MATEO 25

1“Hadto nga adlaw an Ginhadian han langit masusugad hin napulo nga kadaragan-an nga nagdara han ira mga suga ngan kinmadto hin pagtapo han karaslon nga lalake. 2Mga waray buot an lima ha ira ngan mga may-ada buot an lima. 3Nagdara an mga waray buot han ira mga suga kundi waray hira magbalon hin idurugang nga lana. 4Kundi nagdara an mga may buot hin mga surudlan nga puno hin lana upod han ira mga suga. 5Nalangan pag-abot an karaslon nga lalake, sanglit pinamiraw ini nga mga daraga, ngan nanhingaturog. 6“Han katutnga na, may ginmoliat ‘Aadi na an karaslon? Pakadi na kamo ngan tapoa niyo hiya!’ 7Nagkamata an napulo nga kadaragan-an ngan gin-andam nira an ira mga suga. 8Niyan sinmiring an mga waray buot ngadto han mga may buot, ‘Tagi gad kami han iyo lana kay nagtitikaparong na an amon mga suga.’ 9Binmaton an mga may buot, ‘Ayaw, bangin diri masadang an lana para ha iyo ngan ha amon. Kadto lugod kamo ha tindahan ngan palit kamo para ha iyo.’ 10Sanglit linmakat an mga waray buot hin pagpalit hin lana, ngan han paghilakat nira, inmabot man an karaslon nga lalake. Sinmakob upod ha iya ngadto han kombite han pagkasal an lima nga mga daraga nga andam, ngan ginsadhan an porta. 11“Waray pag-iha, inmabot an mga waray buot nga kadaragan-an, ‘Pasudla kami!’ ginmoliat hira. 12Kundi binmaton an karaslon, ‘Nasiring ako ha iyo: diri gud ako nakilala ha iyo.’ ” 13Gintapos ni Jesus an pananglitan hin pagsiring, “Sanglit pagbantay kamo, kay diri kamo maaram han adlaw o han takna.” 14“An Ginhadian han Langit masusugad hini: may-ada hadto usa ka tawo nga nakahunahuna hin paglakat ngadto hin langyaw nga dapit. Gintawag niya an iya mga surugoon ngan igintapod ha ira an iya mga hiagi. 15Gintagan niya an tagsa ha ira hin puhonan sumala han iya pagkatakos: gintagan niya hin singko mil pesos an usa, dos mil pesos an ikaduha, ngan mil pesos an ikatulo. Kahuman, linmakat hiya. 16Linmakat dayon an surugoon nga kinmarawat hin singko mil pesos ngan iginpatigayon an iya kwarta, ngan nakadugang pa hiya hin singko mil pesos. 17Ha amo man nga paagi, nakadugang pa hin dos mil pesos an kinmarawat hin dos mil pesos. 18Kundi linmakat an surugoon nga kinmarawat hin mil pesos, nagbuho hiya ngan tagoon an kwarta han iya agaron. 19“Paghagos hin maiha nga panahon, inmoli an agaron hini nga mga surugoon ngan nakigtuhay ha ira. 20Dinmaop an surugoon nga kinmarawat hin singko mil pesos dara an dugang nga singko mil pesos pa. Nagsiring hiya, ‘Agaron, naghatag ka ha akon hin singko mil pesos. Kitaa! Aadi liwat in lain nga singko mil pesos nga akon pinakabuhian.’ 21Nagsiring an iya agaron, ‘Maupay an imo ginbuhat, ikaw nga maupay ngan katataporan nga surugoon! Tungod kay nasasarigan ka hin pagpakabuhi hin gutiay nga kwarta, itatapod ko ha imo in damo nga salapi. Pakadi ha sulod ngan pakiangbit han akon kalipayan!’ 22Niyan sinmulod an surugoon nga gintagan hin dos mil pesos ngan nagsiring, ‘Agaron, gintagan mo ako hin dos mil pesos. Kitaa! Aadi liwat in dugang nga dos mil pesos nga akon pinakabuhian.’ 23Nagsiring an iya agaron, ‘Maupay an imo ginbuhat, ikaw nga maupay ngan katataporan nga surugoon! Tungod kay nasasarigan ka hin pagpakabuhi hin gutiay nga kwarta, itatapod ko ha imo in damo nga salapi. Pakadi ha sulod ngan pakiangbit han akon kalipayan!’ 24Niyan sinmulod an surugoon nga kinmarawat hin mil pesos ngan nagsiring, ‘Agaron, maaram ako nga makuri ka nga tawo: nag-aani ka han waray mo igtanom, ngan nagtitirok ka han abot han uma nga waray mo igpugas. 25Nahadlok ako, sanglit linmakat ako ngan gintago ko ha tuna an imo kwarta. Kitaa, iini an kwarta. Waray ito kaibani.’ 26Nagsiring an iya agaron, ‘Maraot ngan hubya ka nga surugoon! Maaram ka man kunta nga nag-aani ako han waray ko igtanom, ngan nagtitirok ako han abot han uma nga waray ko igpugas, 27kay ano man nga waray mo igbutang ha bangko an akon kwarta, basi ha akon pag-oli, karawton ko an puhonan, upod an patubo? 28Yana, kuhaa niyo an kwarta ha iya ngan ihatag ngadto han surugoon nga may napulo ka yukot ka pesos. 29Kay tatagan hin labaw pa an ngatanan nga may-ada na, ngan mamamay-ada hiya labaw han kasadangan; kundi kukuhaon tikang ha iya nga waray bisan pa an gutiay nga aada ha iya. 30Mahitungod hini nga waray gamit nga surugoon—ilabog hiya ngadto ha kasisidman ha gawas; didto magtatangis hiya ngan manliligot hiya han iya mga ngipon.’ 31“Kon makanhi na an Anak han Tawo sugad nga Hadi ngan upod niya an ngatanan nga mga anghel, malingkod hiya dida han iya hadianon nga trono, 32ngan pagtitirokon niya ha iya atubangan an ngatanan nga katawhan han tuna. Niyan, pagbabahinon niya hira hin duha nga pundok, sugad hin magmarangno hin mga karnero kon ginlalain niya ha mga karnero an mga kanding. 33Ibubutang niya an mga karnero ha iya tuo, ngan an mga kanding ha iya wala. 34Niyan masiring an hadi ngadto han mga tawo ha iya tuo, ‘Pakadi kamo nga ginpakaupay han akon Amay, ngan karawta niyo an ginhadian nga igin-andam para ha iyo tikang pa han kahimo han kalibutan. 35Ginutom ako, ngan iyo ako ginpakaon; inuhaw ako, ngan iyo ako ginpainom; waray nakilala ha akon, ngan iyo ako kinarawat ha iyo mga balay; 36lubas ako, ngan iyo ako ginpanaptonan; nasakit ako, ngan iyo ako ginmangnoan; napriso ako, ngan iyo ako ginbisita.’ 37Niyan mabaton ha iya an mga magtadong, ‘Ginoo, kakan-o ngani kami kita ha imo nga ginugutom ngan ginpakaon ka, o inuuhaw ngan ginpainom ka? 38Kakan-o kami kita ha imo nga diri ka kinikilala ngan ginkarawat ka ngadto han amon mga panimalay o lubas ngan ginpanaptonan ka? 39Kakan-o kami kita ha imo nga masakit o priso, ngan ginbisita ka namon?’ 40Niyan mabaton ha ira an Hadi, ‘Nasiring ako ha iyo nga kada pagbuhat niyo hini para han usa han giuubosi hini nga akon kabugtoan, ginbuhat niyo ito para ha akon!’ 41“Niyan masiring hiya ngadto han mga tawo ha iya wala: ‘Iwas kamo nga ginpanhimaraot han Dyos! Pakadto kamo han kalayo nga diri mapaparong nga gin-andam para han Yawa ngan han iya mga anghel! 42Kay ginutom ako, kundi waray ako niyo pakaona; inuhaw ako, kundi waray ako niyo paimna. 43Waray nakilala ha akon, ngan waray ako niyo karawata ngadto han iyo mga panimalay; lubas ako, kundi waray ako niyo pagpanaptoni; nasakit ako ngan napriso, kundi waray ako niyo bisitaha.’ 44Niyan mabaton hira ha iya: ‘Ginoo, kakan-o kami kumita ha imo nga ginutom o inuhaw, o diri kinikilala, o hubo, o masakit, o napriso, ngan waray kami bumulig ha imo?’ 45Mabaton ha ira an Hadi, ‘Nasiring ako ha iyo, kada pagdumiri niyo hin pagbulig han usa hini nga mga giuubosi, nagdumiri kamo hin pagbulig ha akon.’ 46Sanglit ikakadto ini hira ha sirot nga waray kataposan; kundi mapakadto an mga magtadong ha dayon nga kinabuhi.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\