MATEO 28

1Katapos han Adlaw nga Iparahuway, han nagmamanagbanag na ha aga han Domingo nga adlaw, kinmadto hin panginano han lubnganan hira Maria Magdalena ngan usa pa nga Maria. 2Tigda la nga linminog hin makusog; kinmunsad tikang ha langit in usa nga anghel han Ginoo, ginkaliding niya an sada nga bato, ngan iya ini ginlingkoran. 3Sugad hin kikidlat an iya dagway, ngan duro kamabusag an iya panapton. 4Duro an pangurog tungod hin kahadlok an mga bantay, ngan waray hira makakiwa, sugad hira hin mga patay. 5Ginsiring han anghel an kababayen-an, “Ayaw kamo kahadlok. Maaram ako nga ginbibiling niyo hi Jesus nga iginraysang ha kros. 6Waray hiya dinhe; nabanhaw hiya sugad han siring niya. Kadi ngan kitaa niyo an dapit nga ginhigdaan niya. 7Kadtoa niyo dayon yana an iya mga tinun-an ngan sumati, ‘Nabanhaw hiya ngan mag-uuna hiya ha iyo ngadto ha Galilea; makakakita kamo ha iya didto!’ Hinumdomi an akon iginsumat ha iyo.” 8Sanglit ha kadagmitan, binmaya hira han lubnganan. Nakada pa ha ira an kahadlok, kundi puno hin kalipay, ngan nagdadlagan hira hin pagsumat han iya mga tinun-an. 9Tigda la nga gintapo hira ni Jesus ngan ginsiring, “An kalinaw maada ha iyo.” Dinmaop hira ha iya, kinaptan an iya mga tiil, ngan nagsingba ha iya. 10Nagsiring hi Jesus ha ira, “Ayaw kamo kahadlok. Kadtoa niyo an akon kabugtoan ngan sumati hira nga mapakadto hira ha Galilea, ngan didto makita hira ha akon.” 11Han pagkalakat na han kababayen-an, binmalik ha syudad in pira han mga sondalo nga nagbantay han lubnganan, ngan nagsumat han mga puno han kapadian han ngatanan nga nahinabo. 12Nakigkita han katigurangan an mga puno han kapadian ngan nagsarabot hira kon ano an maupay buhaton. Ginhukipan nira an mga sondalo hin damo nga kwarta, 13ngan ginsiring, “Igsumat niyo nga kinmadto an iya mga tinun-an kagab-i ngan ginkawat an iya lawas, samtang nangangaturog kamo. 14Ngan kon makabati hini an Gobernador, kami na an labi nga maaram hin pagbaton ha iya ngan waray niyo sadang kabarak-an.” 15Ginkarawat han mga sondalo an kwarta, ngan ginbuhat nira an iginsugo ha ira. Amo ini nga sumat an iginpabantog han mga Judiyo tubtob ngada yana nga adlaw. 16Kinmadto ha Galilea an onse nga mga tinun-an, ha bukid nga ginpakadtoan ha ira ni Jesus. 17Han pakakita nira ha iya, ginsingba hiya nira, bisan kon may-ada ha ira nagruhaduha. 18Hinmarani hi Jesus ngan ginsiring hira, “Iginhatag ha akon an ngatanan nga gahom ha langit ngan ha tuna. 19Sanglit pakadto kamo ha ngatanan nga mga katawhan ha bug-os nga kalibutan ngan himoa niyo hira nga akon mga tinun-an. Bunyagi hira ha ngaran han Amay, ngan han Anak, ngan han Espiritu Santo, 20ngan tutdoi hira hin pagtuman han ngatanan nga akon iginsugo ha iyo. Ngan hinumdomi! Dayuday ako maupod ha iyo ha ngatanan nga katuigan tubtob ha katapos han kalibutan.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\