada hadto tag-iya hin tuna nga nag-uma hin ubas. Gin-alad niya an uma, nagbuho para hin mulino hin pagpii, ngan nagtindog hin hitaas nga lantawan. Katapos, ginpaagsahan niya hin mga saop ito nga urubasan, ngan naglakaton hiya. 34Pag-abot na han panahon han panguha han mga ubas, ginsugo niya in iya mga oripon ngadto han mga saop hin pagkuha han iya bahin. 35Kundi gindakop han mga saop an iya mga oripon; ginbalbag nira an usa, ginpatay an ikaduha ngan ginbato an iba. 36Nagsugo liwat an tawo hin iba pa nga mga oripon, labaw pa kadamo han syahan, kundi amo gihapon an ginbuhat ha ira han mga saop. 37Ha kataposan, ginsugo niya ngadto ha ira an iya anak nga lalake. Nagsiring hiya, ‘Ha waray ruhaduha tatahoron nira an akon anak.’ 38Kundi han pakakita han mga saop han anak, may hinsiring ha ira, ‘Anak ini han tag-iya. Tana, pataya ta hiya, ngan aangkonon ta an urubasan!’ 39Sanglit gindakop nira an anak, iginlabog ha gawas han urubasan, ngan ginpatay nira. 40“Niyan kon umabot na an tag-iya han urubasan, ano man an iya bubuhaton han mga saop?” nagpakiana hi Jesus. 41Binmaton hira, “Papatayon gud niya adto nga magraot nga mga tawo, ngan paaagsahan niya an urubasan hin iba nga mga saop nga makakahatag ha iya han iya bahin ha igo nga panahon.” 42Ginsiring hira ni Jesus, “Waray ba kamo makabasa han siring han Kasuratan? ‘An bato nga iginsalikway han mga magtirindog nga waray gamit, nahimo lugod nga importante nga bato. Ginbuhat ini han Ginoo; pagkaorosahon gud pagkit-on!’ 43“Sanglit nasiring ako ha iyo,” nagpadayon hi Jesus, “kukuhaon ha iyo an Ginhadian han Dyos ngan ihahatag ha mga Tawo nga makakahimo hin angay nga mga bunga. [ 44Masasamad an mahulog ngada hini nga bato; ngan mapipisa an mahulogan hini nga bato.]” 45Nakabati han mga pananglitan ni Jesus an mga puno han kapadian ngan an mga Parisiyo, ngan nakasabot hira nga nagyakan hiya mahitungod ha ira, 46sanglit nagtinguha hira hin pagdakop ha iya. Kundi nahadlok hira han mga tawo nga nakilala kan Jesus nga usa hiya nga manaragna.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\