MATEO 26

1Katapos ni Jesus pagtutdo hini ngatanan, nagsiring hiya ha iya mga tinun-an, 2“Maaram na kamo nga duha na la ka adlaw ngan sasaurogon an Pyesta han Paglabay, ngan itutubyan an Anak han Tawo basi igraysang ha kros.” 3Niyan nagtirok an mga puno han kapadian ngan an katigurangan nga mga Judiyo didto han palasyo ni Caifas, an Labaw nga Padi. 4Nagsarabot hira hin hilom la nga pagdakop kan Jesus, ngan pagpatay ha iya. 5Nagsiring hira, “Kinahanglan diri ta buhaton ini ha panahon han pyesta, kay bangin magkasaramok an mga tawo.” 6Han nakadto hi Jesus ha Betania didto han balay ni Simon nga sanlahon, 7hinmarani ha iya in babaye nga may dara nga tibod nga alabastro nga puno hin mahal nga pahamot. Ginbubo ini niya ha ulo ni Jesus samtang nakaon hi Jesus. 8Hinkit-an ini han mga tinun-an ni Jesus, ngan nasina hira. “Kay ano hin pagkaragi hini nga pahamot?” nagpakiana hira. 9“Mababaligya unta hin mahal ini nga pahamot ngan an kwarta mahahatag ha mga kablas!” 10Nasayod hi Jesus han ira ginyinakan, ngan nagsiring ha ira, “Kay ano nga ginsasamok man niyo an babaye? Maupay ngan makaruruyag an iya ginbuhat ha akon. 11Dayuday kaupod niyo an mga kablas, kundi diri ako dayuday kaupod niyo. 12Iginbubo niya ha akon lawas ini nga pahamot para pag-andam han paglubong ha akon. 13Hinumdomi niyo ini: bisan diin igwali ini nga Maupay nga Sumat ha bug-os nga kalibutan, hinanabihan manta an iya ginbuhat nga usa nga hinumdoman ha iya.” 14Kinmadto han mga puno han kapadian in usa han dose nga mga tinun-an, nga ginngangaranan kan Judas Iscariote, 15ngan nagsiring, “Ano man an ihahatag niyo ha akon kon itubyan ko ha iyo hi Jesus?” Nag-ihap hira hin 30 ka salapi ngan iginhatag nira ha iya. 16Tikang hadto nga takna naghingita na hi Judas hin maupay nga higayon hin paglingo kan Jesus. 17Ha syahan nga adlaw han Pyesta han Tinapay nga Waray Patubo, hinmarani kan Jesus an iya mga tinun-an ngan nagpakiana, “Diin an imo karuyag nga amon pag-aandaman para ha imo han kanan Paglabay nga pangaon?” 18Binmaton hiya, “Pakadto kamo hin usa ka tawo didto ha syudad, ngan sidnga hiya: ‘Nasiring an Magturutdo. Inmabot na an akon takna; magsasaurog ako ngan an akon mga tinun-an han Paglabay dida ha imo balay.’ ” 19Gintuman han mga tinun-an an iginsugo ha ira ni Jesus, ngan gin-andam an kanan Paglabay nga pangaon. 20Han pagkagab-i na, linmingkod hin pagkaon hi Jesus ngan an dose niya nga mga tinun-an. 21Samtang nangangaon hira, nagsiring hi Jesus, “Susumatan ta kamo, usa ha iyo in maglilingo ha akon.” 22Duro an kabido han mga tinun-an ngan an tagsatagsa nagpakiana ha iya, “Ako ba, Ginoo?” 23Binmaton hi Jesus, “An madungan ha akon hin pagtunlob han iya tinapay ha plato, amo hiya an maglilingo ha akon. 24Mapatay an Anak han Tawo sumala han iginsiring han Kasuratan, kundi kamakaharadlok para han tawo nga maglilingo han Anak han Tawo! Mauruupay pa unta kon waray ini hiya matawo!” 25Nagpakiana hi Judas, an malingo nga tawo, “Magturutdo, ako ba an karuyag mo sidngon?” Binmaton hi Jesus, “Ginyakan mo ini.” 26Han nangangaon hira, kinuha ni Jesus an tinapay, nag-ampo hin pagpasalamat, ginpinitpinit ini niya, ngan iginhatag ha iya mga tinun-an upod an pagsiring, “Karawata niyo ngan kaon kamo. Amo ini an akon lawas.” 27Ngan kinuha niya an kupa, nagpasalamat sa Dyos, ngan iginhatag ini ha ira upod an pagsiring, “Inom kamo ngatanan hini. 28Amo ini an akon dugo nga nagpapadig-on han ginsaaran han Dyos, an akon dugo nga gin-ula para han kadam-an, basi mapasaylo an mga sala. 29Nasiring ako ha iyo nga diri na gud ako mainom hini nga bino tubtob han adlaw nga imnon ko an bag-o nga bino upod ha iyo didto han Ginhadian han akon Amay.” 30Ngan nagkanta hira hin usa nga imno ngan nagpasingadto hira ha Bukid han mga Olibo. 31Niyan nagsiring hi Jesus ha ira, “Yana gud nga gab-i mapalagiw kamo ngatanan ngan babayaan ako niyo kay nasiring an Kasuratan, ‘Papatayon han Dyos an magbarantay ngan magsasarang an mga karnero.’ 32Kundi kon mabanhaw na ako, mag-uuna ako ha iyo ngadto ha Galilea.” 33Nagsiring hi Pedro kan Jesus, “Diri gud ako mabaya ha imo bisan pa kon bayaan ka han ngatanan!” 34Nagsiring hi Jesus kan Pedro, “Tigamni ini: diri pa matugaok an manok yana nga gab-i iglilirong mo na ako makatulo.” 35Binmaton hi Pedro, “Diri gud ako maglilirong ha imo bisan kon patayon ako upod ha imo!” Ngan amo man an iginsiring han ngatanan nga mga tinun-an. 36Niyan kinmadto hi Jesus upod an iya mga tinun-an hin dapit nga ginngangaranan nga Getsemane, ngan nagsiring hiya ha ira, “Pangalingkod kamo dinhe samtang makadto ako ha unhan hin pag-ampo.” 37Igin-upod niya hira Pedro ngan an duha nga mga anak ni Sebedeo. Binmati hiya hin dako nga kasakit ngan kabido, 38ngan nagsiring hiya ha ira, “Tugob hin kabidoan an akon kasingkasing nga haros ko ikamatay. Pabilin kamo dinhe ngan pagbantay upod ha akon.” 39Napakadto hiya ha unhan, hinmapa ha tuna, ngan nag-ampo, “Amay ko, kon mahimo, kuhaa gad ha akon ini nga kupa! Kundi matuman an imo pagbuot, diri an akon.” 40Niyan binmalik hiya ngadto han tulo nga mga tinun-an ngan hin-agian niya hira nga nangangaturog. Nagsiring hiya kan Pedro, “Naunan-o nga kamo nga tulo waray makahimo hin pag-agma upod ha akon bisan hin usa la ka oras? 41Pagbantay ngan pag-ampo kamo, basi diri kamo mahulog ngadto hin kasulay. Andam an espritu, kundi maluya an lawas.” 42Binmaya ha ira hi Jesus ngan nag-ampo, “Amay ko, kon diri man makukuha ini nga kupa labot kon imnon ko, matuman an imo kaburut-on.” 43Binmalik liwat hiya ngan hin-agian niya an mga tinun-an nga nangangaturog kay piraw na gud hira hin duro. 44Sanglit binayaan liwat hira ni Jesus, pinmaharayo hiya, ngan nag-ampo hin ikatulo, hin amo gihapon nga mga pulong. 45Niyan binmalik hiya ngadto han mga tinun-an ngan nagsiring, “Nangangaturog ngan namamahuway la gihapon kamo? Kitaa! Inmabot na an takna nga itutubyan an Anak han Tawo ngadto han gahom han mga makasasala. 46Pagkabuhat kamo, pagkalakat na kita. Kitaa, aanhi na an tawo nga maglilingo ha akon!” 47Nagyiyinakan pa hi Jesus han pag-abot ni Judas nga usa han dose nga mga tinun-an. Upod niya in damo nga mga tawo nga may dara nga mga espada ngan mga balbag. Ginsugo hira han mga puno han kapadian ngan han katigurangan han mga Judiyo. 48Naghatag an malingo hin usa nga tigaman ngadto han mga tawo: “An tawo nga akon hadkan amo an iyo ginbibiling. Dakpa niyo hiya!” 49Han pag-abot ni Judas, kinmadto dayon hiya kan Jesus ngan sinmiring, “Magturutdo, an kalinaw maada ha imo,” ngan ginhadkan hiya. 50Binmaton hi Jesus, “Sangkay, tumana dayon an imo karuyag pagbuhaton!” Ngan dinmaop hira, gindakop nira hi Jesus, ngan gintalo hiya. 51Hinmulbot ha iya espada in usa han mga kaupod ni Jesus, ngan tigbason an oripon han Labaw nga Padi, ngan napalong an usa niya nga talinga. 52Sinmiring hi Jesus ha iya, “Ibalik ha takob an imo espada, kay adton magamit hin espada, mapatay pinaagi hin espada. 53Diri ka ba maaram nga makakaaro ako hin bulig tikang han akon Amay, ngan ha gilayon magpapadara hiya ha akon hin sobra dose nga mga hugpo hin kasondalohan nga mga anghel? 54Kundi kon buhaton ini, ano man hin katuman han Kasuratan nga nasiring nga kinahanglan ini mahinabo?” 55Niyan nagyakan hi Jesus ngadto han mga tawo, “Tulisan ba ako nga kinmanhi man kamo dara in mga espada ngan mga balbag hin pagdakop ha akon? Kada adlaw nalingkod ngan nagtutdo ako didto ha Templo, ngan waray ako niyo dakpa. 56Kundi nahinabo ini ngatanan basi matuman an iginsurat han mga manaragna dida han Kasuratan.” Niyan an ngatanan nga mga tinun-an binmaya ha iya ngan nangalagiw. 57Gindara hi Jesus han mga tawo nga nagdakop ha iya ngadto han balay ni Caifas, an Labaw nga Padi, diin nagkatirok an mga magturutdo han Balaod ngan an katigurangan. 58Sinmunod ha iya hin antaw hi Pedro tubtob han libong han balay han Labaw nga Padi. Niyan sinmulod hi Pedro han libong ngan linmingkod upod han mga bantay, basi mahibaroan niya kon ano man an mahinanabo. 59An mga puno han kapadian ngan an bug-os nga konseho nagtalinguha hin pagbiling hin sadang igbutangbutang kan Jesus basi patayon nira. 60Kundi waray gud nira hin-agian, bisan kon damo in dinmaop ngan nagsumat hin mga buwa mahitungod ha iya. Ha kataposan dinmaop in duha ka tawo 61ngan nagsiring, “Nagsiring ini nga tawo, ‘Makakahimo ako hin pagruba han Templo han Dyos, ngan akon liwat titindogon sulod hin tulo ka adlaw.’ ” 62Tinmindog an Labaw nga Padi ngan nagpakiana kan Jesus, “Waray ba nimo sadang ibaton hini nga sumbong kontra ha imo?” 63Kundi hinmilom la hi Jesus. Nagsiring liwat ha iya an Labaw nga Padi, “Ha ngaran han Dyos nga buhi, pinapagsumpa ko ikaw: pagsumati kami kon amo ka ba an Mesiyas, an Anak han Dyos.” 64Binmaton ha iya hi Jesus, “Imo ito ginyakan. Kundi susumatan ko kamo ngatanan: tikang yana hikikit-an niyo an Anak han Tawo nga nalingkod ha tuo han Labi Kamakagarahum ngan maabot dida ha bawbaw hin mga dampog han langit!” 65Han pakabati hini han Labaw nga Padi, ginggisi niya an iya panapton ngan nagsiring, “Dako nga pagpanamastamas han Dyos! Waray na kita kinahanglan hin mga testigo! Hinbatian na niyo dinhe an iya pagpanamastamas han Dyos! 66Ano an iyo ighuhukom?” Binmaton hira, “Salaan hiya ngan kinahanglan mamatay.” 67- 68Niyan gintuprahan nira an iya bayhon ngan ginlatob hiya. Nagsiring an mga nagtampalo ha iya, “Pagtagna ha amon, Mesiyas, tigoha kon hin-o an nagtampalo ha imo!” 69Nalingkod hi Pedro didto han libong ha gawas. Hinmarani ha iya in usa han mga babaye nga surugoon han Labaw nga Padi ngan sinmiring, “Upod ka liwat ni Jesus nga taga-Galilea.” 70Kundi iginlirong niya ini ha atubangan nira ngatanan. “Diri ako maaram han imo ginyayakan,” binmaton hiya, 71ngan ginmawas hiya ngadto han ganghaan han libong. Hinkit-an hiya hin lain nga surugoon nga babaye, ngan nagsumat hiya han mga tawo didto, “Kaupod hiya ni Jesus nga taga-Nazaret.” 72Kundi naglirong liwat hi Pedro ngan binmaton, “Iginsusumpa ko nga diri ako nakilala hito nga tawo!” 73Waray pag-iha hinmarani kan Pedro an kalalaken-an nga nakadto. Nagsiring hira, “Waray ruhaduha usa ka ha ira, kay hinsasabutan namon pinaagi han imo pagyakan!” 74Niyan nagsumpa hi Pedro ngan nagsiring, “Mamatay pa ako kon buwa an akon siring! Diri gud ako nakilala hito nga tawo!” Dida dayon tinmugaok in manok, 75ngan nahinumdom hi Pedro han iginsiring ha iya ni Jesus, “Iglilirong mo ako makatulo nga diri pa matugaok an manok.” Ngan ginmawas hiya ngan nagtangis upod an pagbasol.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\