MATEO 22

1Ginmamit gihapon hi Jesus hin mga pananglitan han iya pagyakan ha mga tawo. 2“An Ginhadian han langit sugad hin hadi nga nag-andam hin kombite han pagkasal para han iya anak nga lalake. 3Nagsugo hiya han iya mga surugoon hin pagsumat han mga dinapit nga makadto na hira han kombite, kundi waray ini hira maruyag hin pagtambong. 4Sanglit nagsugo hiya hin iba nga mga surugoon upod ini nga tugon: ‘Sumati an mga dinapit nga andam na an akon kombite; gin-ihaw na an akon mga baka ngan pinatambok nga mga nati, ngan andam na an ngatanan. Kadi na kamo ha kombite han pagkasal!’ 5Kundi nagpaka bungol la an mga gindapit ngan nagpadayon la han ira mga buruhaton: kinmadto ha iya uma an usa, ngan ha iya tindahan an usa, 6samtang an iba nagdakop han mga surugoon, ginbalbag ngan pinanmatay nira. 7Duro an kasina han hadi; ginsugo niya an iya mga sondalo hin pamatay hadton nagpatay han iya mga surugoon ngan ginsunog an ira syudad. 8Niyan gintawag niya an iya mga surugoon ngan ginsiring hira, ‘Andam na an akon kombite han pagkasal, kundi diri angay hini an gindapit ko nga mga tawo. 9Yana kadto kamo ha mga kadalanan ngan dapita niyo ngadto han kombite an ngatanan nga mga tawo nga igkita niyo.’ 10Sanglit kinmadto ha mga kadalanan an mga surugoon ngan gintirok an ngatanan nga mga tawo nga ira hin-agian, an mag-upay sugad man an magraot; ngan napuno hin mga tawo an dapit nga ginkombitehan. 11“Sinmakob an hadi hin pag-usisa han mga gindapit, ngan hinkit-an niya in tawo nga waray magbado hin bisti para hin pagkasal. 12Nagpakiana ha iya an hadi, ‘Sangkay, gin-unan-o nimo hin pagsulod dinhe nga waray ka man bisti para hin pagkasal?’ Kundi waray magtingog an tawo. 13Niyan ginsiring han hadi an mga surugoon, ‘Gaposa niyo an iya mga kamot ngan mga tiil ngan ilabog hiya ngadto han kasisidman ha gawas. Didto magtatangis hiya ngan manliligot an iya mga ngipon!’ ” 14Ngan gintapos ni Jesus hin pagsiring, “Kay damo an mga gindapit kundi gutiay la an mga ginpili.” 15Linmakat an mga Parisiyo ngan naghunahuna hira hin pagbitik kan Jesus pinaagi hin mga pakiana. 16Nagsugo hira ngadto kan Jesus hin pira han ira mga tinun-an ngan pira han mga sakop ni Herodes. Nagsiring hira, “Magturutdo, maaram kami nga nagsusumat ka han kamatuoran; gintututdo mo an kamaturoan mahitungod han kanan Dyos kaburut-on para han mga tawo, hin waray kabaraka kon ano an ginhuhunahuna han mga tawo, kay diri ka nagtatagad han kahimtang han mga tawo. 17Sanglit pagsumati daw kami kon ano an imo paghunahuna: supak ba ha aton Balaod o diri an pagbayad hin buhis ngadto han Emperador han Roma?” 18Kundi nakasabot hi Jesus han ira maraot nga panhunahuna, sanglit nagsiring hiya, “Mga salingkapaw! Kay ano nga nagtatalingoha kamo hin pagbitik ha akon? 19Pakitaa daw ako hin kwarta nga ibinabayad para hin buhis!” Gindad-an hiya nira hin kwarta nga salapi. 20Ngan nagpakiana hiya ha ira, “Kanay bayhon ug ngaran inin aanhi?” 21“Kanan Emperador,” binmaton hira. Sanglit nagsiring hi Jesus ha ira, “Kon amo ito, ibayad ngadto han Emperador an kanan Emperador, ngan ibayad man ngadto han Dyos an kanan Dyos.” 22Han pakabati nira hini,nanhipausa hira. Binayaan nira hiya ngan nagkalakat hira. 23Hito manta nga adlaw kinmadto kan Jesus in pira nga mga Sadusiyo. (Amo ini hira an nasiring nga waray pagkabanhaw an mga minatay.) 24Nagsiring hira, “Magturutdo, nagtutdo hi Moises: ‘Kon mamatay in tawo nga waray niya anak, kinahanglan asawahon han iya bugto an balo nga babaye, basi mamay-ada nira mga anak para han namatay.’ 25Niyan, may pito nga magburugto nga kalalaken-an nga nag-ukoy hadto dinhe. Nangasawa an gimamagurangi ngan namatay nga waray anak, sanglit an iya asawa nga balo ginpangasawa han iya bugto. 26Amo liwat ini an nahanabo han ikaduha nga bugto, han ikatulo, hasta ngadto han ikapito. 27Ha kataposan namatay man an babaye. 28Niyan, ha adlaw han pagkabanhaw, kanay man hiya asawa, kay nangasawa man an ngatanan ha iya?” 29Ginbaton hira ni Jesus, “Pagkasayop niyo! Tungod ini nga diri kamo maaram han Kasuratan o han gahom han Dyos. 30Kay kon mabanhaw na an mga minatay, sugad na hira han mga anghel ha langit, ngan diri na mag-aaragsawa an kalalaken-an ngan kababayen-an. 31Niyan, mahitungod han pagkabanhaw han mga minatay: waray ba niyo mabasa an ginsiring han Dyos ha iyo? Kay nagsiring hiya, 32‘Ako an Dyos ni Abraham, an Dyos ni Isaac, ngan an Dyos ni Jacob.’ Karuyag sidngon hini, nga Dyos hiya han mga buhi, diri han mga minatay.” 33Han pakabati hini han mga tawo, nanhipausa hira han iya pagturon-an. 34Nagkausa nga hugpo an mga Parisiyo han pakabati nira nga ginpahilom ni Jesus an mga Sadusiyo. 35Ngan in usa ha ira nga magturutdo han Balaod karuyag magbitik kan Jesus pinaagi hin pakiana. 36Nagpakiana hiya, “Magturutdo, ano an gidadakoi nga sugo han Balaod?” 37Binmaton hi Jesus, “ ‘Kinahanglan higugmaon mo an Ginoo nga imo Dyos ha bug-os mo nga kasingkasing, ha bug-os mo nga kalag, ngan ha bug-os mo nga hunahuna.’ 38Amo ini an gidadakoi ngan labi ka importante nga sugo. 39Sugad hini an ikaduha hin ka importante nga sugo: ‘Kinahanglan higugmaon mo an igkasi tawo sugad han imo kalugaringon.’ 40Dida hini nga duha nga sugo nasandig an bug-os nga Balaod ni Moises ngan an mga pagturon-an han mga manaragna.” 41Han katirok na han mga Parisiyo, nagpakiana hi Jesus ha ira: 42“Ano an paghunahuna niyo mahitungod han Mesiyas? Kanay man hiya tulin?” Binmaton hira, “Kan David.” 43Nagpakiana hi Jesus, “Kay ano man nga nag-aghat an Espiritu kan David pagtawag ha iya nga ‘Ginoo’? Kay nagsiring hi David, 44‘Nagsiring an Ginoo ngadto han akon Ginoo: Lingkod dinhe ha akon tuo, tubtob nga ibutang ko an imo kaaway ha ubos han imo mga tiil.’ 45Sanglit kon gintawag man hiya ni David nga ‘Ginoo’, uunanhon man nga tawgon an Mesiyas nga tulin ni David?” 46Waray hira makabaton kan Jesus hin bisan usa ka pulong, ngan tikang hadto nga adlaw waray na nagpasipara hin pagpakiana ha iya.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\