MATEO 23

1Niyan nagsiring hi Jesus ha mga tawo ngan ha iya mga tinun-an, 2“An mga magturutdo han Balaod ngan an mga Parisiyo amo an tinagan hin gahom hin paghubad han balaod ni Moises. 3Sanglit, kinahanglan tumanon ngan sundon niyo an ngatanan nga iginpapabuhat nira ha iyo; kundi ayaw pagsubda an ira mga buhat, kay diri nira ginbubuhat an ira iginwawali. 4Nagbubutok hira hin magbug-at nga mga darad-on, ngan ira ini iginpapapas-an han mga tawo, kundi diri ngani nagamit bisan na man la usa han ira tudlo hin pagdara hito nga mga darad-on. 5Ginbubuhat nira an ngatanan basi la hikit-an hira han mga tawo. Kitaa hin kahalapad nga mga banda diin aada in mga sinurat nga bersikulo han kasuratan nga ibinutang ha ira mga agtang ngan mga butkon! Ngan kitaa hin kahiglaba han mga lagwas han ira mga panapton! 6Karuyag nira an gimauupayi nga mga lingkoran ha mga kombite ngan an linain nga mga lingkoran ha mga sinagoga; 7karuyag nira nga yumukbo ha ira an mga tawo didto ha mga taboan, ngan tawgon hira nga ‘Magturutdo.’ 8Diri kinahanglan tawgon kamo nga ‘Magturutdo,’ kay magburugto la kamo ngatanan, ngan uusa la an iyo Magturutdo. 9Ngan diri kinahanglan tawgon niyo nga ‘Amay’ an bisan hin-o dinhe ha tuna, kay uusa la an Amay niyo ha langit. 10Ayaw kamo pagpatawag nga ‘Pangulo,’ kay an Mesiyas la an iyo pangulo. 11Kinahanglan mahimo nga iyo surugoon an gilalabawi ha iyo. 12Adton magpahitaas han iya kalugaringon, pauubson; ngan adton magpapaubos, pagpapahitas-on. 13“Kamakaharadlok para ha iyo, mga magturutdo han Balaod ngan mga Parisiyo! Mga salingkapaw! Ginsasadhan niyo an porta ngadto han Ginhadian han langit ha atubangan han mga tawo, kundi diri kamo ngahaw nasulod, ngan gindidid-an pa niyo an mga tawo hin pagsulod! [ 14“Kamakaharadlok para ha iyo, mga magturutdo han Balaod ngan mga Parisiyo! Mga salingkapaw! Nasingabot kamo han mga balo nga kababayen-an ngan nagtitikas kamo han ira mga puroy-anan, ngan katapos, nagpasangil kamo pamatbat hin higlaba nga mga pangadion. Tungod hini, makalilisang an ihahatag nga sirot ha iyo!”] 15“Kamakaharadlok para ha iyo, mga magturutdo han Balaod ngan mga Parisiyo! Mga salingkapaw! Ginsasakay niyo an kadagatan ngan ginlalatas an katunaan pagkabig hin usa la ka tawo. Ngan kon nakakabig na niyo, ginhihimo niyo nga labi hin ka takos han impyerno kay ha iyo ngahaw! 16“Kamakaharadlok para ha iyo, mga buta nga magturugway! Igintututdo niyo, ‘Kon magsumpa in tawo pinaagi han Templo, diri hiya mapipirit hin pagtuman han iya saad; kundi kon magsumpa hiya pinaagi han bulawan nga aada han Templo, mapipirit hiya hin pagtuman.’ 17Mga buta ngan mga lurong! Hain labaw ka importante, an bulawan, o an Templo ba nga nagsasantos han bulawan? 18Igintututdo liwat niyo, ‘Kon magsumpa in tawo pinaagi han altar diri hiya mapipirit pagtuman han iya saad; kundi kon magsumpa hiya pinaagi han halad nga aada ha altar, kinahanglan magtuman hiya.’ 19Pagkabuta gud niyo! Hain in labaw ka importante, an halad, o an altar ba nga naguuray han halad? 20Sanglit kon nagsusumpa in tawo pinaagi han altar, nagsusumpa hiya pinaagi hini, ngan pinaagi han ngatanan nga halad nga aada hini nga altar; 21ngan kon nagsusumpa in tawo pinaagi han Templo, nagsusumpa hiya pinaagi hito ngan pinaagi han Dyos nga nag-uokoy dida han Templo; 22ngan kon nagsusumpa in tawo pinaagi han langit, nagsusumpa hiya pinaagi han trono han Dyos ngan pinaagi ha iya nga nalingkod dida hini nga trono. 23“Kamakaharadlok para ha iyo, mga magturutdo han Balaod ngan mga Parisiyo! Mga salingkapaw! Ihinahatag niyo sa Dyos an ikanapulo nga bahin bisan han mga panakot, sugad han herbabuyna, han anis ngan han kanila, kundi ginpapabay-an niyo an labaw pa ka importante nga mga pagturon-an han Balaod, sugad han katadongan, pagkalooy ngan pagkatangkod. Angay niyo pagbuhata ini ngan diri pagpasibay-an an iba. 24Buta nga mga magturugway! Ginsasara niyo an langaw tikang han iyo irimnon kundi gintutulon niyo in kamelyo! 25“Kamakaharadlok para ha iyo, mga magturutdo han Balaod ngan mga Parisiyo! Mga salingkapaw! Ginlilinisan niyo an gawas han iyo tasa ug plato, samtang mga puno ini han mga butang nga iyo naagaw pinaagi hin panlupig ngan kahalot. 26Mga buta nga Parisiyo! Linisi anay an sulod han tasa, ngan magmamalinis liwat an gawas! 27“Kamakaharadlok para ha iyo, mga magturutdo han Balaod ngan mga Parisiyo! Mga salingkapaw! Sugad kamo hin mga lubnganan nga pinintaran hin busag, nga maupay pagkit-on ha gawas, kundi puno hin tul-an hin mga patay ngan hin dunot nga mga lawas ha sulod. 28Ha amo man nga paagi, nakikita han ngatanan nga maupay kamo ha gawas, kundi puno kamo hin mga pagkamalabyaw ngan mga sala ha sakob. 29“Kamakaharadlok para ha iyo, mga magturutdo han Balaod ngan mga Parisiyo! Mga salingkapaw! Naghihimo kamo hin makaruruyag nga mga lubnganan para han mga manaragna, ngan gin-aadornohan pa niyo an mga munomento hadton mga mag-upay an kinabuhi, 30ngan nasiring kamo, ‘Kon kami an nabuhi han panahon han amon mga kaapoy-apoyan, diri unta namon ginbubuhat an ginbuhat nira hin pagpatay han mga manaragna.’ 31Ha pagyakan niyo hini, inuuyonan niyo nga kamo mga tulin hadton nagpatay han mga manaragna. 32Sanglit padayona ngan taposa niyo an gintikangan han iyo mga kaapoy-apoyan! 33Mga halas, ngan mga anak hin mga halas! Uunanhon niyo pakalikay han sirot han impyerno? 34Sanglit nasiring ako ha iyo: ipadadara ko ha iyo in mga manaragna, mga makinaadmananon, ngan mga magturutdo; pagpapatayon niyo an iba ha ira, igraraysang ha kros an iba; paglalatobon ha iyo mga sinagoga an iba, ngan pagbubukoron niyo hira tikang ha usa nga bungto ngadto han iba. 35Tungod hini, mahingangada ha iyo an sirot han pagpatay han ngatanan nga mga tawo nga waray sala, tikang han pagpatay kan Abel nga waray sala ngadto kan Zacarias nga anak ni Baraquias nga ginpatay niyo didto ha butnga han altar han Templo. 36Nasiring ako ha iyo: an sirot tungod hini ngatanan nga pamatay mahingangada han mga tawo hini yana nga panahon. 37“Jerusalem, Jerusalem! Ginpatay mo an mga manaragna, ngan ginbato mo an mga sinugo nga iginpadara han Dyos ngada ha imo! Pagkadamo na nga higayon nga karuyag ko hin paggakos han ngatanan nga imo mga tawo, sugad han pagtirok hin ugang han iya mga piso ha ilarom han iya mga pako, kundi waray ka tumogot ha akon! 38Yana babayaan an ngatanan han imo Templo ngan waray masasalin. 39Nasiring ako ha imo: tikang yana diri ka makakakita ha akon tubtob nga masiring ka, ‘Paglipayon han Dyos hiya nga nakanhi ha ngaran han Ginoo!’ ”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\