MATEO 24

1Ginmawas hi Jesus ngan samtang nabaya hiya han Templo, dinmaop ha iya an iya mga tinun-an ngan ginpahinumdom hiya han mga balay han Templo. 2Nagsiring hiya, “Maupay nga hinkit-an niyo ini ngatanan, kay nasiring ako ha iyo hini: waray usa nga bato dinhe nga mahibibilin ha iya hinmumutangan; titimpagon an ngatanan.” 3Han nalingkod hi Jesus didto han Bukid han mga Olibo hinmilit hin paghirani ha iya an iya mga tinun-an. Naghangyo hira, “Pagsumati gad kami kon san-o mahinanabo ini ngatanan, ngan kon ano an tigaman han imo pagbalik ngan han katapos han kalibutan.” 4Binmaton hi Jesus, “Pagbantay kamo ngan ayaw kamo palimbong bisan kan kanay. 5Kay makanhi ha akon ngaran in damo nga mga tawo ngan masiring, ‘Amo ako an Mesiyas!’ ngan malilimbongan in damo nga mga tawo. 6Makakabati kamo han aringasa hin mga araway nga higrani ha iyo, ngan an sumat hin mga araway nga higrayo; kundi ayaw kamo kalisang. Kinahanglan mahinabo ini nga mga butang, kundi diri karuyag sidngon nga amo na ini an kataposan. 7Mag-aaruaragway an mga nasod ngan magpapagubatgubat an mga ginhadian. Magkakamay-ada mga kagutom ngan mga linog ha ngatanan nga dapit. 8Ini ngatanan sugad han syahan nga mga kasakit nga babation hin tipagaranak. 9“Niyan dadakpon ngan igtutubyan kamo basi kamo pagsirotan, ngan papatayon kamo. Pagdudumtan kamo han ngatanan nga mga tawo tungod ha akon. 10Damo in mabaya han ira pagtoo hadto nga panahon; magpapalingolingo ngan magpapadumotdumot hira. 11Niyan maabot in damo nga buwaon nga mga manaragna ngan damo an malilimbongan nira. 12Tungod kay magsasarang an karat-an, mahagkot an gugma han kadam-an nga mga tawo. 13Kundi matatalwas an magpadayon tubtob ha kataposan. 14Ngan ini nga Maupay nga Sumat mahitungod han Ginhadian igwawali ha bug-os nga kalibutan hin pagpamatuod han ngatanan nga katawhan; ngan amo na an pag-abot han kataposan. 15“Niyan makita kamo han Makaharadlok nga Taran-awon nga ginhinabe ni Daniel nga manaragna ngan matindog ini didto han baraan nga dapit.” (Para han magbarasa: hibaroi an kahulogan hini!) 16“Niyan adton mga aadto ha Judea kinahanglan kumalagiw ngadto ha kabukiran. 17Kinahanglan diri na lumusad hin pagkuha han iya mga higamit ha sakob han iya balay an tawo nga aadto han atop han iya balay. 18Kinahanglan diri na umoli hin pagkuha han iya kurugpos an tawo nga aadto ha uma. 19Kamakalilisang hito nga mga adlaw para han mga burod ngan han mga iroy nga may minasus-an! 20Pag-ampo kamo sa Dyos nga diri unta ituman an iyo pagkalagiw ha panahon han kahagkot ngan kamauran o ha Adlaw nga Iparahuway! 21An kasamok hadto nga panahon labaw pa kamakalilisang kay han bisan ano nga nahinabo tikang pa ha tinikangan han kalibutan ngada yana nga adlaw; ngan waray na sugad hini nga mahinanabo. 22Kundi ginpahalipot na han Dyos an kamaiha hini nga mga adlaw; kay kon waray pa, waray kunta mabubuhi. Ginpahalipot ini tungod han iya mga pinili. 23“Niyan kon may magsiring ha iyo, ‘Kitaa, iini na an Mesiyas!’ o ‘Aadto hiya didto!’—ayaw kamo tuod ha iya. 24Kay mapakita in buwaon nga mga Mesiyas ngan buwaon nga mga manaragna; magpapakita hira hin dagko nga mga tigaman ngan mga urosahon hin paglimbong, kon mahimo, han mga pinili han Dyos. 25Tigamni niyo: daan ko na kamo ginpasidaanan hini. 26“Sanglit, kon magsiring hira ha iyo, ‘Kitaa, aadto hiya ha kamingawan!’ ayaw kamo pakadto; o kon magsiring hira ha iyo, ‘Kitaa, natago hiya dinhe!’ ayaw kamo tuod. 27Kay maabot an Anak han Tawo sugad hin kikidlat nga naidlap ha bug-os nga langit, tikang ha sinirangan ngadto ha katundan. 28“Kon hain an mga patay nga lawas, aadto man magtitirok an mga agila. 29“Katapos han kasamokan hadto nga panahon, magsisirom an adlaw, diri na malamrag an bulan, magkakataktak an mga bituon tikang ha langit, ngan masimang han ira hin-aaraan nga agianan an mga kagamhanan didto ha kahaluagan ha kahitas-an. 30Niyan hikikit-an ha langit an tigaman han Anak han Tawo; ngan mananangis an ngatanan nga mga tawo han tuna, nga makita hira han Anak han Tawo nga maabot ha bawbaw han mga dampog han langit, puno hin gahom ug himaya. 31Patutunggon an dako nga trompeta, ngan pakakadtoon niya an iya mga anghel ngadto han upat nga mga sidsid han tuna, ngan pagtitirokon nira an iya mga pinili tikang ha bug-os nga kalibutan. 32“Pag-aram kamo hin pagturon-an tikang han kahoy nga igos. Kon lapyo pa an mga dahon ngan linghod pa an iya mga sanga, ngan magtikang na panaringsing, maaram kamo nga hirani na an panahon han kamapaso. 33Ha amo man nga pagkaagi, kon hikit-an na niyo ini ngatanan, mahibabaro kamo nga hiraniay na hiya, aada na gud ha ganghaan. 34Hinumdomi ini niyo: mahinanabo ini ngatanan nga diri pa mapatay an ngatanan nga mga tawo hini nga katulinan. 35Magpapapas pa an langit ngan an tuna, kundi magpapabilin an akon mga pulong. 36“Kundi waray maaram kon san-o maabot ito nga adlaw ug takna—bisan an kaanghelesan ha langit, bisan ngani an Anak, kundi an Amay la an maaram. 37An pag-abot han Anak han Tawo masusugad han nahinabo han panahon ni Noe. 38Sugad han mga adlaw nga waray pa an lunop, nagpinangaon ngan nag-inirignom an mga tawo. Nag-aragsawa an kalalaken-an ngan kababayen-an tubtob han adlaw han pagsulod ni Noe han arka. 39Waray makasabot an mga tawo kon ano an nahinanabo ngada han pag-abot han lunop, ngan igin-anod hira ngatanan. Amo man liwat ito an mahinanabo kon umabot na an Anak han Tawo. 40Hito nga panahon, duha ka tawo in magtratrabaho ha uma: kukuhaon an usa ngan ibibilin an ikaduha. 41Duha nga babaye in maggigiling hin pagkaon: kukuhaon an usa ngan ibibilin an ikaduha. 42Sanglit, pagbantay, kay diri kamo maaram kon san-o nga adlaw an pagkanhi han iyo Ginoo. 43Hinumdomi ini niyo: kon maaram la an amay han panimalay han takna han pag-abot han kawatan, mag-aagma manta hiya ngan diri matugot nga makasulod han iya balay an kawatan. 44Sanglit, tungod hini, kinahanglan nga dayuday andam liwat kamo, kay maabot an Anak han Tawo ha takna nga diri niyo hiya pamumulaton. 45“Sanglit, hin-o man an buotan ngan maaram nga surugoon? Amo hiya an gintaporan han iya agaron hin panimangno han iba nga mga surugoon, ngan paghatag ha ira pagkaon ha igo nga panahon. 46Pagkamalipayon hito nga surugoon, kon ha pag-oli han iya agaron, hiabotan hiya nga nagtutuman hini! 47Susumatan ta kamo hin tinuod, itatapod han agaron ngada hini nga surugoon an ngatanan niya nga katigayonan. 48Kundi kon maraot hiya nga surugoon, masiring hiya ha iya ngahaw, ‘Maiha pa umoli an akon agaron.’ 49Ngan magtikang hiya pagtubal han iya mga igkasi-surugoon, ngan magpapatakas hin pagkaon ngan pag-inom upod han mga parahubog. 50Niyan maoli an agaron hini nga surugoon ha adlaw nga waray niya pagpapaabota, ngan ha takna nga diri hiya maaram. 51Tatadtaron hiya han iya agaron, ngan paaagomon hiya han dadangatan han mga salingkapaw. Didto magtatangis hiya ngan manliligot an iya mga ngipon.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\