MATEO 4

1Niyan gindara hi Jesus han Espiritu ngadto han kamingawan basi pagsulayon han Yawa. 2Katapos hin 40 ka adlaw ngan 40 ka gab-i nga pagpuasa, ginutom hi Jesus. 3Dinmaop ha iya an Yawa ngan nagsiring, “Kon Anak ka manggud han Dyos, himoa nga tinapay ini nga mga bato.” 4Kundi binmaton hi Jesus, “Nasiring an kasuratan, ‘Nabubuhi an tawo diri la hin tinapay, kundi han tagsa nga pulong nga ginyayakan han Dyos.’ ” 5Niyan gindara hiya han Yawa ngadto han Baraan nga Syudad, ngan ibinutang hiya didto han gihahataasi nga atop han Templo, 6ngan ginsiring hiya, “Kon Anak ka manggud han Dyos, patinhulog ngadto ha tuna kay nasiring an kasuratan, ‘Magsusugo an Dyos han iya mga anghel mahitungod ha imo; sasapnayon ka nira han ira mga kamot, basi diri mapilas an imo mga tiil ha mga bato.’ ” 7Binmaton hi Jesus, “Kundi nasiring man liwat an kasuratan, ‘Kinahanglan diri mo pagsulayon an Ginoo nga imo Dyos.’ ” 8Niyan gindara hiya han Yawa ngadto hin gihahataasi nga bukid ngan iginpakita ha iya an ngatanan nga mga ginhadian han kalibutan, ngan an ira kagamhanan. 9“Ihahatag ko ha imo ini ngatanan,” nagsiring an Yawa, “kon humapa ka ngan magsingba ka ha akon.” 10Binmaton hi Jesus, “Iwas dida, Satanas! Kay nasiring an kasuratan, ‘Singbahon mo an Ginoo nga imo Dyos, ngan hiya la an pag-alagdon nimo!’ ” 11Ngan binmaya an Yawa kan Jesus, ngan nagkaabot in mga anghel ug nagtimangno kan Jesus. 12Han pakabati ni Jesus nga napriso hi Juan, kinmadto hiya ha Galilea. 13Waray na hiya pag-ukoy ha Nazaret kundi ha Capernaum. Aada ini nga bungto ha ligid han Lanaw Galilea, ha katunaan han Zabulon ug Neftali. 14Nahinabo ini basi matuman an iginsurat ni Isaias nga manaragna nga nasiring: 15“Galilea han mga Hentil! An tuna ha Zabulon ngan an tuna ha Neftali, aragian tipakadto ha dagat, ha tabok han Jordan. 16An mga tawo nga nag-uukoy ha kasisidman makita hin dako nga kapawa. Ha ira nga nag-uokoy ha masirom nga tuna han kamatayon malamrag an kapawa!” 17Tikang hadto nagtikang hi Jesus hin pagwali, “Bayai niyo an iyo mga sala, kay hirani na an Ginhadian han langit!” 18Samtang naglalakat hi Jesus ha baybayon han Lanaw han Galilea, hinkit-an niya in duha nga magbugto nga mangirisda, hi Simon nga tinatawag nga Pedro ngan an iya bugto nga hi Andres, nga nagtutunod han ira pukot didto han lanaw. 19Nagsiring hiya ha ira, “Upod kamo ha akon ngan tututdoan ko kamo pagdakop hin mga tawo.” 20Ira binayaan dayon an ira mga pukot ngan binmunyog hira ha iya. 21Nagtipaunhan hiya ngan hinkit-an niya in duha pa nga magbugto, hira Santiago ug Juan nga mga anak ni Sebedeo. Nakadto hira han ira sakayan upod an amay nira nga hi Sebedeo, nag-aandam han ira mga pukot. Gintawag hira ni Jesus. 22Dida dayon binayaan nira an sakayan ngan an ira amay, ngan binmunyog hira kan Jesus. 23Nagsudoy hi Jesus ha bug-os nga Galilea ngan nagtutdo hiya didto han ira mga sinagoga, nagwali han Maupay nga Sumat han Ginhadian, ngan nagtambal han magkalainlain nga mga sakit ngan mga balatian han mga tawo. 24Nahibantog hiya ha bug-os nga Siria, sanglit gindara ngada ha iya an ngatanan nga mga nag-antos hin magkalainlain nga sakit ug balatian: mga sinasangkayan, mga buntogon, ngan mga lulid. Gintambal hira ngatanan ni Jesus. 25Damo nga mga tawo in nagsunod ha iya tikang ha Galilea ngan ha Decapolis, ha Jerusalem, ha Judea, ngan ha tuna nga tabok han Jordan.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\